พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปีพุทธศักราช๒๕๖๑มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราช

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นเจ้าภาพในการนำผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๑ ถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดชัยสามหมอพระอารามหลวง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ในวันศุกร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมถึงข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการ รวมทั้งประชาชนในจังหวัดชัยภูมิเข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พร้อมทั้งเครื่องอัฐบริขารและเงินถวายเป็นพระราชกุศล จำนวนรวมทั้งสิ้น ๑,๑๐๕,๕๐๔ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าพันห้าร้อยสี่บาทถ้วน)
...........................
Rawiroch Singhlumpong...รายงาน/ภาพ
วรางคณา​ คงศีล​ ...ถ่ายภาพ

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราช


พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราช

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราช


พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราช


พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราช


พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราช


พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราช

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราช


พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราช


พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราช


พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราช


พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราช

โดย tui sakrapee
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561
พิมพ์หน้านี้