การเลือกโรงเรียนให้ลูก

ลบ แก้ไข

การเลือกโรงเรียนให้ลูก


การเลือกโรงเรียนให้ลูก


     หากเมื่อถึงเวลาที่ลูกต้องเข้าเรียนแล้ว พ่อแม่ก็ต้องเริ่มมองหาโรงเรียนที่ดีและเหมาะสมให้ลูก และปัจจุบันมีโรงเรียนอนุบาลให้เลือกหลากหลายรูปแบบ

     โรงเรียนอนุบาลให้เลือกหลากหลายรูปแบบ เช่น อนุบาลที่เตรียมความพร้อมโดยให้เด็กเรียนรู้ตามพัฒนาการของเด็ก อนุบาลที่มีการจัดกิจกรรมโครงงานต่างๆ ที่เหมาะสมกับเด็ก อนุบาลที่เน้นเนื้อหาวิชาการ เน้นการเขียนอ่าน หรือโรงเรียนที่เน้นการสอนเป็นภาษาอังกฤษ  เมื่อเป็นเช่นนี้ การพิจารณาว่าโรงเรียนไหนที่น่าจะเหมาะกับลูกเรามากที่สุด จึงเป็นคำถามและสร้างความหนักใจให้แก่พ่อแม่ผู้ปกครองไม่มากก็น้อย   
     การเลือกโรงเรียนอนุบาลที่เหมาะสมนั้นควรตั้งอยู่บนพื้นฐานความสามารถของ เด็กเป็นศูนย์กลาง เพราะพ่อแม่ในยุคปัจจุบันมักเลือกโรงเรียนให้ลูกตามแฟชั่น  ที่พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูส่วนใหญ่นิยมส่งลูกหลานไปศึกษาเล่าเรียน ซึ่งหลายครั้งอาจไม่เหมาะสมกับเด็กหรือพื้นฐานของครอบครัว ทำให้ลูกน้อยไม่ได้รับการส่งเสริมทักษะต่างๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ควรจะเป็นของการเข้าโรงเรียน ดังนั้นพ่อแม่ควรศึกษาหาข้อมูลและเข้าไปดูสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน การจัดเรียนการสอน ตลอดจนการทำกิจกรรมในแต่ละวันของโรงเรียนต่างๆ ด้วยตนเอง แล้วนำมาเปรียบเทียบให้เหมาะสมกับตัวเด็กเป็นสำคัญ    
     โรงเรียนที่ดีควรเปิดโอกาสให้พ่อแม่ผู้ปกครองได้เข้าเยี่ยมชมโรงเรียน มีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับหลักสูตร ปรัชญา วิสัยทัศน์ของโรงเรียน ตารางกิจวัตรประจำวัน จำนวนครูและผู้ช่วยครู จำนวนนักเรียนต่อห้อง สนามเด็กเล่น โรงอาหาร ห้องพยาบาล ห้องน้ำ การดูแลด้านความปลอดภัย ซึ่งจะทำให้พ่อแม่สามารถนำข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากโรงเรียนหลายแห่งไปพิจารณาอย่างรอบคอบ เพื่อหาโรงเรียนที่เหมาะสมกับลูกน้อยได้  นอกจากนี้พ่อแม่ควรไปดูโรงเรียนในเวลาที่ต่างกันเพื่อจะได้สังเกตการทำ กิจกรรมต่างๆ ตามช่วงเวลาของวันด้วย 

โรงเรียนที่ดีเป็นอย่างไร
     โรงเรียนที่ดีสำหรับลูกน้อยควรมีกิจกรรมการเรียนการสอนที่เป็นการส่งเสริม พัฒนาการของเด็กทุกๆ ด้าน ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม คุณธรรมและจริยธรรม ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความคิดเห็น จัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เน้นการสอนให้รู้ ทำให้ดู อยู่ให้เห็น ทำให้เด็กนักเรียนมีแรงจูงใจและเกิดความใฝ่รู้จากตัวเด็กเอง ไม่ใช่การบังคับจากภายนอก ให้ความสำคัญกับกระบวนการคิด ซึ่งสัดส่วนที่เหมาะสมของครูต่อนักเรียนสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปีคือ ควรมีครู 2 คนต่อนักเรียนไม่เกิน 25 คน และมีการจัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้มีสุขนิสัยในเรื่องการกิน การนอน การรักษาความสะอาด การขับถ่าย เป็นอย่างดี รวมทั้งควรมีมาตรการในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อด้วย นอกจากนี้พ่อแม่ควรพิจารณาเลือกโรงเรียนจากค่าเล่าเรียน ใช้หลักความพอเพียง การประมาณการถึงความเหมาะสม ระยะห่างระหว่างบ้านกับโรงเรียน ความสามารถและคุณวุฒิของครูปฐมวัย เทคนิควิธีการช่วยเหลือเด็กหรือการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเด็ก ซึ่งควรมีการทำงานร่วมกันระหว่างโรงเรียนและครอบครัวด้วย  อย่างไรก็ตาม พ่อแม่ไม่ควรพิจารณาเลือกโรงเรียนจากหลักสูตรและกิจกรรมต่างๆ ที่โรงเรียนจัดให้เท่านั้น แต่ควรกลับมามองที่ตัวลูกน้อยด้วยว่าจะมีความสุขมากน้อยเพียงใดถ้าต้องเข้า เรียนในโรงเรียนนั้นจริงๆ
เรียบเรียง Moobo
อ้างอิง chulakid.com


 

loading...


โดย mooBo ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 7 ก.พ. 57 13:24 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 14,297 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 14,297 ครั้ง ตอบ 1 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง