ความพร้อม เร่งได้ ฝึกได้จริงหรือ

ลบ แก้ไข
ความพร้อม เร่งได้ ฝึกได้
ความพร้อม คือ อะไร
ความพร้อมซึ่งเป็นขั้นหนึ่งของลำดับขั้นการเรียนรู้ ประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญอีก 3 สิ่ง คือ วุฒิภาวะ,ประสบการณ์เดิม , แรงจูงใจ
          ก.     วุฒิภาวะ  หมายถึง  สภาวะ ของบุคคลที่มีความสามารถในอันที่จะทำอะไรได้เองตามธรรมชาติ โดยที่ความสามารถ นั้นไม่ได้เกิดจากการฝึกฝนหรือการเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อม วุฒิภาวะของบุคคล แสดงออกได้ทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
          ข.  ประสบการณ์เดิม  การเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ  ต้องอาศัยประสบการณ์เดิม  ครูจึงมักใช้เป็นแนวทาง ในการเตรียมเนื้อหาบทเรียนให้  เรียงลำดับจากง่ายไปหายาก ให้เหมาะแก่การเรียนรู้ได้ การที่ประสบการณ์เดิมมีผลต่อการเรียนรู้สิ่งให่ม ๆ ทางจิตวิทยาเรียกว่าเกิด   “การถ่ายโยงการเรียนรู้”   ทักษะเดิม ความรู้เดิม เป็นพื้นฐานทำให้เกิดความพร้อมในการเรียน
.         ค.  แรงจูงใจ  เป็นความเต็มใจหรือความใคร่ที่จะเรียนรู้  การสร้างแรงจูงใจที่ดี  คือ การสนองความต้องการของผู้เรียน  เด็ก ๆ  มักต้องการให้คนอื่นยอมรับ ต้องการความเอาใจใส่และต้องการความสำเร็จ สิ่งเหล่านี้จึงเป็นองค์ประกอบหนึ่งของความพร้อม
     จึงสรุปความหมายของความพร้อมได้ดังนี้
      ความพร้อม   หมายถึง  สภาพของบุคคลที่มีวุฒิภาวะ แรงจูงใจ และประสบการณ์เดิมสูงพอที่จะก่อให้เกิดการเรียนรู้ได้โดยสะดวก
      ความพร้อมทางการเรียน  หมายถึง  สภาวะของเด็กที่มีวุฒิภาวะ  ประสบการณ์เดิมและแรงจูงใจมาถึงจุดหนึ่งที่สามารถรับรู้สิ่งใหม่เข้าไว้ได้หรือพร้อมที่จะรับการสอนจากครูนั่นเอง
 
ความพร้อม ฝึกฝนได้ไหม
     ความพร้อมเกิดเองตามธรรมชาติ
     แนวความคิดที่ว่าความพร้อมเป็นสิ่งที่เกิดเองตามธรรมชาติ  ไม่ใช่สิ่งที่เร่งได้มีมานานแล้วตั้งแต่สมัย  รุสโซ  ฟรอยด์  ปัจจุบันก็มีความเชื่อตามแนวคิดนี้กันมาก  รวมทั้งแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาแบบพิพัฒนาการของ  จอห์น ดิวอี  โดย เฉพาะ ยีน  พิอาเจต์  ค้นคว้าเรื่องพัฒนาการทางสติปัญญาของเด็กขึ้น  ยิ่งเป็นการสนับสนุนให้มีผู้เชื่อตามแนวคิดนี้เพิ่มมากขึ้น  แนวคิดของนักจิตวิทยากลุ่มนี้  มีผลต่อการเลี้ยงดูเด็กและต่อการจัดการศึกษา  โดยสรุปดังนี้
      1.  การเลี้ยงดูเด็กควรปล่อยให้อิสระไม่ควรเข้มงวดผู้ใหญ่ไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเด็กมากนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัยแรกเกิดถึง 6 ขวบเป็นช่วงสำคัญของชีวิต  ถ้าเด็กได้รับการเลี้ยงดูไม่ถูกวิธี  จะมีผลต่อบุคลิกภาพตอนโตภายหลัง
      2.  โรงเรียนไม่ควรบังคับให้เด็กเรียนอะไรจนกว่าเด็กจะแสดงให้เห็นว่าพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ  ครูไม่ควรเร่งรัดเด็ก    ควรปล่อยให้เด็กพร้อมเองโดยธรรมชาติ  เมื่อพร้อมแล้ว  เด็กจะเรียนรู้ได้เร็วในระยะเวลาอันสั้น  การเร่งเด็กเพราะเห็นว่าระดับสติปัญญาสูง   ในขณะที่ขาดวุฒิภาวะทางร่างกาย  จะมีผลเสียต่ออารมณ์และสังคม  โดยเฉพาะในวัยแรกเรียน
      3.  โรงเรียนควรจัดประสบการณ์ให้เด็กได้มีทางเลือกให้มาก  เพราะโดยธรรมชาติแล้วมนุษย์ต้องการเสรีภาพ    และถ้าสิ่งที่เรียนตรงกับความสนใจของผู้เรียนแล้ว  เขาจะเรียนได้ดี
      4.  เชื่อว่าทุกคนเกิดมาดีโดยธรรมชาติ  ไม่ต้องการบังคับ  การเรียนการสอนควรเน้นเป็นรายบุคคล    เพราะคนเรามีความแตกต่างกันในด้านต่างๆ
 
        ความพร้อมฝึกฝนและเร่งได้
      นักจิตวิทยาที่มีความเชื่อตามแนวนี้ เชื่อว่าประสบการณ์มีความสำคัญ  มนุษย์เป็นสิ่งที่เราสามารถปั้นได้แต่งได้ การรอคอยให้เด็กพร้อมเองตามธรรมชาติเป็นการเสียเวลา  เพราะเวลาตลอดทุกช่วงวัยมีค่า  ครูจึงให้ความช่วยเหลือเด็ก  ให้เรียนรู้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้
      นักจิตวิทยาที่เห็นว่าความพร้อมเป็นสิ่งที่เร่งได้  ฝึกฝนได้  ได้แก่  ธอรันไดค์  สกินเนอร์  กานาย  แฮร์บาร์ต  และบรูเนอร์  ความคิดดังกล่าวมีผลต่อการอบรมเลี้ยงดูเด็กและการจัดการศึกษาดังนี้
      1.  ไม่สนับสนุนการแบ่งกลุ่มเด็กตามระดับสติปัญญา  แต่อาจแบ่งตามกลุ่มอายุ  โดยเฉพาะในวัยเริ่มต้นขณะที่วุฒิภาวะทางร่างกายยังมีความสำคัญมาก เพราะเด็กวัยเริ่มต้นมีพัฒนา การอย่างรวดเร็ว
      2.  ครูอาจสอนวิชาใดๆ หรือเนื้อหาใดๆ  ก็ได้ให้แก่เด็กทุกวัย  ถ้าครูสามารถจัดประสบการณ์ที่เหมาะสม  โดยการทำเนื้อหาให้เกิดความต่อเนื่องกัน  และปรับเนื้อหาให้สอดคล้องกับความสามารถของเด็กในแต่ละวัยจะรับรู้ได้
     3. เน้นบทบาทครูให้เป็นผู้มีความสำคัญในการเรียนการสอน  เพราะครูจะเป็นผู้นำและช่วยเหลือให้นักเรียนได้พัฒนาอย่างเต็มความสา มารถ
      4.  ก่อให้เกิดการเรียนการสอนระบบไม่มีชั้น  เพราะเชื่อว่านักเรียนแต่ละคนควรเรียนได้เต็มความสามารถโดยไม่ต้องคอยชั้นเรียน ทำให้เกิดการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนแบบโปรแกรมรวมแบบฝึกด้วยตนเองหรือเครื่องช่วยสอนเป็นรายบุคคล
      ปัจจุบันการจัดการศึกษาในสภาพการณ์ที่เป็นจริงได้พยายามประนีประนอมความคิดที่เชื่อว่า  ความพร้อมเป็นไปตามธรรมชาติกับความ พร้อมเป็นสิ่งที่เร่งฝึกฝนได้  สรุปลงเป็นความเชื่อที่ว่า ความพร้อมเป็นสิ่งที่ต้องคอยวุฒิภาวะหรือเกิดขึ้นตามธรรมชาติ  แต่ในเวลาเดียวกันก็จำ เป็นที่จะต้องมีการเตรียมความพร้อมหรือฝึกความพร้อมให้เด็กก่อนล่วงหน้า  เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้สะดวกขึ้นเมื่อเวลาที่บรรลุนิติภาวะ  ในขณะเดียวกัน  การเตรียมความพร้อมยังมีผลต่อการปรับตัวและพัฒนาบุคลิกภาพของเด็กอีกด้วย
      แนวคิดเกี่ยวกับความพร้อมในประเทศไทย  มักจะกล่าวถึงมากในระดับก่อนเรียนประถมศึกษา  ซึ่งทุกท่านที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและ ผู้ใคร่รู้น่าจะลองทบทวนตรวจสอบดูว่า  เรากำลังยึดถือแนวคิดใดที่มา.http://www.wattanasatitschool.com
ติดตามรายละเอียดข่าวสารดีๆเพิ่มเติมได้ที่นี่
 โดย mooBo ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 31 ก.ค. 55 16:48 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 2,878 ครั้ง
คำฮิต

โรงเรียน7 วิชาสามัญ , enn gat pat 57 , open house ,Asean , twitter , เด็ก กยศ , กสพท , เกมคณิตศาสตร์ , เกมคิดเลข , อาเซียน , เกมส์คิดเลข , ขยายเวลา , ข่าวการศึกษาต่างประเทศ , ม.ต้น ,ข่าวอาเซียน , ค้นหาตัวเอง , ค่าย , คำขวัญวันเด็ก , เคล็ดลับเรียนเก่ง , ของเล่นเคลียริ่งเฮ้าส์ , โควตา , จุฬาฯ , วันสันติภาพไทยทุนการศึกษา , แท๊บเล็ต , เทศกาลกินเจ , คาถาชินบัญชร ประชาคมอาเซียน , ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต , ประวัติวันแม่ , เฟสบุ๊ค , ม.ทักษิณ , อาเซียน 10 ประเทศ , ม.รังสิต 57 , มมส 57 มศว. , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยพะเยา , รับตรง เกษตรศาสตร์ 57 , รับตรง มข 57 , ประกาศผลสอบ Admissions 57 ประถมศึกษารับตรงศิลปากร , เรียนต่อ , เรียนฟรี , ลาดกระบังฯ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลวันตรุษจีน , สทศ , สมัคร clearing house , สอบตรง , อ.วิริยะ , เว็บโรงเรียนตัวอย่างงานวิจัย,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ , โครงงานวิทยาศาสตร์ , สารสนเทศโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT  , วันช้างไทย , วันสตรีสากล ณเดชน์ , เครื่องบินตก , อุ้มบุญ , โค้ชเช , วันสงกรานต์GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , Ice Bucket Challenge , บัตรสอบ , เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , บันทึกความดี , แฟ้มสะสมผลงาน , วันจักรี , วันรพี , Portfolio , ประกาศผล GAT/PAT 57 , วันอาสาฬหบูชาสทศ.Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , มุดพกความดี , วันแม่ , วันวิสาขบูชา , รับน้อง , เขียน Blog ที่ไหนดี ? ประกาศผลรับตรงโควตา ม.ศิลปากร ประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ , U-NET , ประกาศผลธรรมศาสตร์ , ประกาศผลจุฬา , ประกาศผลศิลปากร โควตา 28 จังหวัด , Variety , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

คำค้นหา

สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , เหรียญ 10ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , วันสันติภาพไทยรถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , เขียน Blog ที่ไหนดี? , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ Ice Bucket Challenge , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , อุ้มบุญเกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันแม่ , แฟ้มสะสมผลงาน , อุเทนถวาย , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , วันรพี , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตวันจักรี , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ ,  , วันแม่แห่งชาติ , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , รับน้อง , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติณเดชน์ , เทศกาลกินเจ