ครุศาสตร์สวนสุนันทาผนึกกำลังโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพครู
ครุศาสตร์สวนสุนันทาผนึกกำลังโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพครู
ครุศาสตร์สวนสุนันทาผนึกก

วันที่  12 มีนาคม  2562  คณะครุศาสตร์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมทางวิชาการร่วมกับเครือข่ายโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทาในพระบรมราชินูปถัมภ์  โดย รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธี   

อาจารย์อัญชนา สุขสมจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เผยว่า “สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันในครั้งนี้ นับเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพครูระยะเวลา 4 ปี ในปีการศึกษา 2562 – 2565  เพื่อผนึกกำลังและประสานความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา รวมถึงด้านการวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตครูวิชาชีพ และงานบริการวิชาการต่างๆ แก่โรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครูกว่าหนึ่งร้อยแห่ง   ซึ่งโรงเรียนร่วมในเครือข่ายดังกล่าวมีทั้งระดับปฐมวัย  ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาจากภาครัฐและเอกชนในกรุงเทพมหานคร”

อาจารย์ ดร.อัญชนา กล่าวต่ออีกว่า “นักศึกษาฝึกสอนครุศาสตร์สวนสุนันทา ได้รับชื่อเสียงและการยอมรับจากโรงเรียนต่างๆ เหล่านี้ในด้านความมีจิตอาสาช่วยงานของโรงเรียน รวมไปถึงมีความถนัดและความสามารถในการในศาสตร์ของหลักสูตรที่วัดได้จากผลงานประกวดแข่งขันของนักเรียน เหล่านี้มาจากสิ่งที่รุ่นพี่ได้ปฏิบัติไว้เป็นแบบอย่างที่ดี จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้โรงเรียนต้องนักศึกษาฝึกสอนจากสวนสุนันทา นับเป็นการแสดงศักยภาพของครูวิชาชีพจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อีกด้วย”

ครุศาสตร์สวนสุนันทาผนึกก


ครุศาสตร์สวนสุนันทาผนึกก

...............................
อำไพร เพ็ชรว่าว : รายงาน / ถ่ายภาพ
โดย tui sakrapee
วันที่ 14 มีนาคม 2562
พิมพ์หน้านี้