เปิดให้ทุนอาจารย์สอนภาษาอังกฤษรุ่นหนุ่มสาวไปสอนภาษาไทยในสหรัฐอเมริกา
เปิดให้ทุนอาจารย์สอนภาษาอังกฤษรุ่นหนุ่มสาวไปสอนภาษาไทยในสหรัฐอเมริกา
เปิดให้ทุนอาจารย์สอนภาษา

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครทุน Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program (FLTA) ประจำปีการศึกษา 2563 เพี่อเปิดโอกาสให้อาจารย์ที่สอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยเดินทางไปสอนภาษาไทย ณ สถาบันอุดมศึกษาในสหรัฐอเมริกา เป็นระยะเวลา 9 เดือน

 ทั้งนี้ อาจารย์ไทยสามารถลงทะเบียนเรียนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอเมริกันศึกษาและการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะด้านการสอนภาษาอังกฤษ

คุณสมบัติผู้สมัคร
-ผู้สมัครจะต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 21-35 ปี  (นับถึง 1 ต.ค. 62) 
-สำเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาไทย และไม่เคยศึกษาระดับปริญญาในสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา
- มีผลคะแนน TOEFL อย่างน้อย 79 (IBT) หรือ ผลคะแนน IELTS อย่างน้อย 6.0 และเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือเอกชน หรือระดับมัธยมศึกษาของรัฐ 

ทั้งนี้ ผู้รับทุนจะต้องกลับมาสอน ณ ต้นสังกัดหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการรับทุน (ระยะเวลา 9 เดือน) 

โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการปฐมนิเทศจากมูลนิธิฯ และเข้าร่วมเครือข่ายของฟุลไบรท์ ได้รับค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าประกันสุขภาพ และค่าเดินทาง โดยสถาบันเจ้าภาพในสหรัฐอเมริกาจะยกเว้นค่าเล่าเรียนเพื่อให้ผู้รับทุนลงทะเบียนเรียนในวิชาที่เกี่ยวข้อง 

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครขอรับทุนได้ที่เว็บไซต์ www.fulbrightthai.org  

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2562

..................................
ที่มา 
http://www.fulbrightthai.org/ 
โดย tui sakrapee
วันที่ 18 มีนาคม 2562
พิมพ์หน้านี้