ม.นเรศวรรับสมัครครูคณิตศาสตร์ 4 อัตรา สังคมศึกษาฯ 2 อัตรา

ม.นเรศวรรับสมัครครูคณิตศาสตร์ 4 อัตรา สังคมศึกษาฯ 2 อัตรา

ม.นเรศวรรับสมัครครูคณิตศ


มหาวิทยาลัยนเรศวรประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร

ตำแหน่งและสังกัด
ตำแหน่ง ครู สังกัดโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้รับปริญญาตรีหรือปริญญาโทในสาขาใดสาขาหนึ่งต่อไปนี้ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ การสอนคณิตศาสตร์
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ได้รับปริญญาตรีหรือปริญญาโทในสาขาใดสาขาหนึ่งต่อไปนี้ สาขาวิชาสังคมศึกษา การสอนสังคมศึกษา เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์
- ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามข้อบังคับของคุรุสภา
- ผู้สมัครต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (G.P.A.) ในระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 2.50 หรือระดับคะแนนเฉลี่ยในระดับปริญญาโทไม่น้อยกว่า 3.00 สำหรับผู้สมัครในระดับปริญญาโท ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาเดียวกัน

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
กำหนดวันยื่นใบสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 1-30 กันยายน 2557 ในวันและเวลาราชการ

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบ
มหาวิทยาลัย จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและสถานที่สอบในวันที่ 9 ตุลาคม 2557 ณ กองการบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี และทางเว็บไซต์ http://www.personal.nu.ac.th

เกณฑ์การตัดสิน
การ ตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ให้ถือเกณฑ์ว่า จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาคที่สอบตามหลักสูตรไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และได้คะแนนรวมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70

การบรรจุและแต่งตั้ง
ผู้สอบคัดเลือกได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับในบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> คลิกที่นี่

ขอบคุณข้อมูล แหล่งที่มา :
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
โดย mooBo
วันที่ 11 กันยายน 2557
พิมพ์หน้านี้