80ทุนมูลนิธิตั้งเซ็กกิมให้ระดับประถม-มัธยม
80 ทุนมูลนิธิตั้งเซ็กกิมให้ระดับประถม-มัธยม

80ทุนมูลนิธิตั้งเซ็กกิมใ


มูลนิธิตั้งเซ็กกิม มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อช่วยเหลือนักเรียนในระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาจำนวน 80 ทุน

คุณสมบัตินักเรียนที่มีสิทธิ์
-ขาดแคลนทุนทรัพย์
-มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 
-มีคุณธรรม จริยธรรม
-ไม่ได้รับทุนการศึกษาอื่นอยู่

มูลนิธิฯ จะมอบทุนการศึกษาเป็นทุนให้เปล่าแบบไม่ต่อเนื่อง และไม่มีเงื่อนไข
แบ่งทุนเป็น 2 ระดับ คือ
ระดับประถมศึกษา (ป.1 - 6) 50 ทุนๆ ละ 3,000 บาท (จัดสรรให้ ภาคละ 10 ทุน)
ระดับมัธยมศึกษา (ม.1 – 6) 30 ทุนๆ ละ 5,000 บาท (จัดสรรให้ภาคละ 6 ทุน)

จึงประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาในสังกัด แจ้งนักเรียนที่มีคุณสมบัติสมัครขอรับทุน
โดยให้จัดส่งใบสมัครโดยตรงไปยัง มูลนิธิตั้งเซ็กกิม 146 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ10500

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร.0-2648-8000

รายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติมที่ http://www.nanmee.com/
โดย tui sakrapee
วันที่ 12 กรกฎาคม 2561
พิมพ์หน้านี้