การจัดการชั้นเรียนให้มีประสิทธิภาพด้วยเทคนิคโมเดล “3C’s”

ลบ แก้ไข
การจัดการชั้นเรียนให้มีประสิทธิภาพด้วยเทคนิคโมเดล “3C’s”
การจัดการชั้นเรียนให้มีป
         การจัดบรรยากาศแห่งการเรียนรู้เป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง เพื่อมุ่งประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข ครู การเรียนการสอนที่ดีนั้นควรมีความเป็นพลวัตร คือ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ รูปแบบเทคนิค วิธีการ

ด้านดร.สุรภี โสรัจจกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่าการจัดการในชั้นเรียนคือสิ่งที่จะช่วยให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งได้เสนอแนวทางในการจัดการชั้นเรียนด้วยแนวคิดหลัก 3 ประการหรือที่เรียกว่า “3C’s” ซึ่งมีลักษณะสำคัญดังต่อไปนี้

- C ตัวแรกคือ Competency นั่นคือความมีประสิทธิภาพในการสอน หรือช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างไร ซึ่งครูผู้สอนเองต้องมีศักยภาพเพียงพอ สิ่งนี้ทำให้ครูผู้สอนเป็นตัวสำคัญที่จะต้องทำงานอย่างหนักในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม รวมถึงการอัพเดตข้อมูลที่เป็นปัจจุบันมาช่วยเสริมบทเรียนให้มีความทันสมัยมากขึ้น เป็นเหมือนการเติมความรู้ของนักเรียนให้สมบูรณ์

- C ตัวที่สองคือ Consistency ความเสมอต้นเสมอปลายของการปฏิบัติในการสอนนักเรียน คือเมื่อครูเป็นผู้จัดการชั้นเรียน ครูจึงสามารถที่จะวางแนวทางปฏิบัติ หรือข้อตกลงต่างๆ ที่จะทำให้นักเรียนอยู่ร่วมกันในชั้นเรียนได้ ไม่มีการเลือกปฏิบัติแก่คนใดคนหนึ่ง เพื่อให้เกิดความทัดเทียมกัน

- C ตัวที่สามคือ Caring การเอาใจใส่กับนักเรียน จะทำให้ครูเข้าใจและเข้าถึงนักเรียนได้มากขึ้น ส่งผลให้ครูทราบถึงศักยภาพของนักเรียนแต่ละคน ซึ่งครูก็จะสามารถจัดการชั้นเรียนให้มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับสภาพการเรียนรู้ของนักเรียนได้มากขึ้นด้วยนั่นเอง


ข้อมูลอ้างอิง: thaipr.net
 
 loading...


โดย mooBo ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 26 พ.ย. 57 17:03 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 619 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 619 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง