ทุน UTCC GOLD ม.หอการค้าไทย ขยายรับถึงสิ้นมี.ค.นี้

 

UploadImage

ทุน UTCC GOLD มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในปีการศึกษา 2555 ในคณะเศรษฐศาสตร์ ได้รับการยกเว้นกึ่งหนึ่งเฉพาะค่าหน่วยกิต 20ทุนขยายเวลารับสมัครถึง 30 มีนาคม 2555
 
คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา
 
สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือสายอาชีพที่หน่วยงานของรัฐรับรอง
มีแต้มเฉลี่ยสะสมเมื่อสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่า 2.75
เป็นผู้มีความประพฤติดี
มีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมของสถาบันและ/หรือสังคมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 
รายละเอียดของทุนการศึกษาที่ได้รับ
ได้รับการยกเว้นกึ่งหนึ่งเฉพาะค่าหน่วยกิต จนสำเร็จการศึกษา
 
เงื่อนไขการรับทุนการศึกษา
 
โดย tui sakrapee
วันที่ 21 มีนาคม 2555
พิมพ์หน้านี้