เส้นทาง การสอบเข้าเป็นทหารหญิง-ทุกเหล่าทัพ ประจำปี 2561

ลบ แก้ไข
เส้นทาง การสอบเข้าเป็นทห

เส้นทาง การสอบเข้าเป็นทหารหญิง-ทุกเหล่าทัพ ประจำปี 2561
 

โอกาสดีๆ มาถึงแล้ว สำหรับน้องๆ ผู้หญิงคนไหนที่มีความใฝ่ฝันอยากจะเข้ารับราชการเป็นทหาร มีอาชีพที่มั่นคง ได้ทำงานในสิ่งที่ตนเองชอบ แคมปัส-สตาร์ ขอบอกเลยว่าไม่ยากอย่างที่คิดแน่นอน เพราะน้องๆ สามารถเลือกสมัครสอบเข้าเป็นทหารหญิงได้ ตั้งแต่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นต้นไปจนถึงเรียนจบในระดับปริญญาตรีก็สามารถสมัครสอบได้เช่นกัน ซึ่งมีรายละเอียดที่น้องๆ ควรรู้ดังต่อไปนี้

ข้อควรรู้ การสอบเข้าเป็นทหารหญิง
1. เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

น้องๆ สามารถใช้วุฒิ ม.3 สมัครสอบบรรจุได้ในตำแหน่งที่เปิดรับ โดยสามารถทำการตรวจสอบรายละเอียดจากระเบียบการต่างๆ ของแต่ละเหล่าทัพ ได้ตามหน่วยงานราชการที่เปิดสอบ ไม่ว่าจะเป็น กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ หรือกองทัพอากาศ เมื่อสอบได้ก็จะมีการอบรม และติดยศนายสิบ (จ่าตรี หรือจ่าอากาศตรี ขึ้นอยู่กับแต่ละเหล่าทัพ)

2. เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ จบ ปวช. หรือ ปวส.

น้องๆ สามารถใช้วุฒิตามที่เรียนมาได้เลยในการสมัครสอบเข้าบรรจุ โดยสามารถทำการตรวจสอบรายละเอียดจากระเบียบการต่างๆ ของแต่ละเหล่าทัพ ซึ่งเป็นการสอบโดยตรงกับกองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ หรือกองทัพอากาศ เมื่อสอบได้ก็จะมีการอบรม และติดยศนายสิบ (จ่าตรี หรือจ่าอากาศตรี ขึ้นอยู่กับแต่ละเหล่าทัพ)

3. เรียนจบในระดับปริญญาตรี

น้องๆ สามารถใช้วุฒิตามที่เรียนมาได้เลยในการสมัครสอบเข้าบรรจุ ซึ่งตำแหน่งที่เปิดรับอาจจะระบุคุณวุฒิการศึกษาที่ทางหน่วยราชการต้องการ หรือในบางตำแหน่งอาจจะไม่ได้ระบุ โดยตรงกับกองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ หรือกองทัพอากาศ เมื่อสอบได้ก็จะมีการอบรม และติดยศร้อยตรี (เรือตรี หรือเรืออากาศตรี ขึ้นอยู่กับแต่ละเหล่าทัพ)

กำหนดเวลาที่เปิดรับในแต่ละปี
1. สนามสอบบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ (ห้วง ม.ค.)

สำหรับสนามสอบของกองทัพอากาศ จะทำการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการแค่ปีละ 1 ครั้ง โดยมีคุณสมบัติคร่าวๆ คือ เป็นบุคคลภายนอก ชาย-หญิง ชั้นสัญญาบัตร อายุ 18 – 35 ปี และชั้นประทวน อายุ 18 – 30 ปี รับวุฒิตั้งแต่ ม.6 – ป.ตรี

2. สนามสอบพยาบาลเหล่าทัพ (ห้วง ม.ค.-มี.ค.)

สนามสอบตรงของพยาบาลทั้ง 4 เหล่าทัพ จะเปิดรับสมัครสอบนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้น ม.6 สายวิทย์-คณิต เท่านั้น ซึ่งมีทั้งแบบทุนส่วนตัวและทุนกองทัพ โดยจะต้องมีคุณสมบัติคร่าวๆ ดังนี้ ทบ. รับสตรีโสด อายุ 18 – 25 ปี / ทร. รับสตรีโสด อายุ 17 – 20 ปี / ทอ. รับสตรีโสด อายุ 17 – 22 ปี /ตร. รับ ช. และ ญ. อายุ 16-25 ปี โดยจะมีการเปิดรับสมัครช่วงต้นๆ ปี พร้อมๆ กับช่วงที่น้องๆ กำลังจะสำเร็จการศึกษานั่นเอง

3. สนามสอบนายสิบกองหนุนเหล่าแพทย์ (ห้วง ก.พ.)

สำหรับสนามสอบนี้ รับสมัครคัดเลือกทั้งชายและหญิง เพื่อเข้าเรียนเป็นนายสิบนักเรียนเหล่าแพทย์ โดยจะต้องมีคุณสมบัติคร่าวๆ ดังต่อไปนี้

เพศชาย 

 • เป็นทหารกองหนุน สังกัดเหล่าแพทย์ ประจำการ 1 ปีขึ้นไป หรือทหารกองหนุนเหล่าอื่นๆ ที่เคยปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยเสนารักษ์ รับวุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า อายุ 18-25 ปี
  บุคคลพลเรือนชาย สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากสถานศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรอง และสำเร็จการศึกษาคุณวุฒิประกานียบัตรผู้ช่วยพยาบาลของเหล่าทัพหลักสูตร 1 ปี หรือหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลจากสถานบันการศึกษาอื่น หลักสูตร 1 ปี ที่ทางราชการรับรอง อายุ 18-25 ปี
  มีความสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. มีขนาดรอบอกตั้งแต่ 76 ซม. ขึ้นไป

เพศหญิง

 • ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากสถานศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรอง และสำเร็จการศึกษาคุณวุฒิประกานียบัตรผู้ช่วยพยาบาลของเหล่าทัพหลักสูตร 1 ปี หรือหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลจากสถานบันการศึกษาอื่น หลักสูตร 1 ปี ที่ทางราชการรับรอง อายุ 18-25 ปี
  ความสูงไม่น้อยกว่า 150 ซม. น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กก.


  4. สนามสอบนายสิบกองหนุนเหล่าการเงิน (ห้วง มี.ค.)

สำหรับสนามสอบนายสิบกองหนุนเหล่าการเงิน เปิดรับสมัครสอบทั้งชายและหญิง โดยน้องๆ จะต้องมีคุณสมบัติคร่าวๆ ดังนี้

เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 18 – 30 ปี
เพศชายสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอก 76/79 ซม. เพศหญิงต้องมีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 150 ซม.
 • 7. สนามย่อยต่างๆ (ห้วงไม่แน่นอน) ** บางปีไม่เปิดสอบ

  – นักร้องนักแสดง สังกัดหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ในปีที่ผ่านๆ มาก็มีเปิดรับสมัคร เพศหญิงเข้าเป็นพนักงานราชการ โดยมีคุณสมบัติคร่าวๆ คือ เปิดรับสมัครวุฒิ ม.3 ขึ้นไป อายุ 18 – 25 ปี

  – สห.หญิง มทบ.11 ก็เป็นอีกหนึ่งสนามของน้องๆ ที่รักในอาชีพ สห.หญิง มีที่เดียวในกองทัพบกที่รับสมัคร คุณสมบัติคร่าวๆ คือ รับสมัครวุฒิ ม.3 มีสูง 160 ขึ้นไป และอายุ 18 – 30 ปี

  – นายสิบเสมียน ของกรมต่างๆ ก็มีเปิดรับสมัคร เช่น กรมสรรพาวุธทหารบก, กรมพลาธิการทหารบก, กรมกำลังพลทหารบก ฯลฯ คุณสมบัติคร่าวๆ คือ ต้องสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูง 150 ขึ้นไป อายุ 18 – 30 ปี (มีเปิดรับสมัครอยู่เรื่อยๆ ทั้งปี)

   

น้องๆ สามารถเข้ามาดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์ ดังนี้

กองบัญชาการกองทัพไทย : https://online.tks.co.th/rtarf2018

กองทัพบก : https://atc-rta.thaijobjob.com/

กองทัพเรือ : https://www3.navy.mi.th/index.php/main/index

กองทัพอากาศ : https://rtafrecruitment.job.thai.com/

 • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) สายพณิชยกรรมทุกสาขา5. สนามสอบสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ห้วง พ.ค.)

  สำหรับสนามสอบนี้ ไม่ได้ทำการเปิดรับสมัครสอบเป็นประจำทุกปี แต่ถ้าจะเปิดก็จะมีการเปิดรับสมัครสอบทั้งชายและหญิง หลายอัตราด้วยกัน ทั้งนายทหารชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน โดยรับวุฒิตั้งแต่ ม. 3 – ป.ตรี และจะต้องมีอายุ 18 – 35 ปี หรือในบางปีก็อาจจะเปิดรับเป็นพนักงานราชการแทน

  6. สนามสอบบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการในกองทัพเรือ (ห้วง ก.ค.-ส.ค.)

  ถือได้ว่า สนามสอบบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการในกองทัพเรือ เป็นสนามสอบใหญ่ที่เปิดรับสมัครแค่ปีละครั้งเท่านั้น โดยได้เปิดรับสมัครสอบทั้งชายและหญิงเข้าเป็นราชการ ทั้งนายทหารชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน ซึ่งจะมีคุณสมบัติคร่าวๆ ดังนี้ ชาย-หญิง อายุ 18 – 35 ปี และรับวุฒิ ม.6 – ป.ตรี

 loading...


โดย mooBo ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 8 ธ.ค. 60 00:10 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 1,916 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 1,916 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง