ก.พ.เปิดคัดป.โท – ป.เอก รับทุนวิจัย

 

UploadImage

ก.พ.เชิญผูที่กําลังทําวิทยานิพนธ/สารนิพนธในหลักสูตรมหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิตที่เกี่ยวของ
กับการบริหารทรัพยากรบุคคล และคาดวาจะสําเร็จการศึกษาภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๕
สงวิทยานิพนธ/สารนิพนธเพื่อขอรับทุนมูลนิธิพันเอกจินดา ณ สงขลา ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๕
เปนเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท โดยแบงเปน ๕ ทุน ดังนี้
 
๑. ทุนสนับสนุนการทําสารนิพนธระดับปริญญาโท จํานวน ๒ ทุน ๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท
 
๒. ทุนสนับสนุนการทําวิทยานิพนธระดับปริญญาโท จํานวน ๒ ทุน ๆ ละ ๓๐,๐๐๐ บาท
 
๓. ทุนสนับสนุนการทําวิทยานิพนธระดับปริญญาเอก จํานวน ๑ ทุน เปนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท
ทั้งนี้ จํานวนทุนอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
 
นิสิต/นักศึกษาที่สนใจขอรับทุน

โดย tui sakrapee
วันที่ 21 มีนาคม 2555
พิมพ์หน้านี้