กว่า400ทุน!ม.วลัยลักษณ์ให้เรียนฟรีจนจบปริญญาตรี
กว่า400ทุน!ม.วลัยลักษณ์ให้เรียนฟรีจนจบปริญญาตรี
กว่า400ทุน!ม.วลัยลักษณ์ใ

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า ม.วลัยลักษณ์ ให้ความสำคัญเรื่องการให้ความช่วยเหลือและมอบโอกาสให้ผู้ที่มีความสามารถพิเศษ มีศักยภาพในการศึกษาแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ม.วลัยลักษณ์จึงได้จัดบริการทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา และส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาได้พัฒนาไปสู่การประกอบอาชีพต่างๆ เพื่อรับใช้สังคมและประเทศชาติ เมื่อนักศึกษาก้าวเข้าสู่ระบบมหาวิทยาลัย ซึ่งการศึกษาจะแตกต่างจากการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาอย่างมาก และปัจจัยด้านทุนทรัพย์เป็นสิ่งจำเป็นในการสนับสนุนให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามเป้าหมายที่วางไว้ 

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ เน้นย้ำว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้ความสำคัญในด้านนี้อย่างมากจึงได้จัดสรรทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน กว่า 400 ทุน แบ่งเป็น ทุนที่ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา 8 ประเภท ได้แก่ 1) โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (ทุนเก่ง ดี มีสุข) ซึ่งเป็นทุนการศึกษาที่ครอบคลุมทุกหลักสูตร จำนวน 110 ทุน 2) โครงการเด็กดี มีที่เรียน (โควตาที่นั่งเรียน) จำนวน 239 ทุน 3) โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(ทุนสอวน.) จำนวน 44 ทุน 4) โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา จำนวน 42 ทุน 5) โครงการ Smart Farmer สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 30 ทุน 6) โครงการทุนภูมิสถาปัตย์และออกแบบภายใน สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จำนวน 25 ทุน 7) โครงการทุนวิทยาศาสตร์ทางทะเล สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 ทุน และ 8) หลักสูตรนานาชาติ ประเภทรับตรง Fast Track จำนวน 100 ทุน 

นอกจากนี้ยังมี กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล (กยศ.) กองทุนเงินยืมที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ทุนการศึกษาทั่วไป ทุนทำงานพิเศษ ทุนเงินยืมฉุกเฉิน กองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย ทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาผู้ประสบภัย ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ทุนการศึกษาสำหรับนักกีฬาและทุนการศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(พสวท.) 

ผู้สนใจสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://entry.wu.ac.th และ https://www.wu.ac.th/th/fund รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 28 มีนาคม 2562 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการการศึกษา โทร.0 7567 3101 – 12 (ในวันและเวลาราชการ) 

...................................
ข่าวโดย ชลธิชา ปานแก้ว ส่วนสื่อสารองค์กร
โดย tui sakrapee
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
พิมพ์หน้านี้