20 มีนาคม ของทุกปี วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ

ลบ แก้ไข

20 มีนาคม ของทุกปี วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ

วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ

ประวัติความเป็นมาของ "วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ"
     วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ
ตรงกับวันที่ 20 มีนาคม ของทุกปี โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2536 ให้ทุกวันที่ 20 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจและส่งเสริมให้อสม.
ได้รวมพลังสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประขาชนชาวไทย และได้ดำเนินการจัดงานดังกล่าวครั้งแรกตั้งแต่ปี 2537 เป็นต้นมา

ทั้งนี้เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ และสร้างขวัญกำลังใจแก่ อาสาสมัครสาธารณสุขที่ทำงานด้วยความเสียสละโดยมีกิจกรรมวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ คือการมอบรางวัลแก่อาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่น และหมู่บ้านสาธารณสุขมูลฐานดีเด่นตลอดจนมีการขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก่อาสาสมัคร สาธารณสุขดีเด่น ระดับชาติอีกด้วย

"อาสาสมัครสาธารณสุข" หมายความถึง บุคคลที่สมัครใจ เสียสละทำงานเพื่อสังคมโดยส่วนรวม ในด้านการพัฒนาสุขภาพตามแนวนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขและไม่ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน มีชื่อย่อว่า "อสม."

วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ

อาสาสมัครสาธารณสุขจำแนกเป็น 4 ประเภท ได้แก่
1. อาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่ภูมิภาค หมายความว่าอาสาสมัครสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ส่วนภูมิภาคทั้งในเขตชนบทและเขตเมืองรวมถึงเมืองพัทยา เรียกว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
2. อาสาสมัครสาธารณสุข ในเขตกรุงเทพมหานคร หมายความว่าอาสาสมัครสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เรียกว่าอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร (อสส.)
3. อาสาสมัครสาธารณสุข ของหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆที่ผ่านการอบรมตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข เช่น อาสาสมัครสาธารณสุขการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (อสม.กฟผ.) และอาสาสมัครสาธารณสุขขนส่งมวลชน (อสม.ขสมก) ฯลฯ
4. อาสาสมัครสาธารณสุขกิตติมศักดิ์ หมายความว่าบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์หรือสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุข

วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ

วัตถุประสงค์ ในการดำเนินงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ได้แก่
1. เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพกันเองด้วยวิธีที่ง่ายประหยัด และทั่วถึง
2. เพื่อช่วยบรรเทาภาวะขาดแคลนบุคลากรทางด้านสาธารณสุขในชนบท
3. เพื่อแก้ไขปัญหารักษาพยาบาลหรือดูแลรักษาสุขภาพที่ไม่ถูกต้องของประชาชน

ผู้ที่จะเข้ามาเป็นอาสาสมัครในการดูแลสุขภาพ อนามัยของเพื่อนบ้านโดยมิหวังผล ตอบแทนใดๆ เรียกว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. ควรมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. มีความสมัครใจที่จะทำงานเพื่อส่วนรวมด้วยความเสียสละ และมีเวลาพอที่จะช่วยเหลือชุมชน
2. มีความรู้อ่านออกเขียนได้
3. เป็นผู้ที่ชาวบ้านไว้วางใจ
4. มีที่อยู่อาศัยและประกอบอาชีพในหมู่บ้านนั้น ๆ
5. มีอาชีพแน่นอนและมีรายได้เลี้ยงตนเอง
6. ตั้งบ้านเรือนอยู่ในสถานที่ที่ประชาชนไปติดต่อได้ง่าย
7. ไม่จำกัดเพศ และไม่จำกัดอายุ
8. ไม่ควรเป็นข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือแพทย์ประจำตำบล

20 มีนาคม ของทุกปี วันอา

วันอาสาสมัครสาธารณสุขสมุทรปราการ

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน


ไม่พลาด !! ทุกข่าวการศึกษา รับตรงทุกมหาวิทยาลัย ทุน สมัครสอบ เรียนต่อนอก

ดาวน์โหลดเลย Eduzones Program Free >>> คลิกเลย !!

 


 

เรียบเรียง Moobo
อ้างอิง pcuqs.net, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ,วันอาสาสมัครสาธารณสุขสมุทรปราการ, mthai.com

 loading...


โดย mooBo ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 18 มี.ค. 57 10:23 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 2,954 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 2,954 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement