บรรณานุกรม เว็บไซต์ การเขียนบรรณานุกรม
บรรณานุกรม เว็บไซต์ การเขียนบรรณานุกรม ​

บรรณานุกรม เว็บไซต์ การเ

บรรณานุกรม หมายถึงข้อความที่ประกอบ หรือระบุไว้ในส่วนท้าย หรือแนบท้ายหนังสือ รายงาน บทความวิชาการ และงานวิจัย เพื่อแสดงหลักฐาน ความน่าเชื่อถือ และเป็นแหล่งข้อมูลให้ผู้อ่านรายงาน บทความวิชาการ และงานวิจัย ได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม

คำว่า “บรรณานุกรม” เป็นศัพท์บัญญัติมาจากภาษาอังกฤษ bibliography ซึ่งมีความหมายอย่างเดียวกันคือ รายการสื่อสารนิเทศทั้งหมดที่ผู้เขียนได้ใช้ประกอบการเขียนหนังสือ รายงาน บทความวิชาการ และงานวิจัย

การเขียนบรรณานุกรม เว็บไซต์
ต่อไปนี้เป็นการเขียนบรรณานุกรมเว็บไซต์ ซึ่งความแตกต่างของแต่ละสำนักอาจจะมีอยู่บ้าง ให้ยึดสำนักที่เราจะทำเป็นหลักนะคะ

การเขียนบรรณานุกรมเว็บไซต์ของ มศว.
วิธีการพิมพ์ บรรทัดแรกของรายการให้เริ่มที่แนวคั่นหน้า หากข้อความยาวกว่า 1 บรรทัด บรรทัดถัดไปให้เว้นเข้ามา 7 ตัวอักษร เริ่มพิมพ์อักษรตัวที่ 8

ชื่อ/ชื่อสกุล.//(ปีที่ผลิตหรือปีสืบค้น).//ชื่อเรื่อง.//สืบค้นเมื่อ/วัน/เดือน/ปี(หรือ

Retrieved/เดือน/วัน,/ปี),/จาก(from)/แหล่งข้อมูลที่ค้นได้

บรรณานุกรม เว็บไซต์ การเ

การเขียนบรรณานุกรมเว็บไซต์ของ ม.เชียงใหม่
ผู้แต่ง.  (ปี).  ชื่อเรื่อง.  สืบค้นเมื่อวัน เดือน, ปี,  จาก ชื่อเว็บไซต์:  URL

บรรณานุกรม เว็บไซต์ การเ

การเขียนบรรณานุกรมเว็บไซต์ของ ม.สารคาม
♦ เว็บไซต์ทั่วไป ให้ลงรายละเอียดตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง. [ออนไลน์]. ได้จาก: http://… [สืบค้นเมื่อ วันที่ เดือน ปี ที่ทำการสืบค้น].
Auther. (Year of Publication). Title. [Online]. Available from: http://…  [accessed Date of Access].

บรรณานุกรม เว็บไซต์ การเ

♦ หนังสือออนไลน์บนเว็บไซต์ ให้ลงรายละเอียดตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

ชื่อผู้แต่ง/บรรณารักษ์. (ปีที่พิมพ์) ชื่อเรื่อง. พิมพ์ครั้งที่_. [ออนไลน์]. สถานที่: สํานักพิมพ์.    ได้จาก: http://… [สืบค้นเมื่อ วันที่ เดือน ปีที่ทำการสืบค้น].
Auther. (Year of Publication) Title. Edition. [Online]. Place of publication: Publisher.  Available from: http://… [accessed Date of Access].

บรรณานุกรม เว็บไซต์ การเ
♦ วารสารออนไลน์ ให้ลงรายละเอียดตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร. [ออนไลน์]. ปีที่(ฉบับที่), เลขหน้า.    ได้จาก: http://… [สืบค้นเมื่อ วันที่ เดือน ปีที่ทำการสืบค้น].
Auther. (Year of Publication). tiltle of journal article. Title of journal. [Online].  Volume number(Issue number),  Page number of the article. Available from: http://…  [accessed Date of Access].

บรรณานุกรม เว็บไซต์ การเ
♦ E-mail ให้ลงรายละเอียดตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

ชื่อผู้ส่ง. (E-mail Addressผู้ส่ง) (วัน เดือน ปีที่ส่ง) ชื่อเรื่อง. E-mail ถึง: ชื่อผู้รับ (E-mail Address  ผู้รับ).
Sender. (Sender,s E-mail Address) (Date of e-mail) Title. E-mail to: Recipient,s name  (Recipient,s name).

บรรณานุกรม เว็บไซต์ การเ


ขอบคุณข้อมูลจาก : https://ภาษาอังกฤษออนไลน์.com
โดย P'muk eduzones
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
พิมพ์หน้านี้