ให้ทุนเรียนต่อป.โทที่มหาวิทยาลัยชั้นนำประเทศญี่ปุ่น

ให้ทุนเรียนต่อป.โทที่มหาวิทยาลัยชั้นนำประเทศญี่ปุ่น
ให้ทุนเรียนต่อป.โทที่มหา

ทุนการศึกษามูลนิธิอาโนะโมะโต๊ะ เพื่อการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ปีการศึกษา 2563 "ASEAN ONE Scholarship"

ผู้ที่สําเร็จการศึกษาและนักศึกษาปีสุดท้ายระดับปริญญาตรี ผู้มีสัญชาติไทย มีสิทธิร่วมเป็นหนึ่งในประเทศอาเซียน ชิงทุนการศึกษาโดยมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร โภชนาการ เทคโนโลยีชีวภาพ และวิศวกรรมกระบวนการทางชีวภาพในมหาวิทยาลัยชั้นนําในประเทศญี่ปุ่นได้แก่

มหาวิทยาลัยโตเกียว มหาวิทยาลัยเกียวโต Kyoto University มหาวิทยาลัยนาโกยา Nakoya University มหาวิทยาลัย โอชาโนะมิส Ochanomizu University มหาวิทยาลัยวาเซดะ Waseda University มหาวิทยาลัย โภชนาการ คางาวะ Kagawa Nutrition University
University of Tokyo

คุณสมบัติเบื้องต้น
- สัญชาติไทย มีภูมิลําเนาหรืออาศัยในประเทศไทย
- อายุไม่เกิน 35 ปี นับจากวันสมัตร ถึงเมษายน 2563
- สําเร็จการศึกษาแล้ว หรือกําลังศึกษาอยู่ในสาขาวิทยาศาสตร์อาหารและเหตโนโลยีการอาหาร
โภชนาการ เทคโนโลยีชีวภาพ และวิศวกรรมกระบวนการทางชีวภาพ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ผู้สมัครต้องมีความรู้ ความสามารถในการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นตามเกณฑ์ขั้นต้นที่เพียงพอสําหรับการเป็นนักศึกษาวิจัย หรือศึกษาต่อระดับปริญญาให้ในสาขาที่ตนเลือกศึกษาต่อ
- ผู้สมัครต้องสมัครทุนจากประเทศไทย และต้องสามารถเข้าร่วมกระบวนการคัดเลือกในทุกขั้นตอน
- มีสุขภาพแรงกายที่แข็งแรงและสมบูรณ์ - ไม่อยู่ในระหว่างการรับทุนการศึกษาอื่นใด

สิ่งที่ได้รับ
- ค่าศึกษาเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
- ค่าครองชีพรายเดือน
- ค่าธรรมเนียมต่างๆ เกี่ยวกับการศึกษา
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ และค่าเดินทาง

การรับสมัคร
วันนี้ - 8 มีนาคม 2562

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ : 487/1 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ins : 02-247-7000 ต่อ 1569, 1560, 1509, 1512 โทรสาร : 02-642-6826 E-Mail: ajfoundation@gmail.com Website : www.ajinomotofoundation.or.th

....................
ที่มา 
http://ajinomotofoundation.or.th/
ภาพ https://www.kyoto-u.ac.jp/en/


 

โดย tui sakrapee
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
พิมพ์หน้านี้