ปีนี้ให้27ทุน!คัดเยาวชนไทยร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์
โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ปี 2561
เปิดคัด 27 เยาวชนไทยไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม


ปีนี้ให้27ทุน!คัดเยาวชนไ

กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2561

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
-มีสัญชาติไทยตามหลักฐานทะเบียนราษฎร์ของทางราชการ
- อายุระหว่าง 18 – 30 ปี (เกิดระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2531–1 เมษายน 2543)
-เป็นโสดทั้งพฤตินัยและนิตินัย และไม่มีพันธะใด ๆ ในระหว่างเข้าร่วมโครงการ
- สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้
-มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการได้ตลอดระยะเวลาที่กำหนด
- ไม่อยู่ในระหว่างการขอรับทุนจากแหล่งทุนอื่น หรือทุนในโครงการอื่นของ ดย.
- ไม่อยู่ระหว่างการตรวจเลือกทหารกองประจำการ ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร (สำหรับผู้สมัครเพศชาย)
-สามารถปรับตัวในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น และรู้จักการทำงานเป็นทีมในระยะเวลานานได้
-สามารถเข้ารับการฝึกอบรมตามระยะเวลาที่กำหนดและร่วมกิจกรรมได้ตลอดระยะเวลาของโครงการฯ
- ผู้ที่เคยเดินทางไปต่างประเทศในโครงการอื่นใดของกรมกิจการเด็กและเยาวชน (และสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ) จะต้องเดินทางกลับมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่เดินทางกลับถึงประเทศไทยจนถึงวันเปิดรับสมัคร
-ไม่เคยเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์มาก่อน

กำหนดการรับสมัคร
รับสมัครวันที่ 9-30 มีนาคม 2561

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
บุคคลทั่วไป14  คน และผู้แทนจังหวัด 13 คน รวม 27 คน

 การรับสมัครและการคัดเลือก
- รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร ใน www.dcy.go.th
- คัดเลือกโดยการสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษและการสอบสัมภาษณ์

ที่มาและดูรายละเอียดเพิ่มเติม
http://dcy.go.th/webnew/upload/news/news_th_20180803073132_1.pdf
โดย tui sakrapee
วันที่ 10 มีนาคม 2561
พิมพ์หน้านี้