คำตรงข้าม ในภาษาอังกฤษตั้งแต่ A-Z

ลบ แก้ไข
คำตรงข้าม ในภาษาอังกฤษตั

คำตรงข้าม ในภาษาอังกฤษตั้งแต่ A-Z
 

A
absent – present
abundant – scarce
accept – decline, refuse
accurate – inaccurate
admit – deny
advantage – disadvantage
against – for
agree – disagree
alive – dead
all – none, nothing
ally – enemy
always – never
ancient – modern
answer – question
antonym – synonym
apart – together
appear – disappear, vanish
approve – disapprove
arrive – depart
artificial – natural
ascend – descend
attic – cellar
attractive – repulsive
awake – asleep

 

B
backward – forward
bad – good
beautiful – ugly
before – after
begin – end
below – above
bent – straight
best – worst
better – worse, worst
big – little, small
black – white
blame – praise
bless – curse
bitter – sweet
borrow – lend
bottom – top
boy – girl
brave – cowardly
build – destroy
bold – meek, timid
borrow – lend
bound – unbound, free
boundless – limited
bright – dim, dull
brighten – fade
broad – narrow

 

C
calm – windy, troubled
can – cannot, can’t
capable – incapable
captive – free
careful – careless
cheap – expensive
cheerful – sad, discouraged, dreary
clear – cloudy, opaque
clever – stupid
clockwise – counterclockwise
close – far, distant
closed – ajar, open
clumsy – grac