จุฬาฯเสนอ3แผนงานให้นายกรัฐมนตรีพร้อมเป็นต้นแบบการปรับเปลี่ยนสู่มหาวิทยาลัย4.0
จุฬาฯ เสนอ 3 แผนงานให้นายกรัฐมนตรี
พร้อมเป็นต้นแบบการปรับเปลี่ยนสู่มหาวิทยาลัย 4.0


จุฬาฯเสนอ3แผนงานให้นายกร
      
ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ เปิดเผยถึงแผนงานที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะดำเนินการตามที่ได้เสนอต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในโอกาสที่มาแสดงปาฐกถาพิเศษ และเยี่ยมชมผลงานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 9 เมษายนที่ผ่านมา แผนงานดังกล่าวประกอบด้วย
     
-  การจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (University Technology Center) เพื่อเป็นกลไกในการร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ในการสร้างคนและสร้างเทคโนโลยี  เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย ประกอบด้วย ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านปัญญาประดิษฐ์      และหุ่นยนต์ (Artificial Intelligence & Robotics) และด้านวิศวกรรม ชีวเวช (Biomedical Engineering) เพื่อวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เสริมสร้างความแข็งแกร่งของประเทศผ่านความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมและมหาวิทยาลัยนานาชาติ เร่งวิจัยและพัฒนาร่วมกับภาคอุตสาหกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการไทย เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME ) สนับสนุนภาครัฐในการวิจัยพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อประโยชน์สาธารณะ มีเป้าหมายที่จะผลิตบัณฑิตทั้งระดับปริญญาตรี โท เอก ที่มีความเชี่ยวชาญระดับสูงอย่างน้อยปีละ 200 คน เริ่มในปีการศึกษา 2562
      
- ขยายความร่วมมือระหว่างจุฬาฯ กับภาคเอกชน นักลงทุนอิสระและองค์กรทั้งใน   และต่างประเทศ เพื่อเชื่อมโยงและขยายผลการดำเนินการของเมืองนวัตกรรมแห่งสยาม (Siam Innovation District) ซึ่งตั้งอยู่ที่อาคารสยามสแควร์วัน เพื่อสร้างนวัตกรรมและผลผลิต นำมาสู่การสร้างเสริมสังคมไทยสู่วิถีไทยในการใช้ชีวิตการเรียนรู้และความคิดที่สร้างสรรค์ โดยมีเป้าหมายในการสร้างมูลค่าจากนวัตกรรมไทยไม่ต่ำกว่า 10,000 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 5 ปี ซึ่งจะต้องใช้งบประมาณในการดำเนินการจำนวน 200 ล้านบาทต่อปี
       
-  จุฬาฯ จะร่วมมือกับโรงพยาบาลสวนเบญจกิติเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (โรงพยาบาลยาสูบ) โดยเน้นการดูแลรักษาผู้สูงอายุร่วมกับชุมชน ควบคู่กับการวิจัยและพัฒนาซึ่งก่อให้เกิดความก้าวหน้าในการรักษาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง พร้อมทั้งต่อยอดไปสู่การเป็นพื้นที่เพื่อการศึกษา สำหรับบุคลากรการแพทย์ พยาบาล และสาธารณสุขในอนาคต
      
“จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมเป็นต้นแบบของการปรับเปลี่ยนสู่มหาวิทยาลัย 4.0 ที่เน้นการเรียนรู้เชิงลึกและกว้าง เพื่อตอบโจทย์สังคม พร้อมที่จะร่วมพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเป็นมิตรกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมบ่มเพาะนักเรียนและนิสิต ให้พร้อมเป็นพลเมืองคุณภาพ เมื่อใดก็ตามที่ประเทศชาติต้องการความช่วยเหลือ จุฬาฯ มุ่งมั่นที่จะมีบทบาทเชิงรุกในฐานะ "เรือธง" ทางวิชาการ พร้อมทำหน้าที่ในการรับใช้สังคมเพื่อสร้างคน รองรับโครงการพัฒนาระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และสร้างเทคโนโลยีให้ประเทศ” อธิการบดีจุฬาฯ กล่าว

..............................

ข้อมูล-ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สุรเดช พันธุ์ลี  ผู้ส่งข่าว
 
โดย tui sakrapee
วันที่ 11 เมษายน 2561
พิมพ์หน้านี้