มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดให้ทุนนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดให้ทุนนักศึกษา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธ

เป็นทุนการศึกษาที่นำดอกเบี้ยมาจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษายื่นขอรับทุนปีการศึกษาละ   1 ครั้ง ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 30 มิถุนายนของทุกปี โดยจะต้องเป็นผู้ที่ศึกษากับมหาวิทยาลัยมาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา

(1) คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับทุน
1.1 มีสัญชาติไทย
1.2 เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และกำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
1.3 มีผลการเรียนดี โดยต้องสอบผ่านอย่างน้อย จำนวน 2 ชุดวิชาก่อนภาคการศึกษาที่ขอรับทุน
1.4 ไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาอื่นอยู่แล้วในขณะขอรับทุนการศึกษา
1.5 เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมาจากครอบครัวที่มีรายได้รวมกันไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี
1.6 เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
1.7 เป็นผู้มีคุณสมบัติอื่นที่คณะกรรมการเห็นชอบ

(2) เงื่อนไขการให้ทุน
2.1 มหาวิทยาลัยจะมอบทุนการศึกษา เพื่อเป็นค่าบำรุง การศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าวัสดุการศึกษาเท่านั้น
2.2 นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาในปีแรกแล้ว อาจได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษาในปีต่อไปจน จบการศึกษาถ้าหากนักศึกษายังมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ (1) (แต่ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องยื่นแบบคำขอรับ ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พร้อมหลักฐานเอกสารต่างๆ ส่งให้กับมหาวิทยาลัยในทุกปีการศึกษา ที่มีความประสงค์จะขอรับทุน)

(3) วิธีการขอทุน
ให้นักศึกษากรอกรายละเอียด และจัดเตรียมเอกสารประกอบการขอทุนการศึกษาให้ครบถ้วน ส่งทางไปรษณีย์ ไปที่ ฝ่ายแนะแนวการศึกษา สำนักบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 30 มิถุนายนของทุกปี ทั้งนี้ หากนักศึกษาส่งแบบขอรับทุนการศึกษาเลยเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ นักศึกษาจะถูกตัดสิทธิการขอรับทุนการศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ เนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่สามารถดำเนินการให้ได้

(4) การประกาศผลผู้ได้รับทุน
มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา มสธ. ภายในเดือนกันยายนของทุกปี ทางข่าว มสธ. หน้าจออิเล็กทรอนิกส์ และแจ้งให้นักศึกษาผู้ได้รับทุนทราบเป็นรายบุคคล ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียน โดยสำรองจ่ายเงินค่าลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าไปก่อน

นักศึกษาที่ต้องการข้อมุูลเพิ่มเติมติดต่อ
ฝ่ายแนะแนวการศึกษา สำนักบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
โทรศัพท์ 02 - 504 -7631-7  โทรสาร 02 - 503 - 3868  E-mail : co.esoffice@stou.ac.th       

ใบสมัครขอทุน

เปิดรับใบสมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2562
............
ที่มา ​www.stou.ac.th
โดย tui sakrapee
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
พิมพ์หน้านี้