ม.ราชมงคลพระนครดูงานศักยภาพสวนสุนันทาต้นแบบบริหารจัดการและพัฒนามหาวิทยาลัยที่ดี

ม.ราชมงคลพระนครดูงานศักยภาพสวนสุนันทา
ต้นแบบบริหารจัดการและพัฒนามหาวิทยาลัยที่ดีวันที่ 14 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ต้อนรับคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการศึกษาดูงานศักยภาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาต้นแบบการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรที่ดี ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วย รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ร่วมให้การต้อนรับ โดยในการศึกษาดูงานครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการบริหารจัดการและการพัฒนามหาวิทยาลัยร่วมกัน นับเป็นการแสดงศักยภาพด้านการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ประจักษ์ต่อประชาคมทั่วไป.........................................

www.ssru.ac.th #ssru

อรวรรณ สุขมา : รายงาน
เนตรดาว อยู่ยง : ถ่ายภาพ

โดย tui sakrapee
วันที่ 14 มีนาคม 2562
พิมพ์หน้านี้