เทคนิคการสอนทุกแบบที่ใช้กับนักเรียน

ลบ แก้ไข
เทคนิคการสอนทุกแบบที่ใช้

เทคนิคการสอนทุกแบบที่ใช้กับนักเรียน

1. แบบบรรยาย (Lecture Method) ก็คือแบบที่เราสอนกันบ่อยๆ ฮ่าๆ เป็นการถ่ายทดความรู้โดยใช้การบอกเล่า ผู้สอนต้องศึกษาเนื้อหามาอย่างดี วิธีนี้เหมาะกับใคร ก็เหมาะกับผู้เรียนที่มีจำนวนมาก เป็นการเรียนรู้ที่ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายมากๆเลย

2.แบบอภิปราย (Disscussion Method) ก็คือ วิธีที่ผู้สอนให้ผู้เรียนได้มีโอกาสระดมความคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยมีจุดหมายเพื่อหาคำตอบร่วมกัน

3.แบบอภิปรายกลุ่มย่อย (Small Group Disscussion) วิธีนี้จะแบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อยประมาณ 4-8 คนโดยให้ผู้เรียนมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือประสบการณ์กันยังไงละ

4.แบบสาธิต (Demonstration) ทำโดยการแสดงให้ดูเป็นตัวอย่าง พร้อมกับการอธิบายให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และสังเกตวิธีการที่เราสาธิตออกมา วิชาที่เหมาะกับการเรียนนี้คือ วิชานาฏศิลป์ พละศึกษา

5.แบบแสดงบทบาทสมมติ (Role-Playing) สร้างสถานการณ์ให้คล้ายกับสภาพความเป็นจริง แล้วให้ผู้เรียนสวมบทบาทเป็นตัวละครนั้น เมื่อเสร็จแล้วต้องมีการอภิปรายกันว่าได้อะไรจากการแสดงบ้างทั้งด้านความรู้และพฤติกรรมของผู้แสดง

6.การแสดงละคร (Dramatization) ผู้เรียนต้องสมมติบทบาทเป็นตัวละครใดตัวละครหนึ่งโดยต้องเข้าใจในการถ่ายทอดทั้งด้านภาษา ด้านท่าทางการแสดง วิธีนี้ผู้เรียนจะเข้าใจความรู้สึก เหตุผล และพฤติกรรมของผู้อื่น ทำให้จดจำรายละเอียดได้ไปอีกนานเลย

7.แบบสถานการณ์จำลอง (Simulation) เป็นวิธีการเรียนรู้ที่ผู้เรียนจะเข้าไปอยู่ในสถานการณ์นั้น ซึ่งสถานการณ์จะมีรูปแบบคล้ายความเป็นจริงมากที่สุด โดยกำหนดกติกาให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ การเรียนรู้ประเภทนี้สามารถนำไปใช้กับชีว