เปิดให้ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมปี 2562

เปิดให้ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมปี 2562
เปิดให้ทุนวิจัยเพื่อพัฒน

ฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ขอเชิญชวนนักวิจัยและผู้ประกอบการที่สนใจสมัคร"ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปี 2562"

ทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา เพื่อยกระดับการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทย และสร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจให้กับประเทศ

- เน้นสนับสนุนงานวิจัยตามความต้องการของภาคเอกชน (Demand driven) โดยเอกชนต้องร่วมลงทุนในงานวิจัยตามเงื่อนไขที่กำหนด (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20) 
- ทำงานในรูปแบบสามประสาน (Triple helix models) ผลักดันให้นักวิจัยในสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสถาบันวิจัย มีส่วนร่วมในการทำวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม

โดยสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายรัฐบาล ดังนี้

อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
อุตสาหกรรมอาหาร,การพัฒนาผลิตภัณฑ์ Innovative House
อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
อุตสาหกรรมดิจิทัล
อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์
อุตสาหกรรมการบิน-อวกาศ และความมั่นคง

สามารถศึกษารายละเอียดทุนและ download เอกสารแบบฟอร์ม Concept paper เพื่อสมัครได้ที่ https://www.trf.or.th/div5


สามารถส่ง Concept paper ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 20 มีนาคม 2562 ทาง trfindustry@trf.or.th หรือผ่านทางสำนักประสานงานชุดโครงการต่างๆ ตามระบุใน website 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลข 02-278-8200 ต่อ 8401 และ 02-278-8246 หรือ trfindustry@trf.or.th

..................
ที่มา ฝ่ายอุตสาหกรรม สกว.

#ฝ่ายอุตสาหกรรม #สกว

โดย tui sakrapee
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
พิมพ์หน้านี้