​17ทุนรัฐบาลไต้หวันพร้อมทุนเรียนภาษาจีนระยะสั้น เปิดรับสมัครแล้ว

​17ทุนรัฐบาลไต้หวันพร้อมทุนเรียนภาษาจีนระยะสั้น เปิดรับสมัครแล้ว
​17ทุนรัฐบาลไต้หวันพร้อม

เปิดให้ทุนใน 2 โครงการ โดยทุนรัฐบาลไต้หวัน ประจําปี 2562 เปิดรับสมัครแล้วพร้อมโครงการทุนเรียนภาษาจีนระยะสั้น ประจําปี 2562 Huayu Enrichment Scholarship (HES)

ทุนรัฐบาลไต้หวัน
เปิดรับสมัคร : วันนี้ - 31 มี.ค. 2562

รายละเอียดทุน
จํานวนทุน : 17 ทุน
ค่าเล่าเรียน : เทอมละ 40,000 ดอลลาร์ไต้หวัน
เงินสนับสนุนรายเดือน
- ระดับปริญญาตรี เดือนละ 15,000 ดอลลาร์ไต้หวัน 
-ระดับปริญญาโทและเอก เดือนละ 20,000 ดอลลาร์ไต้หวัน

คุณสมบัติผู้สมัคร
1.สัญชาติไทย 2.ต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป 3.การศึกษาขั้นสูงสุดระดับมัธยมศึกษา ตอนปลายเป็นต้นไป

นําส่งเอกสารการสมัครมาที่ Taipei Economic and Cultural Office in Thailand (Education Division) 20th Fl., Empire Tower 1,South Sathorn Road. Bangkok 10120
ติดต่อสอบถาม
ฝ่ายการศึกษา สํานักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป
ประจําประเทศไทย โทรศัพท์ : 02-670Q200 ต่อ 326 อีเมล: buia tecthailand 168@gmail.com


ทุนเรียนภาษาจีนระยะสั้น ประจําปี 2562 Huayu Enrichment Scholarship (HES)

For Thai Students เปิดรับสมัคร วันนี้ - 31 มี.ค. 2562

รายละเอียดทุน
จํานวนทุน : 120 เดือน ระยะเวลา : 3, 6, 9 และ 12 เดือน
ช่วงเวลาให้ทุน : 1 กันยายน 2562 - 31 สิงหาคม 2563
สนับสนุนค่าใช้จ่ายเดือนละ 25,000 ดอลลาร์ไต้หวัน

กรุณาส่งเอกสารการสมัครมาที่ : Taipei Economic and Cultural Office in Thailand (Education Division) 20th fi.. Empire Tower 1. South Sathorn Road, Bangkok 10120

คุณสมบัติผู้สมัคร 1.ต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไปและจบการศึกษา 2.ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยและไม่ถือสัญชาติไต้หวัน 3.ไม่มีสถานะเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ 4. ปัจจุบันต้องไม่เป็นนักศึกษาในสถาบันภาษาหรือสถาบัน

การศึกษาต่าง ๆ ในไต้หวัน 5.ไม่มีสถานะเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนตามโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในช่วงระยะเวลาที่ได้รับทุน 6.เป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับทุนได ๆ จากรัฐบาลไต้หวัน 7.ไม่เป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ทางการเงินใด ๆ จากรัฐบาลไต้หวันหรือสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ในไต้หวัน

เกณฑ์การคัดเลือก
1.ผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนต้องมีผลการเรียนในระดับปริญญาตรี
ไม่ต่ํากว่า 3.0 หรือในระดับปริญญาโท ไม่ต่ํากว่า 3.2
2.ผู้ที่กรอกแบบฟอร์มการสมัครและส่งเอกสารครบถ้วน จะได้รับการพิจารณา สําหรับผู้ที่กรอกแบบฟอร์มการ สมัครและส่งเอกสารไม่ครบถ้วนจะถูกตัดสิทธิ์ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3.คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวัน ประจําประเทศไทย โทรศัพท์ : 02-579-1068

 

--------------------------------------------------------
ที่มา - ศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวัน (Taiwan Education Center, Thailand)
Website: 
http://www.tec.mju.ac.th/
Facebook: https://www.facebook.com/Taiwan-Education-CenterThailand-3…/

โดย tui sakrapee
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562
พิมพ์หน้านี้