ม.มหิดล จับมือกับ (อย.) และ (มกอช.) เปิดหลักสูตรป.โท การจัดการธุรกิจอาหาร

ลบ แก้ไข

ม.มหิดล จับมือกับ (อย.) และ (มกอช.) เปิดหลักสูตรป.โท การจัดการธุรกิจอาหาร  

ม.มหิดล จับมือกับ (อย.)


         วิทยาลัยการจัดการ ม.มหิดล 23 พย. 55 – สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข (อย.)และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (มกอช.) จับมือสถาบันโภชนาการ และ วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล เปิดตัวหลักสูตรปริญญาโท

          เพื่อยกระดับมาตรฐานห่วงโซ่ในธุรกิจอาหารและเกษตร ตลอดจนสร้างการยอมรับจากประเทศคู่ค้าที่สำคัญ และเตรียมความพร้อมให้กับอุตสาหกรรมอาหารไทย รับมือต่อการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC พร้อมเปิดรับสมัครรับนักศึกษารุ่นแรกแล้วรองศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ ตันละมัย คณบดี วิทยาลัย การจัดการ มหาวิทยาลัย มหิดล เปิดเผยถึงการเปิดตัว หลักสูตรการจัด การมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการธุรกิจอาหาร (Master of Management in Food Business Management) ว่า เป็นหลักสูตรที่เกิดขึ้นจากข้อตกลงความร่วมมือกันระหว่าง 4 หน่วยงาน คือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาฯ (อย.)สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติฯ(มกอช.) สถาบันโภชนาการ และวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล

          โดยเมื่อ 3 ปีที่ผ่านมาทั้ง 4 หน่วยงานข้างต้น ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือกันอย่างเป็นทางการ เพื่อที่จะร่วมนักออกแบบและพัฒนาหลักสูตร ระดับ ปริญญาโทในสาขา การจัดการธุรกิจอาหารขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการสร้างและพัฒนาบุคลากรในระหว่างโซ่ธุรกิจอาหารของไทยให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในระบบและกฎระเบียบหรือข้อกำหนดด้านความปลอดภัยอาหารของภายในประเทศและประเทศคู่ค้า ตลอดจนการจัดการบริหารธุรกิจอาหารส่งออกเราใช้ระยะเวลาถึง 3 ปีเพื่อพัฒนาหลักสูตร เพื่อต้องการให้เป็นหลักสูตรแรก ที่เกิดจากการบูรณาการองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจอาหารที่สมบูรณ์ และครบถ้วนที่สุด โดยจะครอบคลุมตั้งแต่เรื่องการบริหารจัดการธุรกิจ การตลาด

          การวิจัยธุรกิจ การเจรจาต่อรองข้อพิพาททางการค้า การจัดการคุณภาพและความปลอดภัย กฎหมายและมาตรฐานนั้นประเทศและระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการค้า การควบคุม การตรวจสอบและออกใบรับรองสินค้าเกษตรและอาหาร ตลอดจนกติกาการค้าระหว่างประเทศภายใต้กรอบขององค์การการค้าโลก รวมถึงแนวคิด และหลักการทางวิทยาศาสตร์การเกษตรและอาหาร โภชนาการ ความปลอดภัยอาหารที่ใช้เป็นข้อมูลสนับสนุน และอ้างอิงในการกำหนดกฎระเบียบ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าเกษตรและอาหารตลอดหว่างโซ่การผลิตการกระจายและจำหน่ายสินค้า และการนำเข้าและส่งออก

          นายแพทย์บุญชัย สมบูรณ์สุขเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ได้เสริมถึงความสำคัญของหลักสูตรนี้ว่า AEC เป็นตัวเร่งสำคัญที่ผลักดันให้ประเทศไทยจำเป็นต้องเร่งสร้างและพัฒนาบุคลาการที่มีความรู้ความสามารถ และเข้าใจในระบบการจัดการบริหารธุรกิจอาหาร การกำกับดูแลโดยเฉพาะ กฎระเบียบหรือข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของอาหารที่ดำเนินการภายในประเทศและของประเทศคู่ค้า เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการทั้งที่ผลิตเพื่อบริโภคในประเทศและที่นำเข้ามาจำหน่ายในราชอาณาจักร เพื่อรองรับการเปิดเขตการค้าเสรี และการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบหรือข้อกำหนดของประเทศคู่ค้าที่สำคัญทั้ง ที่อยู่ในภาครัฐและเอกชน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจในประเทศ

          ด้านนายสัตวแพทย์ศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กล่าวถึงปัญหาที่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารและสินค้าการเกษตรส่งออกของไทยมักประสบปัญหาและเข้ามาปรึกษากับ มกอช.อยู่เป็นประจำคือปัญหาด้านข้อกำหนดด้านมาตรฐานของสินค้าจากประเทศคู่ค้าที่มีอยู่อย่างหลากหลาย อาจกล่าวได้ว่าเป็นหนึ่งในจุดอ่อนของสินค้าเกษตรและอาหารเพื่อการส่งออกของไทย โดยเฉพาะการถูกนำมาใช้เพื่อกีดกันทางการค้าหรือ การส่งคืนสินค้าจากประเทศคู่ค้าเป็นต้นซึ่งประเด็นต่างๆดังกล่าวมีผลต่อการยอมรับของผู้บริโภคทั่วโลก

          “ในฐานะผู้ผลิตอาหารป้อนตลาดโลก สินค้าเกษตรและอาหารของไทย มีศักยภาพและโอกาสที่จะเติบโตภายใต้ตราสินค้าของตนเองได้มหาศาล หากบุคลากรในห่วงโซ่ธุรกิจอาหารของไทยให้มีความรู้ ความเข้าใจในระบบและกฎระเบียบ หรือข้อกำหนดด้านความปลอดภัยในประเทศและประเทศคู่ค้า ตลอดจนมีความสามารถในการทำตลาดและบริหารจัดการธุรกิจอาหารส่งออกที่ดี ย่อมจะสร้างโอกาสและความได้เปรียบทางการแข่งขัน ให้สินค้าเกษตรและอาหารของไทยได้อีกมหาศาล” ผอ.มกอช.กล่าวย้ำ

          รองศาสตราจารย์ ดร.วิสิฐ จะวะสิต ผู้ อำนวยการสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัย มหิดล กล่าวเสริมถึงประโยชน์ของหลักสูตรการจัดการธุรกิจอาหารที่ทั้ง 4หน่วยงานได้ร่วมกันพัฒนาขึ้น มานี้ว่า จะสร้างและพัฒนาบุคลากรที่มีความเข้าใจในระบบการจัดการธุรกิจเกษตรและอาหาร และกฎระเบียบหรือข้อกำหนดด้านมาตรฐานและความปลอดภัยของสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศและประเทศคู่ค้า ซึ่งเป็นการเสริมสร้างสมรรถนะการแข่งขันทางเศรษฐกิจ และสร้างความเข้มแข็งและความได้เปรียบทางการค้าแก่ภาคเกษตรอุตสาหกรรมของไทยในเวทีระดับ ภูมิภาคและเวทีโลกและเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการและบุคลากรที่กำกับดูแลอุตสาหกรรมอาหารในการจัดการธุรกิจอาหารให้ได้ตามมาตรฐานสากลภายใต้ปัญหาหรือภัยคุกคามทางการค้ารูปแบบใหม่ และผลกระทบจากการเปิดเขตการค้าเสรี และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

          นอกจากนี้ยั้งทำให้เกิดแหล่งผลิตและรวบรวมงานวิจัยในรูปแบบสารนิพนธ์ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการจัดการธุรกิจอาหาร ในเรื่องการควบคุม การจัดการภาคอุตสาหกรรมเกษตร การกำหนดมาตรฐาน และการตรวจสอบรับรอง รวมทั้ง บทเรียนในเรื่องข้อพิพาทในเวทีการค้า และการเจรจาต่อรองข้อพิพาท ฯลฯ ซึ่งจะทำให้ได้องค์ความรู้ที่นำมาใช้พัฒนาการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารเพื่อการส่งออกของประเทศได้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

          ในวันนี้หลักสูตรการจัดการธุรกิจอาหารได้เริ่มเปิดรับสมัครนักศึกษารุ่นแรกแล้ว โดยเรียนที่วิทยาลัย การจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับการเรียนการสอนของหลักสูตรนั้นเป็นหลักสูตรภาษาไทย ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ จัดการเรียนการสอนในช่วงเย็นหลังเวลาทำการ สัปดาห์ละ 2 วัน และวัน เสาร์หรืออาทิตย์ ครึ่งวันระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสตู ร 1 ปี 8 เดือน (5 ภาคการศึกษา) จำนวนหน่วยกิจรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต รวมสารนิพนธ์
 

ที่มา : komchadluek.net 
 โดย Mayom Smile ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 18 ก.พ. 56 11:09 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 1,246 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 1,246 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่คำฮิต

โรงเรียน7 วิชาสามัญ , enn gat pat 57 , open house ,Asean , twitter , เด็ก กยศ , กสพท , เกมคณิตศาสตร์ , เกมคิดเลข , อาเซียน , เกมส์คิดเลข , ขยายเวลา , ข่าวการศึกษาต่างประเทศ , ม.ต้น ,ข่าวอาเซียน , ค้นหาตัวเอง , ค่าย , คำขวัญวันเด็ก , เคล็ดลับเรียนเก่ง , ของเล่นเคลียริ่งเฮ้าส์ , โควตา , จุฬาฯ , วันสันติภาพไทยทุนการศึกษา , แท๊บเล็ต , เทศกาลกินเจ , คาถาชินบัญชร ประชาคมอาเซียน , ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต , ประวัติวันแม่ , เฟสบุ๊ค , ม.ทักษิณ , อาเซียน 10 ประเทศ , ม.รังสิต 57 , มมส 57 มศว. , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยพะเยา , รับตรง เกษตรศาสตร์ 57 , รับตรง มข 57 , ประกาศผลสอบ Admissions 57 ประถมศึกษารับตรงศิลปากร , เรียนต่อ , เรียนฟรี , ลาดกระบังฯ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลวันตรุษจีน , สทศ , สมัคร clearing house , สอบตรง , อ.วิริยะ , เว็บโรงเรียนตัวอย่างงานวิจัย,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ , โครงงานวิทยาศาสตร์ , สารสนเทศโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT  , วันช้างไทย , วันสตรีสากล ณเดชน์ , เครื่องบินตก , อุ้มบุญ , โค้ชเช , วันสงกรานต์GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , Ice Bucket Challenge , บัตรสอบ , เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , บันทึกความดี , แฟ้มสะสมผลงาน , วันจักรี , วันรพี , Portfolio , ประกาศผล GAT/PAT 57 , วันอาสาฬหบูชาสทศ.Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , มุดพกความดี , วันแม่ , วันวิสาขบูชา , รับน้อง , เขียน Blog ที่ไหนดี ? ประกาศผลรับตรงโควตา ม.ศิลปากร ประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ , U-NET , ประกาศผลธรรมศาสตร์ , ประกาศผลจุฬา , ประกาศผลศิลปากร โควตา 28 จังหวัด , Variety , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

คำค้นหา

สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , เหรียญ 10ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , วันสันติภาพไทยรถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , เขียน Blog ที่ไหนดี? , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ Ice Bucket Challenge , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , อุ้มบุญเกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันแม่ , แฟ้มสะสมผลงาน , อุเทนถวาย , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , วันรพี , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตวันจักรี , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ ,  , วันแม่แห่งชาติ , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , รับน้อง , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติณเดชน์ , เทศกาลกินเจ