ค่าตอบแทนสูง! 4 อาชีพมาแรงในอนาคต ปี 2020 | พร้อมแนะนำคณะ/มหาวิทยาลัย ที่เปิดสอน

ลบ แก้ไข
ค่าตอบแทนสูง! 4 อาชีพมาแรงในอนาคต ปี 2020 | พร้อมแนะนำคณะ/มหาวิทยาลัย ที่เปิดสอน​

ค่าตอบแทนสูง! 4 อาชีพมาแ

ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและการเกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้นมานั้นเป็นสิ่งที่ทำให้การดำเนินชีวิตของมนุษย์มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อจำกัดด้านทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานทดแทน วิวัฒนาการด้านหุ่นยนต์ เทรนด์เศรษฐกิจ วิธีการติดต่อสื่อสารและการส่งข้อมูลที่ได้มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำงานให้เร็วมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังรวมถึงเรื่องของประชากรที่มีอายุเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

ซึ่งสิ่งที่เราได้กล่าวไปข้างต้นนั้น สามารถนำมาเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพได้ในอนาคต สำหรับน้องๆ คนไหนที่กำลังคิดอยู่ว่าจะเรียนต่อทางด้านไหนดี ที่เรียนจบออกมาแล้วจะไม่ตกงาน ต้องลองมาดูเทรนด์อาชีพเหล่านี้กันเลย เพราะในอนาคตอันใกล้นี้อาชีพเหล่านี้จะเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานเป็นอย่างมากเลยทีเดียว 
พร้อมทั้งเรายังมีคณะ/มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนทางด้านนี้มาฝากกันอีกด้วย

1. ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย ทางโลกไซเบอร์
การโจมตีทางโลกไซเบอร์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและแพร่กระจายไปทั่วโลกอย่างรวดเร็ว ดังนั้นจึงทำให้อาชีพที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางโลกไซเบอร์ หรือ Cyber Security Expert เป็นที่ต้องการเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในยุคปัจจุบัน ซึ่งในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา อาชีพทางด้านนักวิเคราะห์ข่าวกรองและนโยบายมีการเติบโตมากขึ้นถึง 21.4 % ด้วยกัน

สำหรับอาชีพผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางโลกไซเบอร์สามารถที่จะทำงานได้กับองค์กรที่หลากหลาย ตั้งแต่หน่วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อบันเทิง โทรคมนาคม การเงินและบัญชี การแพทย์ ธนาคาร ฯลฯ ซึ่งแน่นอนว่าค่าตอบแทนของอาชีพนี้มีความคุ้มค่าเป็นอย่างมากเลยทีเดียว นอกจากอาชีพที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางโลกไซเบอร์จะเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานแล้ว อาชีพอื่นๆ ที่อยู่ในทางด้านสายงานนี้ ไม่ว่าจะเป็น โปรแกรมเมอร์ นักพัฒนาซอฟต์แวร์ นักวิเคราะห์ความมั่นคงสารสนเทศ ฯลฯ ก็เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานด้วยเช่นกัน

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ/วิศวกรรมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2. ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ
อย่างที่เรารู้กันดีว่าในอนาคตอันใกล้นี้ประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุกันแล้ว เนื่องจากคนปัจจุบันนิยมมีบุตรน้อยลง ประกอบกับเทคโนโลยีทางการแพทย์ก็ช่วยทำให้ประชากรมีอายุที่ยืนยาวมากยิ่งขึ้น ดังนั้นบุคลกรทางด้านสุขภาพจึงมีความต้องการเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย โดยเฉพาะผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงอายุ

และก็ไม่ใช่เพียงประเทศไทยเพียงประเทศเดียวเท่านั้นที่จะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ แต่ในหลายๆ ประเทศทั่วโลกก็มีสถาการณ์เดียวกับไทยเหมือนกัน โดยองค์การสหประชาชาติคาดการณ์ว่าในปี ค.ศ. 2050 จำนวนผู้สูงอายุจะจำนวนเพิ่มขึ้นถึงสองเท่าด้วยกัน หากเรามีความรู้ทางด้านการดูแลผู้สูงอายุ พร้อมทั้งมีทักษะทางด้านภาษาไม่ว่าจะเป็นอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น ฯลฯ แล้วล่ะก็จะเป็นการเพิ่มโอกาสในการทำงานได้สูงยิ่งขึ้น แถมยังมีค่าตอบแทนที่สูงตามไปด้วย แต่ถ้าหากใครไม่ถนัดในการดูแลผู้สูงอายุหรือไม่สนใจทางด้านสุขภาพโดยตรง ก็สามารถที่จะเลือกเรียนหรือทำงานอื่นที่มีความเกี่ยวข้องทางด้านนี้ได้เหมือนกัน เช่น อาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงอายุ เป็นต้น

หลักสูตรด้านสุขภาพ/การออกแบบ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3. อาชีพทางการตลาด และนักเขียนออนไลน์
ในปัจจุบันการแข่งขันทางด้านสื่อและโฆษณามีความเข้มข้นเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้อาชีพผู้เชี่ยวชาญทางด้านการตลาด อาชีพคนผลิตสื่อ นักสร้างสรรค์ นักเขียนบทความออนไลน์ ฯลฯ มีความต้องการเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในตลาดออนไลน์ที่ต้องการบุคลากรด้านนี้เป็นอย่างมาก ด้วยพฤติกรรมการรับสื่อของคนรุ่นใหม่ที่หันมาใช้เวลากับสื่อสังคมออนไลน์มากขึ้นเรื่อยๆ

ถึงแม้ว่าคนในยุคปัจจุบันจะมีการดูทีวีและอ่านหนังสือพิมพ์กันน้อยลง แต่ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะไม่เปิดรับข่าวสารต่างๆ ในทางตรงกันข้ามพวกเขาได้มีวิธีการรับข่าวสารในรูปแบบออนไลน์เพิ่มมากขึ้น จึงทำให้เป็นโอกาสและความท้าทายของคนที่สนใจจะทำงานทางสายนี้ ดังนั้นหากน้องๆ มีความสนใจอยู่แล้วไม่ควรพลาดเลย มาปล่อยของกันดีกว่า

หลักสูตรด้านสื่อ/การตลาด
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

4. อาชีพทางด้านการสอน และการสร้างนวัตกรรม
คนในยุคปัจจุบันเริ่มที่จะหันมาให้ความสนในทางด้านเทคโนโลยีกันมากยิ่งขึ้น จึงทำให้องค์ความรู้ต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้อิทธิพลจากสื่อสังคมออนไลน์ยังทำให้คนในยุคปัจจุบันหันมาสนใจเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย และเมื่อคนรุ่นใหม่สนใจด้านนี้มากขึ้นก็เกิดเป็นการเรียนรู้ ให้ความสำคัญในการนำสิ่งเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนมากขึ้น เช่น การทำวิดีโอ, การใช้สื่อ 3D ในการเรียนการสอน ฯลฯ จึงทำให้อาชีพนี้เป็นที่ต้องการมากในอนาคต

หลักสูตรด้านการสอน/นวัตกรรม
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ขอบคุณข้อมูลจาก : www.hotcourses.in.th, www.topuniversities.com, www.weforum.org, www.fastcompany.com, 
 
 loading...


โดย P'muk eduzones ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 26 พ.ย. 61 13:22 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 1,819 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 1,819 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement