ศึกษาศาสตร์ศิลปากรรับน้องม.ปลายเข้าค่ายศิลป์ปั้นครู
ศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากรรับน้องม.ปลายเข้าค่าย "ศิลป์ปั้นครู"
ศึกษาศาสตร์ศิลปากรรับน้อ

ค่ายศิลป์ปั้นครู คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดโอกาสให้น้อง ๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่สนใจในวิชาชีพครู และมีความต้องการที่จะเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นการค้นหาตนเองและเตรียมตัวให้พร้อมต่อการก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยในอนาคต

คุณสมบัติการสมัครเข้าร่วม
- มีความสนใจในวิชาชีพด้านการศึกษา
- เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) หรือเทียบเท่า
- ได้รับความเห็นชอบจากผู้ปกครองให้เข้าร่วมโครงการ “ค่ายศิลป์ปั้นครู ครั้งที่3”
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถเข้าร่วมกิจกรรมกับผู้อื่นได้

เอกสารประกอบการสมัคร
- ใบสมัครค่ายศิลป์ปั้นครู ครั้งที่ 3 จ านวน 1 ชุด
- รูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว ติดบนใบสมัคร
- รูปถ่ายชุดไปรเวท ขนาด 4x6 นิ้ว จ านวน 1 รูป (รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
- ใบอนุญาตให้เข้าร่วมโครงการ “ค่ายศิลปั้นครู ครั้งที่ 3” จากผู้ปกครอง จ านวน 1 ชุด
- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ
- ส าเนาบัตรประจ าตัวนักเรียน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
- ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการ “ค่ายศิลป์ปั้นครู ครั้งที่3” คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ Facebook page: ค่ายศิลป์ปั้นครู Silpunkru Camp
- ก าหนดระยะเวลารับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 25 มีนาคม 2562
สามารถส่งใบสมัครได้ 2 ช่องทาง
1. ส่งเอกสารการสมัครด้วยตนเองที่ สโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์
จ.นครปฐม เบอร์โทรติดต่อ 0935829961, 0814159754 (ฮิตโต)
2. ส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ (นับจากวันที่ลงประทับตราไปรษณีย์)
การคัดเลือก และประกาศผลการคัดเลือก
- คณะกรรมการจัดโครงการจะพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ “ค่ายศิลป์ปั้นครู ครั้งที่3” จ านวน 105 คน
และประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกผ่าน Facebook page: ค่ายศิลป์ปั้นครู Silpunkru Camp
ในวันที่ 20 เมษายน 2562
- ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องช าระเงิน จ านวน 650 บาท โดยโอนเงินเช้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเทสโก้
โลตัสนครปฐม เลขที่บัญชี408-807656-6 ชื่อบัญชีนายนัทพล ถวิลอ่อน และ/หรือ นางสาวพรนิภา
ลอยถาวร ภายในวันที่ 21-27 เมษายน 2562 และแสดงหลักฐานเพื่อยืนยันสิทธิ์ ภายในวันที่ก าหนดเท่านั้น
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
- ติดต่อผ่านทาง Facebook page: ค่ายศิลป์ปั้นครู Silpunkru Camp
- นายนัทพล ถวิลอ่อน (พี่ฮิตโต) เบอร์โทรศัพท์ 0935829961
- นายนราธิป ฮวบคล้าย (พี่ชัตเตอร์) เบอร์โทรศัพท์ 0898367414
- นางสาวพรนิภา ลอยถาวร (พี่พร) เบอร์โทรศัพท์ 0931918079
- นางสาวอินทร์ธิดา สุขแก้ว (พี่เอ้) เบอร์โทรศัพท์ 0818934437

................
ที่มา ค่ายศิลป์ปั้นครู Silpunkru Camp
โดย tui sakrapee
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
พิมพ์หน้านี้