ประทับใจ!สวนฯรังสิตเสริมสร้างเอกลักษณ์นักเรียนปลูกฝังคนเก่งและดีสู่สังคม
ประทับใจ!สวนฯรังสิตเสริมสร้างเอกลักษณ์นักเรียน ปลูกฝังคนเก่งและดีสู่สังคม

ประทับใจ!สวนฯรังสิตเสริม

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิตจัดโครงการเสริมสร้างเอกลักษณ์สวนกุหลาบฯ รังสิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2561 และโครงการเสริมสร้างเอกลักษณ์สวนกุหลาบฯ รังสิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2561

โดยโครงการเสริมสร้างความเป็นเอกลักษณ์สวนกุหลาบฯ รังสิตจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี มีวัตถุประสงค์ที่จะปลูกฝังนักเรียนทุกคนเป็นคนเก่งและดีของสังคมในอนาคตต่อไป ...

รวมทั้งเพื่อเป็นการเสริมสร้างเอกลักษณ์สวนกุหลาบฯ รังสิต ให้เป็นที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของนักเรียนทุกรุ่น 

เพื่อให้นักเรียนทุกคนเกิดความรัก ความผูกพันกับ เพื่อน รุ่นพี่รุ่นน้อง ต่อกันอย่างแน่นแฟ้น

เพื่อให้เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม และเพื่อให้นักเรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น

กิจกรรมทั้ง 2 ระดับดังกล่าว ได้สร้างความประทับใจและเสริมสร้างนักเรียนทุกคนให้มีจิตสำนึกในความเป็นลูกสวนกุหลาบรังสิตได้เป็นอย่างดี 

ภาพประทับใจเสริมสร้างเอกลักษณ์สวนกุหลาบฯ รังสิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประทับใจ!สวนฯรังสิตเสริม

ประทับใจ!สวนฯรังสิตเสริม
ประทับใจ!สวนฯรังสิตเสริม

ประทับใจ!สวนฯรังสิตเสริม

ภาพประทับใจเสริมสร้างเอกลักษณ์สวนกุหลาบฯ รังสิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประทับใจ!สวนฯรังสิตเสริม

ประทับใจ!สวนฯรังสิตเสริม

ประทับใจ!สวนฯรังสิตเสริม

ประทับใจ!สวนฯรังสิตเสริม

ที่มา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 
 
โดย tui sakrapee
วันที่ 11 พฤษภาคม 2561
พิมพ์หน้านี้