เรียนรู้ภาษาอังกฤษง่ายๆ Infinitive กับ Gerund

ลบ แก้ไข
เรียนรู้ภาษาอังกฤษง่ายๆ

เรียนรู้ภาษาอังกฤษง่ายๆ Infinitive กับ Gerund

Infinitive  หมายถึงกริยาที่มี   to  นำหน้าของกริยาบาง  และกริยาที่ไม่มี to นำหน้าเมื่อตามหลังกริยาบางคำ แบ่งเป็น

1. Infinitive with to  คือกริยาตัวแรก ที่จะต้องมี to  มาคั่นก่อนที่จะตามด้วยกริยาตัวที่ 2 หรือ มีคำนาม สรรพนาม ก่อนแล้วตามด้วย to

1. กริยาที่ตามด้วย infinitive with to ได้แก่
agree            decide             hesitate       plan
arrange         deserve            hope           refuse
attempt         endeavor        learn            swear
care               fail                  manage       try
consent          forget              mean

2. กริยาที่ตามด้วย noun หรือ pronoun ก่อนแล้วตามด้วย
infinitive with to  ได้แก่

advise         command      instruct      persuade
allow          compel          invite         press
beseech       encourage     order          remind
cause           force             permit       request

3. กริยาที่ตามด้วย infinitive with to และ noun(pronoun) + to +
infinitive  ได้แก่
ask            hate           promise
beg           like            trouble
desire        prefer        want
expect       prepare      wish

2. Infinitive without to คือ กริยาตัวแรกที่จะตามด้วยกริยาตัวที่ 2 ได้เลย หรือตามด้วย คำนาม หรือ สรรพนาม ก่อน แล้วจึงตามด้วยกริยาตัวที่ 2 ได้เลย

Infinitive without to มีดังนี้

1.   กริยาที่ตามหลังด้วย noun หรือ pronoun  ได้แก่
bid , help , let , make  เช่น
Her mother let her daughter play the piano.

2. กริยาที่ตามด้วย noun , pronoun ก่อนแล้วตามด้วย
infinitive without to หรือ V-ing  ได้แก่  feel , hear , notice , observe , see , watch  เช่น
We heard the boy cry.
We heard the boy crying.

3. กริยาที่ตามด้วย infinitive without to ได้แก่
had better       would rather     would sooner
You had better take a bus than walk.
She would rather go and see her uncle.

Gerund
Gerund  หมายถึง กริยาที่เติม ing และใช้แบบ noun อาจเป็นประธานของประโยคหรือตามหลังคำกริยาบางคำ ได้แก่ like ,
stop , begin , avoid  เป็นต้น

1. ใช้ gerund  เป็นประธานของประโยคในรูปเอกพจน์ เช่น
Walking is useful to us.

2. ใช้ตามหลังคำกริยา  ตัวอย่างเช่น
admit            delay           keep
appreciate     deny            practice
avoid             enjoy           risk
busy               finish          suggest
come              escape        stand
go                   keep on      recall
sit                   mind           postpone
complete         miss           go on
consider          keep           enjoy

3. ใช้ gerund  หรือ to + infinitive  ตามหลังกริยาต่อไปนี้
begin              like            remember         stop
can’t bear       love            intend               start
commence      hate            neglect              prefer
continue          try             plan                   cease

การใช้ gerund หรือ to + infinitive จะมีความหมายต่างกัน เช่น
We stopped + to + V   หมายถึง  เราหยุดเพื่อที่จะกระทำสิ่งนั้น
We stopped  + Ving.    หมายถึง  เราหยุดการกระทำสิ่งนั้น

4. ใช้  gerund  ตามหลัง V + preposition และ V + adj + preposition
ได้แก่
to be accustomed to        to devote … to            to succeed in
to be afraid of                 to give up                   to take to
to be fond of                   to look forward to       to think of
to be interested in           to object to
to be tired ot                   to prevent… from
to be used to                   to prohibit from


ขอบคุณข้อมูล http://www.tonamorn.com/
 loading...


โดย mooBo ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 1 ส.ค. 61 02:11 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 902 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 902 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง