ม.คอลเลจดับลินสาธารณรัฐไอร์แลนด์ให้ทุนคนไทยไปเรียนต่อ
มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน สาธารณรัฐไอร์แลนด์ให้ทุนคนไทยไปเรียนต่อ
ม.คอลเลจดับลินสาธารณรัฐไ

ทุนรัฐบาลภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (University College Dublin สาธารณรัฐไอร์แลนด์) 

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562

1. ทุนที่รับสมัคร 
ทุน ระดับปริญญาโท หลักสูตร 1 ปี จํานวน 2 ทุน

2. เงื่อนไขการรับทุน 
ทุนการศึกษานี้เป็นทุนที่มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin) สาธารณรัฐไอร์แลนด์ และสํานักงานก.พ. ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานแก่ผู้รับทุนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ดังนั้นหากผู้รับทุนที่เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับทุนฯ ไม่สามารถรับเงื่อนไขและสละสิทธิ์การรับทุนในภายหลัง จะเป็นการกระทบกระเทือนต่อชื่อเสียงของประเทศ และความสัมพันธ์อันดีของสองประเทศ 

3.ข้อผูกพันในการรับทุน 
3.1 ผู้รับทุนจะต้องปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานของทางราชการชดใช้ทุนหลังสําเร็จการศึกษา ในส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เป็นต้นสังกัด เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสองเท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน 
3.2 กรณีผู้ได้รับทุนไม่กลับมาปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานของทางราชการชดใช้ทุนตามสัญญาที่ได้ทําไว้กับสํานักงาน ก.พ. นอกจากจะต้องชดใช้เงินทุนที่ได้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้น ยังจะต้องชดใช้เงินอีก 2 เท่าของจํานวนเงินทุนดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับอีกด้วย 

การสมัคร
ผู้สนใจเข้าศึกษาและสมัครได้ที่ www.ucd.ie/graduatestudies
โดย tui sakrapee
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
พิมพ์หน้านี้