เปิดให้ทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่

เปิดให้ทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่โครงการ LMI Young Scientist Exchange Program โดยสหรัฐอเมริกาได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมภายใต้กรอบ Lower Mekong Initiative (LMI) ในโครงการแลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ของประเทศสมาชิก LMI (LMI Young Scientist Exchange Program) ระหว่างวันที่ ๒–๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ของประเทศสมาชิก LMI สร้างโอกาสความร่วมมือระหว่างกันในด้านการทำวิจัยร่วม การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งร่วมเป็น peer review บทความวิจัย ตลอดจนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดี และแนวคิดด้านวิจัย ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในเขตอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

ผู้ที่สนใจจะต้องเป็นนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ที่สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในสาขา Water, Energy and Environmental Sustainability มีอายุระหว่าง ๒๑-๓๕ ปี เป็นประชากรของประเทศกัมพูชา เมียนมา สปป.ลาว ไทย และเวียดนาม มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

สกอ. จึงขอเชิญชวนให้นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และนักวิทยาศาสตร์ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ LMI Young Scientist Exchange Program ได้ที่ https://asuengineeringonline.com/lmi-young-scientist-exchan…

...................
ที่มา 
www.inter.mua.go.th

โดย tui sakrapee
วันที่ 4 มิถุนายน 2561
พิมพ์หน้านี้