ครูมืออาชีพ
หลัก 5 ประการ สำหรับ “คร

หลัก 5 ประการ สำหรับ “ครูมืออาชีพ”
 
เมื่อใดที่คุณครูเชื่อในสิ่งนี้ และพยายาม “พิสูจน์ให้เห็นจริง” ด้วยหลักวิชาครู..เมื่อนั้นคุณครูจะพบกับความสำเร็จ และกลายเป็นครูมืออาชีพชั้นยอดแท้จริง โดยไม่ต้องรอให้ใครมาแต่งตั้ง..
หลักวิชาครู เป็นดังนี้ครับ

1.คนทุกคนมีศักยภาพที่จะพัฒนาไปสู่ความสำเร็จ “ในบางอย่าง” แต่..ไม่ใช่ทุกอย่าง.. “Everyone has a potential talent to be good at something. But not good at everything.”

ขอให้คุณครูมองย้อนไปถึง ทฤษฏีพหุปัญญา “Theory of Multiple Intelligences” ของ ศาสตราจารย์โฮวาร์ด การ์ดเนอร์ (Howard Gardner) นักจิตวิทยา แห่งมหาวิทยาลัยฮาวาร์ด สหรัฐอเมริกา ดังนี้

***1.ความฉลาดด้านภาษา (Linguistic).. 2. ความฉลาดด้านคณิตศาสตร์และตรรกศาสตร์ (Logical-Mathematical).. 3. ความฉลาดด้านดนตรี (Musical)... 4. ความฉลาดด้านร่างกาย (Bodily-Kinesthetic).. 5. ความฉลาดด้านมิติสัมพันธ์ (Visual-Spatial Intelligence).. 6. ความฉลาดด้านมนุษย์สัมพันธ์ (Interpersonal).. 7. ความฉลาดด้านเข้าใจตนเอง (Intrapersonal).. 8. ความฉลาดด้านรู้จักธรรมชาติ (Naturalistic)***

ดังนั้น ครูมืออาชีพ จึงควร “จัดกิจกรรมการเรียนรู้” ที่สอดคล้องต้องกัน กับ คุณลักษณะของผู้เรียนแต่ละคน ดังนี้

>>> แต่ละคน ควรได้รับการส่งเสริมให้ใช้ปัญญาด้านที่ถนัด เป็นเครื่องมือสำคัญในการเรียนรู้

>>>ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ควรมีรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อให้สอดรับกับปัญญาที่มีอยู่หลายด้าน

>>>ในการประเมินการเรียนรู้ ควรวัดจากเครื่องมือที่หลากหลาย เพื่อให้สามารถครอบคลุมปัญญาในแต่ละด้าน เรียกว่า Authentic assessment

2.เคล็ดลับคือ “จงหาความฉลาดอันเป็นจุดเด่นของแต่ละคนให้พบ” จากนั้นก็พัฒนาทักษะและความสามารถเพื่อให้ความสามารถ เพื่อให้ความสามารถอันโดดเด่นของเขา เจริญงอกงามขึ้น “The trick is to find that something and then develop the skills and abilities so that talent can flourish.”

***คุณครูครับ ส่งเสริมเขา ให้กำลังใจเขา แนะนำเขา และฝึกฝน “ทักษะ Skill” ให้แก่เขา ซึ่งอาจเป็นเรื่องที่ครูคนหนึ่งๆไม่อาจทำได้ แต่ถ้าครูในโรงเรียน และผู้บริหารสถานศึกษา ได้เอาเป็นธุระ และร่วมมือกัน “ความฝันทุกอย่างย่อมสำเร็จลงได้ด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน All dream fulfilled by solidarity”..การแข่งขันวงดนตรีชิงช้าสวรรค์ของโรงเรียนต่างๆ เป็นตัวอย่าง ดีที่สุดในเรื่องนี้***
3.ความสามารถพิเศษ “ไม่ได้เป็นเพียงทักษะอาชีพเท่านั้น” แต่มันเป็น “การผสมผสาน” บุคลิกภาพของแต่ละคน, กระทั่งลักษณะพฤติกรรมและความหลงใหลด้วย “Talent is not merely a specific vocational skill. Rather it is a mixture of each person’s personality, behavioral traits and passion.”

***ขอให้คุณครู จงเชื่อมั่นใน “พรสวรรค์ และ พรแสวง” เปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสวงหาแนวทางของเขา “อย่าปิดกั้น แต่จงให้กำลังใจ” ลูกศิษย์ของเราในการตามหาฝันของเขาให้พบ..และจงให้แนวทาง “การคิดวิเคราะห์ และตัดสินใจ Critical thinking and decision-making” เพื่อเลือกแนวทางที่ดีที่สุด สำหรับตนเอง***
4.ครูที่ยิ่งใหญ่ “สรรหาความสามารถของแต่ละคน” แล้วต่อจากนั้น ก็ฝึกอบรมจนเกิดทักษะต่อไป “Great teachers select for talent and then train for skills.”

>>>พรแสวง คนผู้มีใจรักที่จะก้าวขึ้นสู่ความสำเร็จ ถ้าเขา "ศึกษา และฝึกฝนตนเองอยู่ตลอดเวลา" เขาย่อมพบกับความสำเร็จในสิ่งทีึ่ปรารถนาเสมอ
>>>แต่ พรสวรรค์ ที่ขาดการศึกษา และฝึกฝน มักจะไปไม่ถึงดวงดาว

***ความสามารถพิเศษ หรือ ความสามารถเฉพาะตัวนี้ คุณครูเห็นได้จาก “พฤติกรรม” ดังนั้น คุณครูต้อง “ส่งเสริม สนับสนุน และชักนำ” ให้ศิษย์ของเราแสดงออกถึง “ความเป็นตัวตน”ของเขาให้มากที่สุด..และ “คนเรา” จะกล้าแสดงออกก็ต่อเมื่อเขาอยู่ในบรรยากาศที่น่าไว้วางใจ เสรี และปลอดภัย เท่านั้น***

5.คุณครู, และ ผู้ปกครอง “ควรค้นหาความสามารถพิเศษของบุตรหลานและศิษย์ของตน”..ตัวนักเรียนเองก็ต้องค้นหาให้พบความถนัด และความสามารถพิเศษของตนเอง เมื่อค้นพบแล้วก็ “พัฒนาทักษะ และความสามารถนั้น” ให้เบ่งบานสุดขีด.. “Teachers, parents, and students learn to identify talent, and then develop the skills and abilities to let it “flourish”

***มีวิธีเดียว ที่สามารถ “สร้างความฝันให้เป็นจริงขึ้นมาได้” นั่นคือ DO, DO, DO, and DOING ..ทำ ทำ ทำ และ ทำตลอดไป..***

บทความนี้ ได้รับความรู้ และแรงบันดาลใจ มาจาก หนั้งสือ1. The new learning revolution ของ Gordon Dryden and Dr.Jeannette vos
2..บทความพหุปัญญา ของ นพ.ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา
จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นขอบคุณบทความดีๆ สุทัศน์ เอกา
โดย mooBo
วันที่ 23 กันยายน 2561
พิมพ์หน้านี้