สิ่งที่ต้องรู้ก่อนการตัดสินใจไปศึกษาต่อต่างประเทศ

ลบ แก้ไข
สิ่งที่ต้องรู้ก่อนการตัด

สิ่งที่ต้องรู้ก่อนการตัดสินใจไปศึกษาต่อต่างประเทศ

หากมองย้อนกับไปเมื่อหลายสิบปีก่อน การไปเรียนต่อต่างประเทศถือว่าเป็นเรื่องที่ไกลเกินจินตนาการ และอาจจำกัดเฉพาะกลุ่มนักเรียนทุนหลวง ลูกหลานข้าราชการ หรือว่าครอบครัวที่มีฐานะดีเป็นส่วนใหญ่   ในปัจจุบันเศรษกิจมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วทำให้มีการเพิ่มโอกาสทางสังคมที่เป็นไปอย่างเสมอภาค อีกทั้งสถาบันในต่างประเทศก็เปิดกว้างในการรับนักศึกษาต่างชาติได้ทุกระดับ  ทำให้การไปศึกษาต่อต่างประเทศไม่ใช่เรื่องไกลตัวอย่างในสมัยก่อนอีกต่อไป  จึงเป็นไปได้ว่าในปัจจุบัน มีนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครองมีความตื่นตัวในเรื่องการศึกษาต่อในต่างประเทศกันเป็นจำนวนมาก  โดยเฉพาะการเรียนต่อยอดในระดับมหาวิทยาลัยทุกระดับตั้งแต่ อนุปริญญาตรี  ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และการเรียนภาษาต่างประเทศ  ทั้งนี้เนื่องจากความหลากหลายในสาขาวิชา ที่มีให้เลือกในสถาบันต่างประเทศนั้นมีมากมายและหลากหลายกว่าสถาบันการศึกษาในประเทศไทยมากมายนัก  ด้วยเพราะวิทยาการที่ทันสมัย การเกิดผลงานวิจัยใหม่ๆ  เทคโลโลยี สื่อการสอนที่ล้ำสมัย บุคคลากรที่เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา รวมถึงการได้เพิ่มโอกาสการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศในระดับที่สามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้อย่างมั่นใจ ทำให้นักศึกษาที่จบจากต่างประเทศมีศักยภาพทางความรู้ ภาษา สังคม และมุมมองที่ได้เปรียบกว่าและเป็นที่ต้องการขององค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศเสมอมา 

              ทั้งนี้การเรียนต่อต่างประเทศนั้นยังจัดว่าเป็นการลงทุนที่มีค่าใช้จ่ายสูง  ในการตัดสินใจไปเรียนต่อต่างประเทศนั้น จึงควรพิจารณาจากปัจจัยหลากหลายด้านเพื่อประกอบการตัดสินใจ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลตอบแทนที่คุ้มค่า  และได้ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนเป็นสำคัญ การนำความรู้ที่ได้จากการเรียนต่างประเทศนั้นๆ มาสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ และมีส่วนช่วยในการพัฒนาประเทศชาติสืบต่อไป 

เรียนในสิ่งที่รัก และรักในสิ่งที่เรียน
              สิ่งที่สำคัญที่สุดในการตัดสินใจเลือกเรียนสาขาวิชาต่างๆ คือจะต้องคำนึงถึงศักยภาพ ความถนัด และสิ่งที่สนใจของผู้เรียนเองเป็นที่ตั้ง เพราะหากเลือกสาขาวิชาตามกระแสนิยม หรือตามคำแนะนำของผู้อี่นโดยมิใช่มาจากสาขาที่อยู่ในความสนใจของผู้เรียนนั้น  อาจทำให้แผนการเรียนไม่ประสบความสำเร็จ  เนื่องจากการใช้เวลานานนับปีเพื่อเรียนในสิ่งที่ตนไม่ได้รักเป็นสิ่งที่ทรมานแสนสาหัสเลยทีเดียว หรืออาจต้องเปลี่ยนแผนการเรียนกลางคัน ทำให้เสียทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็นอีกด้วย

มุมมองในทางด้านการทำงาน : เรียนอะไร ถึงจะไปได้ไกลกว่าคนอื่น 
              ความต้องการในตลาดแรงงานนั้นปรับเปลี่ยนอยู่เสมอตามสภาพสังคม เศรษฐกิจจากภาวะที่เกิดขึ้นจากทั้งในและต่างประเทศ   ดังนั้นหากผู้เรียนได้มีโอกาสได้ศึกษาความต้องการของตลาด เพื่อเล่าเรียนในสาขาที่ขาดแคลน หรือเป็นที่ต้องการขององค์กรต่างๆ  ก็จะยิ่งเพิ่มโอกาสในการทำงาน และความก้าวหน้าในอนาคตได้ไม่ยาก    จากการสำรวจของเวปไซท์จัดหางานชั้นนำของประเทศอังกฤษ  www.alec.co.uk พบว่าแนวโน้มกลุ่มสาขาอาชีพที่เป็นที่ต้องการอย่างมากทั้งในปัจจุบัน และอนาคต แบ่งออกได้หลายกลุ่มสาขาดังนี้

  •    กลุ่มสารสนเทศ และเทคโนโลยี
                   ผู้เชี่ยวชาญในตลาดแรงงานหลายสำนักมีความเห็นตรงกันว่า อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร จะมีการขยายตัวอย่างมากและมีการแข่งขันสูง ในปัจจุบัน ทุกหน่วยงานจะต้องปรับโครงสร้างให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี  จึงไม่แปลกใจเลยที่ในอนาคต ความต้องการผู้บุคคลากรที่มีความรู้ในด้านสารสนเทศ การสื่อสารด้วยเทคโนโลยีดิจิตอล รวมถึง การสร้างและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ในองค์กรต่างๆ รวมถีงการพัฒนาเวปไซต์ การจัดการฐานข้อมูล  ระบบเครือข่าย ดาวเทียม และวิศวกรฮาร์ตแวร์ จะเป็นกลุ่มอาชีพที่สำคัญและเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมาก 

  •    กลุ่มอาชีพด้านการแพทย์และสุขภาพ 
                    นับว่าเป็นสายอาชีพที่ไม่มีวันตกงานและมีแนวโน้มที่จะต้องการบุคลลากรมากขึ้นเรื่อยๆ และมีค่าตอบแทนที่สูง เนื่องจากคนปัจจุบันใส่ใจกับสุขภาพมากขึ้น และต้องการมีชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีคุณภาพ ซึ่งกลุ่มสายอาชีพนี้ไม่ได้จำกัดเพียงแพทย์และพยาบาลเท่านั้น แต่ครอบคลุมไปถึงนักวิทยาศาสตร์ขั้นสูงในแขนงต่างๆ เช่น เทคโนโลยีชีวภาพ พันธุวิศวกรรม นาโนเทคโนโลยี เป็นต้น 

  •    กลุ่มอาชีพด้านการสอน ให้คำปรึกษา และการฝึกอบรม
                  นอกเหนือจากความใส่ใจด้านสุขภาพแล้ว ยังมีเทรน์ด้านการศึกษาและฝึกอบรมต่างๆที่จะเป็นที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ผู้คนเริ่มตื่นตัวด้านเทคโนโลยี และวิทยาการต่างๆที่ก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง จึงจะต้องมีการฝึกอบรมเพื่อมีทักษะที่ก้าวให้ทันยุคสมัยอยู่ตลอดเวลา  ดังนั้นกลุ่มอาชีพสายครู อาจารย์ นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม โค้ช ติวเตอร์ทุกสาขา นักพัฒนาสื่อการเรียนการสอน และหลักสูตร นอกจากนี้ยังมีกลุ่มอาชีพผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เกี่ยวกับการให้คำปรึกษา เช่น ที่ปรึกษาด้านกฏหมาย การเงิน การตลาด กลยุทธ์ การบริหารองค์กร  จะเป็นกลุ่มอาชีพที่น่าจับตามองอย่างมากในอนาคตเช่นเดียวกัน

เลือกสถาบันที่ชอบ เลือกสถานที่ที่ใช่
                  เนื่องจากผู้เรียนต้องใช้เวลาเรียนนานนับปีในการใช้ชีวิตในต่างแดน  จึงควรเลือกลักษณะเมือง และภูมิอากาศที่ผู้เรียนสามารถเรียนและใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข  ในแต่ละประเทศ แต่ละเมือง ก็จะมีอัตราค่าครองชีพและสวัสดิการที่แตกต่างกันไป เช่น ในเมืองใหญ่อย่างลอนดอน นิวยอร์ค ซิดนีย์ และอื่นๆจะมีอัตราค่าครองชีพที่สูง แต่ถ้าเลือกเรียนในเขตที่อยู่ชานเมือง หรือเมืองเล็กกว่า ก็จะทำให้ค่าใช้จ่ายลดลงได้ หรือเลือกเรียนหลักสูตรเร่งรัดเพื่อลดระยะเวลาเรียนให้สั้นลง 
                  นอกจากนี้ ผู้เรียนจำเป็นต้องศึกษาถึงสถาบันที่ตนเลือก ว่าเป็นสถาบันที่ผ่านการรับรองจากหน่วยงานการศึกษาของประเทศนั้นๆ  หรือมีความเชี่ยวชาญในสาขาที่ต้องการสมัครเรียนหรือไม่ ซึ่งผู้เรียนสามารถสอบถามจากเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการด้านการศึกษาต่อต่างประเทศ  ศิษย์เก่า หรือเจ้าหน้าที่ตัวแทนจากทางสถานบันได้โดยตรง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ดีประกอบการตัดสินใจ
                   หลายคนอาจจะเลือกมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับท๊อปจากการจัดอันดับของหลากหลายสำนัก  แต่ทั้งนี้ก็ไม่ควรเลือกสถาบันจากการจัดอันดับเพียงอย่างเดียว เพราะอันดับมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา และเกณฑ์การประเมินคุณภาพมีในหลายแง่มุม ซึ่งอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับสาขาที่เลือกจะไปเรียนเลยก็อาจเป็นไปได้  

วีซ่าก็เป็นเรื่องใหญ่ที่มองข้ามไม่ได้ 
                   หากได้วางแผนการเรียนที่เตรียมการมาเป็นอย่างดี แต่แล้วมีอันต้องต้องตกไปเพียงเพราะติดปัญหาเรื่องการขอวีซ่าเพื่อเข้าประเทศก็คงไม่ใช่เรื่องที่ดีนัก  ไม่น่าแปลกใจที่พบว่านักศึกษาหลายคนใช้ปัจจัยในโอกาสการผ่านวีซ่าเป็นปัจจัยในการตัดสินใจเลือกเรียนในประเทศใดประเทศหนึ่ง เนื่องจากขั้นตอนการพิจารณาวีซ่าในแต่ละประเทศที่ความแตกต่างกันในรายละเอียด และในบางครั้งจำเป็นต้องเตรียมเอกสารล่วงหน้านานนับเดือน ดังนั้นผู้เรียนจึงควรศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการพิจารณาวีซ่าของประเทศที่ตนสนใจ หรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านวีซ่าก่อนการยื่นวีซ่าเพื่อให้แน่ใจว่าใบสมัครวีซ่าถูกต้องและ ครบถ้วน 

หากผู้เรียนกำลังมองหาผู้เชี่ยวชาญเพื่อต่อยอดการเรียนต่อที่ต่างประเทศ 
                   ให้ผู้เรียนหาข้อมูลด้วยตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้  เช่นจากเวปไซต์ หนังสือ อัพเดทข่าวสาร วารสารด้านวิชาการ นิทรรศการการศึกษา หรือมองหาตัวช่วยจากผู้เชี่ยวชาญจากทางสายอาชีพนั้นๆ  เริ่มจากง่ายๆคือมองหาศูนย์แนะแนวการศึกษา ที่ให้บริการอย่างมีคุณภาพ ที่มีประสบการณ์มายาวนาน บริการด้วยความซื่อตรง และสามารถให้คำแนะนำโดยเน้นความต้องการของผู้เรียนเป็นที่ตั้ง   ผู้เรียนเองก็ควรวางแผนการเรียนตั้งแต่เนิ่นๆ เริ่มต้นด้วยการหาสถาบันที่เรียนให้เหมาะสม และเลือกไปประเทศที่ตรงกับตามความต้องการของผู้เรียนเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของค่าใช้จ่าย อาหารการกิน ภูมิอากาศ ค่าครองชีพต่างๆ ผู้คน นิสัยใจคอ และอื่นๆอีกมากมาย ที่เป็นองค์ประกอบให้การเรียนและการใช้ชีวิตมีความราบรื่นมากที่สุด และเรียนให้ประสบความสำเร็จดังใจหวังได้มากที่สุดเท่าที่ต้องการ

บทความนี้เขียนโดย วิสดอม เฮ้าส์ เอ็ดดูเคชั่น เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาต่อต่างประเทศ

ขอบคุณข้อมูล 
vcharkarn.com
 loading...


โดย mooBo ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 10 มี.ค. 61 20:34 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 1,136 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 1,136 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง