​สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญให้ทุนหนุนทําวิทยานิพนธ์
​สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญให้ทุนหนุนทําวิทยานิพนธ์
​สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญใ

สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ให้ทุนสนับสนุนการทําวิทยานิพนธ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม) 

นโยบายการให้ทุนสนับสนุนการทําวิทยานิพนธ์ 
สนับสนุนงบประมาณในการให้ทุนสนับสนุนการทําวิทยานิพนธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน การศึกษาวิจัยทางวิชาการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ คดีรัฐธรรมนูญ งานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ ศาลรัฐธรรมนูญและสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อยกระดับความสามารถทางด้านกฎหมายมหาชนของ สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

สาขาวิชาที่ให้ทุนสนับสนุนการทําวิทยานิพนธ์ 
สาขาวิชานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
ทั้งนี้ สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญประสงค์ให้ทุนสนับสนุนเป็นพิเศษแก่ผู้ขอรับทุนที่จัดทํา วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญ คดีรัฐธรรมนูญ กฎหมายมหาชน ศาลรัฐธรรมนูญและสํานักงาน ศาลรัฐธรรมนูญ 

เงื่อนไขการเสนอข้อเสนอการขอรับทุนสนับสนุนการทําวิทยานิพนธ์ 
(๑) หัวข้อวิทยานิพนธ์ที่เสนอขอรับทุนจะต้องผ่านการอนุมัติให้เป็นหัวข้อที่สามารถดําเนินการ จัดทําเป็นวิทยานิพนธ์ได้ จากสถาบันการศึกษาที่ผู้ขอรับทุนศึกษาอยู่ และมีเนื้อหาเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ คดีรัฐธรรมนูญ งานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับศาลรัฐธรรมนูญและสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
(๒) ต้องเป็นข้อเสนอวิทยานิพนธ์ตามสาขาวิชาที่ให้ทุนตามที่กําหนดไว้เท่านั้น 
(๓) ผู้ขอรับทุนต้องยื่นข้อเสนอขอรับทุนสนับสนุนการทําวิทยานิพนธ์ตามแบบที่สํานักงาน ศาลรัฐธรรมนูญกําหนด 
(๔) ผู้ขอรับทุนสามารถส่งข้อเสนอวิทยานิพนธ์ ได้ไม่เกิน ๑ เรื่อง 
(๕) ผู้ขอรับทุนสามารถขอรับทุนได้ทุกปี แต่ผู้ที่เคยได้รับทุนมาแล้วต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่าง การรับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทใดประเภทหนึ่งจากสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ เว้นแต่เป็นการขอรับทุนต่อ ในการศึกษาระดับที่สูงขึ้นไป 
(๖) การยื่นข้อเสนอตามข้อ (๓) ให้เสนอต่อสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญภายในระยะเวลาที่ สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญกําหนด 

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนสนับสนุนการทําวิทยานิพนธ์ 
ผู้ขอรับทุนจะต้องเป็นนิสิตนักศึกษาที่กําลังศึกษาระดับที่สูงกว่าปริญญาตรีในสถาบันการศึกษา ระดับอุดมศึกษาในประเทศ หรือผู้ที่ศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาที่มีฐานะเทียบเท่าในประเทศ โดยผู้ขอรับทุนจะต้อง ไม่เป็นผู้ได้รับทุนสนับสนุนการทํางานศึกษาวิจัยทางวิชาการหรือวิทยานิพนธ์ในหัวข้อเรื่องเดียวกันจากแหล่งทุนอื่น และต้องไม่เป็นผู้ถูกหรือเคยถูกสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญระงับการให้ทุนใด ๆ มาก่อน ทั้งนี้ ลิขสิทธิ์ผลงาน วิทยานิพนธ์เป็นของผู้รับทุนหรือสถาบันการศึกษา แต่สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญสามารถนําไปใช้หรือเผยแพร่หรือมี สิทธิใช้ประโยชน์อื่นใดได้ตามสมควร 

จํานวนทุน 
จํานวนทุนและวงเงินที่สนับสนุน 
(๑) ระดับปริญญาโท ทุนละ 50,000 บาท (๒) ระดับปริญญาเอก ทุนละ 900,000 บาท 
ทั้งนี้ หากไม่มีผู้ใดขอรับทุนหรือไม่มีผู้ใดได้รับทุนในระดับใดแล้ว สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ อาจพิจารณานําเงินทุนในระดับนั้นมาให้ผู้ขอรับทุนในอีกระดับหนึ่งต่อไป 

ระยะเวลาการยื่นขอรับทุนสนับสนุนการทําวิทยานิพนธ์ 
ระหว่างเดือนมกราคม ๒๕๖๒ - เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เอกสารประกอบการยื่นขอรับทุนสนับสนุนการทําวิทยานิพนธ์ 
(๑) แบบเสนอการขอรับทุนสนับสนุนการทําวิทยานิพนธ์ (เอกสารแนบท้ายประกาศ) 
(๒) หัวข้อพร้อมทั้งเค้าโครง ขั้นตอน และระยะที่ใช้ดําเนินงานในแต่ละขั้นตอนของการจัดทํา วิทยานิพนธ์ที่ได้รับอนุมัติจากสถาบันการศึกษาของผู้รับทุน 
(๓) หนังสือรับรองการจัดทําเป็นวิทยานิพนธ์จากสถาบันการศึกษาซึ่งผู้ขอรับทุนได้ศึกษาอยู่ หรือจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
(๔) ประวัติการศึกษา การทํางาน และสถานที่ติดต่อ (พอสังเขป) ของผู้ขอรับทุนให้แก่สํานักงาน ศาลรัฐธรรมนูญตามเวลาที่กําหนด 
4. สถานที่จัดส่งเอกสาร 
ผู้สนใจขอรับทุนสนับสนุนการทําวิทยานิพนธ์สามารถจัดส่งเอกสารได้ ๒ ช่องทาง ดังนี้ 
(๑) การส่งด้วยตนเอง ส่งได้ที่สารบรรณกลาง กลุ่มงานบริหารทั่วไป สํานักบริหารกลาง ชั้น ๒ สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ในวันและเวลาราชการ 
(๒) การส่งทางไปรษณีย์ ส่งตามที่อยู่ด้านล่างนี้ 
สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ (ขอทุนสนับสนุนการทําวิทยานิพนธ์) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) เลขที่ ๑๒๐ หมู่ ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ (โดยให้ถือวันที่ได้ประทับตราไปรษณีย์เป็นที่สุด) 

การสอบถามรายละเอียด 
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ศูนย์ราชการเฉลิม พระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) ชั้น ๕ เลขที่ ๑๒๐ หมู่ ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ หมายเลขโทรศัพท์ : ๐ ๒๑๔๑ ๗๖๗๕ และ ๐ ๒๑๔๑ ๗๒๕๕๗ ในวันและเวลา ราชการ หรือดูรายละเอียดทางเว็บไซต์ www.constitutionalcourt.or.th 
......................
ที่มา http://www.constitutionalcourt.or.th
ภาพประกอบ 
www.matichon.co.th/
โดย tui sakrapee
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562
พิมพ์หน้านี้