ฟิสิกส์ เรียนอะไร เรียนที่ไหน จบแล้วทำงานอะไร.. ?

ลบ แก้ไข
ฟิสิกส์ เรียนอะไร เรียนท

เรียนอะไร เรียนที่ไหน จบแล้วทำงานอะไร.. ?

ฟิสิกส์ คือ อะไร 
ฟิสิกส์ คือ วิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สาขาหนึ่งที่ศึกษากายภาพของธรรมชาติ ศึกษาเรื่องต่างๆ ทั่วไปทั้งหมด เช่น เรื่องของดวงดาว ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมภายในโลก ที่ไม่เกี่ยวข้องกับชีวิตหรือชีวภาพ แต่ในปัจจุบันสาขาวิชาต่างๆ มารวมกัน จะมีชีววิทยาเข้ามาเกี่ยวข้องแล้ว นิยามของวิชาฟิสิกส์จริงๆ คือ วิชาที่ศึกษาธรรมชาติ

เรียนฟิสิกส์ ทำไมต้องใช้คณิตศาสตร์
จากการที่มีผู้กล่าวไว้ว่า คณิตศาสตร์เป็นภาษาของธรรมชาติ ดังนั้น หากเราต้องการศึกษาธรรมชาติ เราต้องพูดภาษาเดียวกับธรรมชาติ นั่นคือ คณิตศาสตร์ ยกตัวอย่างเช่น เราจะอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ บางครั้งการพูดอธิบายอาจจะไม่เพียงพอ จะเป็นการอธิบายในเชิงคุณภาพมากเกินไป ไม่มีเชิงปริมาณ เพื่อให้คำอธิบายของเรามีความหมายมากขึ้น เราต้องใช้คณิตศาสตร์ ยกตัวอย่างเช่น การศึกษาทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุหรือกระแสน้ำ เป็นต้น หากเราโยนวัตถุ (ลูกบอล) ขึ้นไปบนอากาศ เราอธิบายเชิงคุณภาพได้ว่า วัตถุลอยขึ้นและตกลงมาด้วยความเร็วเท่าไร แต่นั่นอาจจะยังไม่เพียงพอ เพราะเราสามารถอธิบายรายละเอียดได้ว่า ตำแหน่งของอนุภาคในเวลาต่างๆ อยู่ที่ใดบ้าง จะได้เป็นเส้นโค้ง เราสามารถอธิบายรายละเอียดได้ว่า ลูกบอลจะลอยสูงสุดอยู่ที่จุดใด เส้นโค้งที่เกิดขึ้น เป็นเส้นโค้งประเภทใด และจุดที่ลูกบอลตกลงมา จะห่างจากจุดที่ลูกบอลลอยขึ้นเท่าไร หากเราโยนลูกบอลขึ้นโดยใช้มุมองศาต่างกัน จะสามารถอธิบายได้ละเอียดจริงๆ เราเขียนสมการอธิบายได้ ในการเรียนสาขาฟิสิกส์จะใช้ตัวเลขในการอธิบายในเรื่องต่างๆ ดังที่ยกตัวอย่างแล้ว

ความยากง่ายในการเรียนภาควิชาฟิสิกส์
ส่วนตัวคิดว่า ฟิสิกส์เป็นวิชาที่ง่าย ขึ้นอยู่กับความถนัดของคนมากกว่า เรามีกฎเกณฑ์เบื้องต้นอยู่ไม่มากนัก แต่เราสามารถนำกฎเกณฑ์เบื้องต้นนี้ ไปประยุกต์ใช้ในการอธิบายหลายๆ เหตุการณ์ได้ ยกตัวอย่างเช่น กฎเรื่องกลศาสตร์ จะมีกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน เราสามารถนำกฎของนิวตันไปประยุกต์ใช้ คำนวณได้ทุกอย่าง ตั้งแต่การเคลื่อนที่ของดวงดาว การเคลื่อนที่ของทุกอย่างที่ไม่มีแรงประเภทอื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง จะเห็นได้ว่า กฎเพียงข้อเดียวสามารถอธิบายทุกอย่างได้หมด เป็น concept ที่ค่อนข้างง่ายและไม่ต้องเรียนรู้ให้ยุ่งยาก แม้ว่าบางคนจะบอกว่าฟิสิกส์ยาก เพราะว่ามีคณิตศาสตร์ แต่คิดว่าเป็นความถนัดส่วนตัวมากกว่า
 
ฟิสิกส์ เรียนอะไร เรียนท
 
หลักสูตรการเรียนการสอนฟิสิกส์ในประเทศไทย จะมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร   
การเรียนการสอนฟิสิกส์ในประเทศไทยมีการพัฒนามาโดยตลอด แต่เนื้อหา หัวข้อ หลักสูตรจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง เพราะเป็นเนื้อหาพื้นฐานที่เราจะต้องเรียนรู้ จะมี 20-30% ที่จะเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เข้ามาแทรกเพิ่ม หลักๆ แล้วเราต้องเรียนรู้ทฤษฎีของคนในสมัย 200-300 ปีก่อน เขาคิดไว้ว่าอย่างไร ส่วนฟิสิกส์สมัยใหม่จะได้ศึกษาในระดับปริญญาโทหรือระดับปริญญาตรีตอนปลาย ส่วนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จนถึงระดับปริญญาตรีเราต้องเรียนรู้ในทฤษฎีที่คนเขาคิดไว้แล้ว ดังนั้น ไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงหลักสูตรกี่ครั้ง เนื้อหาพื้นฐานหลักๆ จะเหมือนเดิม ไม่เชย ไม่มีตกรุ่น

สนใจเรียนภาควิชาฟิสิกส์ว่าต้องเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้าง  
การสอบเข้ามี 2 แบบ คือ สายปกติและสายพิเศษ

สายปกติ เตรียมสอบ GAT (General Aptitude Test ความถนัดทั่วไป) PAT (Professional Aptitude Test ความถนัดเฉพาะ วิชาชีพ) PAT1 และ PAT 2 (PAT 1 วัดศักยภาพทางคณิตศาสตร์

เนื้อหา เช่น Algebra, Probability and Statistics, Conversion, Geometry, Trigonometry, Calculus ฯลฯ

ลักษณะข้อสอบ Perceptual Ability, Calculation skills, Quantitative Reasoning, Math Reading Skills

PAT 2 วัดศักยภาพทางวิทยาศาสตร์

เนื้อหา ชีววิทยา, เคมี, ฟิสิกส์, Earth Sciences, environment, ICT ฯลฯ

จบการศึกษาจากภาควิชาฟิสิกส์แล้ว ประกอบอาชีพใดได้บ้าง   
หลายอาชีพมาก ยกตัวอย่าง นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยตามศูนย์วิจัยต่างๆ ขณะนี้มีศูนย์วิจัยเกิดขึ้นในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก เช่น สวทช. กระทรวงวิทยาศาสตร์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นต้น 
อาจารย์สอนตามโรงเรียน หรืออาจารย์ที่ทั้งสอนและทำงานวิจัยตามมหาวิทยาลัย
นอกจากนี้ยังมีสาขาประยุกต์ ทำงานที่โรงงาน โดยใช้ความรู้ที่เรียนมา ประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้ หรือพัฒนาเครื่องมือที่มีอยู่แล้ว ปรับเปลี่ยนกระบวนการให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น และที่กำลังเป็นที่นิยมมากในต่างประเทศ จนเกรงว่านักฟิสิกส์ต่างประเทศจะมีจำนวนน้อยลง คือ การไปทำงานในตลาดหลักทรัพย์ ทำงานด้านหุ้น เล่นหุ้น ทำงานด้านการเงิน เพราะผู้ที่จบการศึกษาวิชาฟิสิกส์จะมีความสามารถด้านคณิตศาสตร์ค่อนข้างดีกว่าสาขาอื่น ดังนั้นหากนำไปสร้างแบบจำลองต่างๆ ซึ่งเราสร้างแบบจำลองตลอดเวลาในระดับปริญญาตรี นำไปใช้ในด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านการเงิน จะเป็นประโยชน์มาก ในประเทศไทยเริ่มมีผู้ที่จบด้านฟิสิกส์ไปทำงานด้านนี้เช่นกัน  เพราะการที่เราอยู่กับตัวเลขตลอดเวลา เราสามารถแก้สมการ สร้างแบบจำลองได้ดี เราสามารถเรียนรู้เนื้อหาใหม่ๆ ได้ โดยใช้เทคนิค ความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่เรามีอยู่
 
ฟิสิกส์ เรียนอะไร เรียนท

อาชีพนักฟิสิกส์ ทำหน้าที่อะไรบ้าง 
นักฟิสิกส์มี 2 ประเภท คือ อาจารย์ตามมหาวิทยาลัยต่างๆ และนักวิจัยตามศูนย์วิจัยต่างๆ

อาจารย์ตามมหาวิทยาลัยนั้นมีภาระหน้าที่หลายอย่าง ทั้งงานสอนหนังสือ งานวิจัย งานบริหาร งานบริการสังคม (ออกไปให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป สอนเด็กในวิชาที่ตนถนัด เขียนบทความวิจัยลงหนังสือพิมพ์/ วารสาร หรือข่าวฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน ) และดูแลแนะนำให้คำปรึกษาแก่นิสิต

นักวิจัยโดยตรงที่ทำงานตามศูนย์วิจัยต่างๆ จะมีหน้าที่ทำงานวิจัยอย่างเดียวทั้งวัน โดยอาจจะขอทุนวิจัยเรื่องนั้นๆ เมื่อได้ผลงานวิจัย นำผลงานวิจัยไปจดสิทธิบัตร หรือไม่ก็นำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ต่อไป นำผลงานด้านวิชาการตีพิมพ์ลงวารสารวิทยาศาสตร์ต่างๆ

การรับตรง ต้องศึกษารายละเอียดข้อมูลการรับตรงของแต่ละมหาวิทยาลัย เพราะมีกระบวนการรับตรงที่แตกต่างกัน บางมหาวิทยาลัยจะใช้ข้อสอบเดียวกันและพิจารณาคะแนนของ PAT2 มาใช้ในการรับตรง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะมีการสอบ CU Science ซึ่งเป็นการวัดศักยภาพทางวิทยาศาสตร์

ส่วนการรับตรง สายพิเศษ เช่น น้องๆ ไปทำชื่อเสียงในการแข่งขันด้านต่างๆ มา เป็นตัวแทนประเทศ ยกตัวอย่าง การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการด้านต่างๆ น้องๆ สามารถนำเกียรติบัตร ผลการแข่งขันนำมาแสดงเพื่อสมัครในการรับตรง สายพิเศษของทางมหาวิทยาลัยบางแห่งได้

คณะใดที่เวลาสอบเข้าต้องใช้วิชาฟิสิกส์บ้าง 
สำหรับ PAT 2 ซึ่งจะมีฟิสิกส์อยู่ใน PAT 2 นั้นสามารถสอบเข้าคณะวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น

มีการเลือกสาขาย่อยหรือไม่  
การเรียนในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 น้องๆ ที่อยู่คณะวิทยาศาสตร์จะเลือกภาควิชาเรียบร้อยแล้ว เช่น ภาควิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา เป็นต้น ซึ่งมีภาควิชามากมาย น้องๆ จะเรียนวิชาพื้นฐานใกล้เคียงกัน เช่น วิชาเคมี 1, วิชาฟิสิกส์ 1, วิชาคณิตศาสตร์, วิชาแคลคูลัส เป็นต้น วิชาที่เลือกเรียนอาจจะแตกต่างกันไปบ้าง ส่วนการเลือกสาขา สำหรับภาควิชาฟิสิกส์จะไม่มีสาขาย่อย จะเรียนฟิสิกส์ตลอดทั้ง 4 ปี (ต่างจากภาควิชาวัสดุศาสตร์ ที่จะมีการเรียนวิชาพื้นฐานในปีที่ 1 และเลือกสาขาเซรามิก หรือสาขาพอลิเมอร์ในปีที่ 2) แต่ภาควิชาฟิสิกส์จะมีรายวิชาให้เลือกเรียนมากมาย เช่น ดาราศาสตร์ วัสดุศาสตร์ เป็นต้น

การเรียนรู้ในภาควิชาฟิสิกส์
การเรียนในภาควิชาฟิสิกส์นั้น จะมีกลุ่มวิชาต่างๆ ที่น้องๆ จะได้เรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มวิชาบังคับ (เช่น กลศาสตร์ ไฟฟ้า แม่เหล็กไฟฟ้า ควอนตัม กลศาสตร์สถิติ เป็นต้น) กลุ่มวิชาบังคับเลือก (หากน้องต้องการทำงานด้านใด เช่น เรียนเกี่ยวกับดาราศาสตร์ ก็จะมีวิชาให้ได้เรียนรู้) และกลุ่มวิชาเลือก (สามารถเลือกได้อิสระ เช่น วงจรอิเล็กทรอนิกส์  สัมพันธภาพพิเศษ เป็นต้น)

เมื่อนิสิตสอบเข้ามาได้แล้ว จะมีอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน ต่อ นิสิต 1 คน และยังมีอาจารย์ที่ปรึกษาของกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มวิชาการ กลุ่มบัณฑิตศึกษา เป็นต้น น้องๆ ต้องการปรึกษาอาจารย์ท่านใด สามารถเข้ามาปรึกษาอาจารย์ได้หมด อาจารย์ทุกท่าน พร้อมที่จะตอบคำถามน้องๆ ทุกคน


ขอบคุณข้อมูล vcharkarn.com
 



loading...


โดย mooBo ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 20 ก.ย. 61 18:48 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 651 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 651 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด




advertisement