คณะมนุษย์ฯสวนสุนันทาติวเข้มระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

คณะมนุษย์ฯสวนสุนันทาติวเข้มระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
คณะมนุษย์ฯสวนสุนันทาติวเ
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการพัฒนาสาขาสู่เอตทัคคะ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และมาตรฐานการเขียนรายงานผลการดำเนินงานของระดับหลักสูตรและระดับคณะ ประจำปี การศึกษา 2560 

15 -16 พฤษภาคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการพัฒนาสาขาสู่เอตทัคคะ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และมาตรฐานการเขียนรายงานผลการดำเนินงานของระดับหลักสูตรและระดับคณะ ประจำปี การศึกษา 2560 มีอาจารย์ ดร.วิลาสินี จินตลิขิตดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจากศ.พล.ต.ท.หญิง ดร.นัยนา เกิดวิชัย ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในเรื่อง การสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และมาตรฐานการเขียนรายงานผลการดำเนินงานของระดับหลักสูตรและระดับคณะ และการการเขียนรายงาน มคอ.3 – มคอ.7 เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฯ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยอาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องสุพรรณิการ์ โรงแรมวังสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คณะมนุษย์ฯสวนสุนันทาติวเ


คณะมนุษย์ฯสวนสุนันทาติวเ

.............................
ที่มา 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์-มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โดย tui sakrapee
วันที่ 16 พฤษภาคม 2561
พิมพ์หน้านี้