โลจิสติกส์สวนสุนันทาฝึกเข้มการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน
โลจิสติกส์ สวนสุนันทาฝึกเข้มการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน
โลิจิสติกส์สวนสุนันทาฝึก

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ให้แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ ระหว่างวันที่ 9-10 ส.ค.61 โดยวิทยากรรับเชิญผู้ทรงวุฒิ ดร.อลงกต ยะไวทย์ อ.พยอม เจียนมะเริง อ.ณัฐกานต์ สุขศรีวงศ์
โดย tui sakrapee
วันที่ 10 สิงหาคม 2561
พิมพ์หน้านี้