เปิดรับสมัครทุนเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ปี2562
เปิดรับสมัครทุนเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ปี 2562
เปิดรับสมัครทุนเรือเยาวช

โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ (Ship for Southeast Asian and Japanese Youth Program)เป็นโครงการตามข้อตกลงร่วมกันระหว่างรัฐบาลญี่ปุ่นกับรัฐบาลประเทศในเอเชียอาคเนย์ ๕ ประเทศ คือ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย มาเลเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์และราชอาณาจักรไทย ทําขึ้นเมื่อเดือนมกราคม ๒๕๑๗ ในสมัยที่ นายคาคุยอิทานากะ ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีของประเทศญี่ปุ่น และ นายสัญญา ธรรมศักดิ์ ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีของไทย โดยประเทศญี่ปุ่นเป็นเจ้าของโครงการและออกค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ สําหรับประเทศที่เข้าร่วมโครงการ จะออกค่าใช้จ่ายบางส่วนในการคัดเลือก ฝึกอบรม และการต้อนรับคณะเยาวชนของแต่ละประเทศ 

ในปี๒๕๖๒ กําหนดดําเนินงานโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ระหว่างวันที่ ๒๔ ตุลาคม – ๑๓ธันวาคม ๒๕๖๒ รวม ๕๑ วัน โดยเยาวชนจากกลุ่มประเทศอาเซียน ประเทศละ ๒๘ คน และหัวหน้าคณะเยาวชนประเทศละ ๑ คน รวมทั้งเยาวชนจากประเทศญี่ปุ่น จํานวน ๔๐ คน รวม ๓๓๐ คน โดยมีจุดเริ่มต้นของการเดินทางณ ประเทศญี่ปุ่น และออกเดินทางไปกับเรือนิปปอน มารูแวะเยือนประเทศต่าง ๆ ได้แก่ เวียดนาม สิงคโปร์ เมียนมาและมาเลเซีย ตลอดโครงการจะมีกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งกิจกรรมบนเรือและกิจกรรมในประเทศที่เรือแวะเยือน ได้แก่การอภิปรายทางวิชาการในหัวข้อที่กําหนด กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ กิจกรรมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเพื่อการ
เสริมสร้างความเข้าใจอันดีในกลุ่มเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ การเข้าเยี่ยมคารวะบุคคลสําคัญระดับประเทศการพักกับ
ครอบครัวเจ้าภาพ และการไปทัศนศึกษายังสถานที่สําคัญในประเทศนั้น ๆ 


เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 29 มีนาคม 2562

 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
- มีสัญชาติไทยตามหลักฐานทะเบียนราษฎร์ของทางราชการ
-อายุระหว่าง ๑๘ – ๓๐ ปี
-เป็นโสดทั้งพฤตินัยและนิตินัย และไมม่ ีพันธะใด ๆ ในระหว่างเข้าร่วมโครงการ
-สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้
-มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถเข้าร่วมทุกกิจกรรมตามที่โครงการกําหนดโดยไม่มีเงื่อนไข
-ไม่อยู่ในระหว่างการขอรับทุนจากแหล่งทุนอื่น หรือทุนในโครงการอื่นของกรมกิจการเด็กและ
เยาวชน
-ไม่อยู่ระหว่างการตรวจเลือกทหารกองประจําการ ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร (สําหรับ
ผู้สมัครเพศชาย)
-สามารถปรับตัวและใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งรู้จักการทํางานเป็นทีมตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการฯ
-สามารถเข้ารับการฝึกอบรมตามระยะเวลาที่กําหนด
-ผู้ที่เคยเดินทางไปต่างประเทศในโครงการอื่นใดของกรมกิจการเด็กและเยาวชน จะต้องเดินทางกลับมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปีนับตั้งแต่วันที่เดินทางกลับถึงประเทศไทยจนถึงวันเปิดรับสมัคร
-ไม่เคยเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์มาก่อน

จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการจากประเทศต่าง ๆ
เยาวชน จํานวน ๒๘ คน หัวหน้าคณะเยาวชน (National Leader) จํานวน ๑ คน รวมทั้งสิ้น ๒๙ คน

การรับสมัครและการคัดเลือก
-รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร ใน www.dcy.go.th
-แบ่งการคัดเลือกออกเป็น ๒ กลุ่ม
๑) กลุ่มบุคคลทั่วไป สอบข้อเขียนภาษาอังกฤษและสอบสัมภาษณ์ สําหรับบุคคลที่มีผลการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ IELTS หรือ TOEFL ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด สามารถแสดงผลการทดสอบเพื่อยกเว้นการสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ และเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
๒) กลุ่มผู้แทนจังหวัด ยกเว้นการสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ แต่ต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในส่วนกลาง 
 
ความรับผิดชอบและค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ
รัฐบาลญี่ปุ่นรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ดังนี้
 ๑) ค่าโดยสารเครื่องบินไป - กลับ (กรุงเทพฯ – ญี่ปุ่น – กรุงเทพฯ) ชั้นประหยัด
 ๒) อาหารและเครื่องดื่มซึ่งบริการตามปกติบนเรือ
 ๓) ค่าพาหนะเพื่อการทัศนศึกษาตามกําหนดการของประเทศที่เข้าร่วมโครงการฯ
 ๔) ค่าที่พักและอาหารในประเทศญี่ปุ่น
 ๕) ค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุในระหว่างการร่วมกิจกรรมของโครงการฯ
รัฐบาลไทยรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ดังนี้
 ๑) ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมโครงการฯ
 ๒) ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางเข้าร่วมโครงการฯ
 ๓) ค่าเครื่องแต่งกาย (ยกเว้นข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ)
 ๔) ค่าพาหนะเดินทางจากบ้านพัก – สนามบินสุวรรณภูมิ (ไป – กลับ)
 ๕) ค่าธรรมเนยมในการท ี ําหนังสือเดินทาง
 ๖) ค่าใช้จ่ายอนื่ ๆ เช่น ค่าของขวัญสําหรับหัวหน้าคณะเพื่อมอบให้ในนามประเทศไทย
๗) ค่าประกันอุบัติเหตุ
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการหรือหน่วยงานต้นสังกัด (แล้วแต่กรณี) จะรับผิดชอบการ
ดําเนินงานและค่าใช้จ่าย ดังนี้
 ๑) ค่าตรวจร่างกาย ค่าฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ โรคอีสุกอีใส และโรคหัด
๒) ค่าประกันการเดินทางและอุบัติเหตุ (ส่วนบุคคล)
๓) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการกลุ่มให้มีความพร้อมมากขึ้นก่อนการเดินทาง เช่น การฝึกซ้อมการแสดง
ทางวัฒนธรรม หรือการเตรียมการกลุ่มตามหน้าที่ของแต่ละคนที่ได้รับมอบหมายภายหลังจากการอบรมเตรียมความพร้อม ครั้ง
ที่ ๑
 ๔) ค่าใช้จ่ายที่จําเป็นต่อการจัดกิจกรรมหรือการเข้าร่วมโครงการฯ เช่น งบประมาณส่วนกลางเพื่อ
การบริหารจัดการเป็นค่าอุปกรณ์การแสดง ชุดการแสดงทางวัฒนธรรม เอกสารแนะนําตัว และเอกสารเผยแพร่ประเทศ
ไทย เป็นต้น ตามที่คณะผู้แทนเยาวชนไทยที่ได้รับคัดเลือกมีความเห็นร่วมกัน

ที่มาและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่

http://dcy.go.th/webnew/main/index.php
 
โดย tui sakrapee
วันที่ 8 มีนาคม 2562
พิมพ์หน้านี้