12ทุนระดับบัณฑิตศึกษาเรียนคณะวิทยาการจัดการ ม.สงขลานครินทร์

12ทุนระดับบัณฑิตศึกษาเรียนคณะวิทยาการจัดการ ม.สงขลานครินทร์
12ทุนระดับบัณฑิตศึกษาเรี

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัคร ผู้สนใจเข้ารับทุนการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 

จำนวน 12 ทุน ดังนี้
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  จำนวน 3 ทุน
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(นานาชาติ)  จำนวน 3 ทุน
3. หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต  จำนวน 3 ทุน
4. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  จำนวน 3 ทุน
 
รายละเอียดการรับทุนการศึกษา ระยะเวลา 2 ปีการศึกษา :
1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา (เป็นไปตามค่าธรรมเนียมของแต่ละหลักสูตร)
2. เงินเดือนนักศึกษา เดือนละ 8,000 บาท
 
คุณสมบัติผู้สมัคร : เป็นผู้สมัครเข้าสอบคัดเลือกในหลักสูตรที่ต้องการรับทุน ประจำปีการศึกษา 2562
หลักฐานและการยื่นใบสมัคร :  ใบสมัครสอบพร้อมแนบเอกสารตามที่หลักสูตรกำหนด 
โดยยื่นใบสมัคร ณ ห้องสำนักงานบัณฑิตศึกษาวิทยาการจัดการ(โครงการจัดตั้ง) คณะวิทยาการจัดการ 
 
หมดเขตรับสมัคร: ภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก : พิจารณาจากคุณสมบัติและความเหมาะสมในการรับทุน
เงื่อนไขในการรับทุน : ผู้ได้รับทุนการศึกษาดังกล่าว เมื่อสำเร็จการศึกษาจะต้องมีผลงานตีพิมพ์อย่างน้อย 1 ผลงาน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : บัณฑิตศึกษาวิทยาการจัดการ(โครงการจัดตั้ง) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ หมายเลขโทรศัพท์ 074-28-7861
โดย tui sakrapee
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562
พิมพ์หน้านี้