​75ทุนองค์การยูเนสโกร่วมรัฐบาลจีนให้เรียนต่อ-ทำวิจัย1ปี

​75ทุนองค์การยูเนสโกร่วมรัฐบาลจีนให้เรียนต่อ-ทำวิจัย1ปี


องค์การยูเนสโกร่วมกับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนมีความประสงค์จะมอบทุนภายใต้โครงการ UNESCO/People’s Republic of China - The Great Wall Co-Sponsored Fellowships Programme ประจำปี 2019/2020

ทุนที่มอบให้ จำนวน 75 ทุน แก่ผู้สมัครจากประเทศสมาชิกในแถบเอเชีย-แปซิฟิก กลุ่มประเทศแอฟริกาและอาหรับ

ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป และสนใจที่จะศึกษา/วิจัยในสาขาต่างๆในมหาวิทยาลัยของประเทศจีน เป็นเวลา 1 ปี โดยเป็นทุนประเภท non-degree

คุณสมบัติ
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป 
- มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (ในกรณีผู้ที่เลือกสาขา/มหาวิทยาลัยที่ใช้ภาษาจีน อาจจะต้องเรียนภาษาจีนก่อนเข้ารับการศึกษาหรือปฏิบัติงานวิจัย)
- อายุไม่เกิน 45 ปี 
- มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ

เอกสารประกอบการสมัคร 
- ใบสมัครซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก http://www.csc.edu.cn  (วิธีดาวน์โหลดใบสมัคร) 
- สำเนาใบรับรองผลคะแนนการเรียน/ปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร 
- เค้าโครงงานวิจัยที่ผู้สมัครจะทำการวิจัย (ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 500 คำ) 
- หนังสือรับรองจากศาตราจารย์หรือรองศาสตราจารย์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยของผู้สมัครจำนวน 2 ท่าน 
- ใบรับรองความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ (ตามแบบฟอร์มของยูเนสโก โดยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาเป็นผู้ประเมินให้) พร้อมสำเนา 3 ฉบับ
- ใบตรวจร่างกาย (ตามแบบฟอร์มของยูเนสโก) พร้อมสำเนา 3 ฉบับ
- หนังสือ Pre-admission จากมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน
- ประกาศนียบัตรรับรองความสามารถทางภาษา (จาก HSK, IELTS หรือ TOEFL)
- หากผู้สมัครเรียนในสาขาวิชาดนตรีจะต้องส่งแผ่น CD ผลงานของตัวเอง และหากสมัครในสาขาวิชาศิลปะจะต้องส่งให้แผ่น CD ผลงานพร้อมภาพสเก็ต ภาพเขียนสีจำนวน 2 ภาพ และผลงานอื่น ๆ อีกจำนวน 2 ชิ้น

เว็บไซต์ของยูเนสโก 
http://www.unesco.org/new/en/fellowships

 การรับสมัคร
1. ส่งใบสมัครและหลักฐานต่างๆทางไปรษณีย์มาที่ 
กลุ่มความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ (ทุน UNESCO/Great Wall)
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ 
สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา ฯ สหประชาชาติ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300โทร. 0 2628 5646 ต่อ 115
2. สเเกนใบสมัครและเอกสารทั้งหมดรวมเป็น 1 ไฟล์ในรูปแบบไฟล์ PDF และส่งมาที่อีเมล์ thainatcom@yahoo.co.th

ผู้สมัครต้องจัดส่งเอกสารทั้งสองช่องทางและสำนักเลขาธิการฯ ต้องได้รับเอกสาร
ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2562

.................
ที่มา-สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ภาพ https://kickstartstudentcareer.com
โดย tui sakrapee
วันที่ 11 มีนาคม 2562
พิมพ์หน้านี้