โลจิสติกส์สวนสุนันทาเตรียมพร้อมรับตรวจประเมินคุณภาพ
โลจิสติกส์ สวนสุนันทาเตรียมพร้อมรับตรวจประเมินคุณภาพ

โลจิสติกส์สวนสุนันทาเตรี

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลานเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้กล่าวเปิดโครงการอบรมการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ให้กับคณาจารย์ของ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม , จังหวัดอุดรธานี , จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระนอง ณ ชวาลันรีสอร์ท จังหวัดนครปฐม

โลจิสติกส์สวนสุนันทาเตรี

............................
ขอบคุณที่มา Narumon Srecharoen 
 
โดย tui sakrapee
วันที่ 17 พฤษภาคม 2561
พิมพ์หน้านี้