ดนตรีวิทยา (Musicology) คืออะไร.......?

ลบ แก้ไข

           ดนตรีวิทยาคืออะไร บทความนี้ผู้เขียนเรียบเรียงขึ้น เมื่อครั้งที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้าปริญญาเอก ที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล หยิบขึ้นมาแบ่งปันความเข้าใจเบื้องต้น สำหรับผู้ที่กำลังสนใจการศึกษาต่อในสาขาดนตรีวิทยา (Musicology) หรือมานุษยดนตรีวิทยา (Ethnomusicology) เมื่ออ่านแล้วจะพบว่ามีลักษณะอย่างไร

ดนตรีวิทยา (Musicology)

ดนตรีวิทยา
และมานุษยดนตรีวิทยา
                ดนตรีวิทยา (Musicology) เป็นการศึกษาดนตรีแบบฉบับตะวันตก (Classical Music) ไม่นับรวมดนตรีท้องถิ่นของกลุ่มชนต่างๆ หรือดนตรีที่จัดเป็นดนตรีพื้นบ้านของประเทศในทวีปยุโรป  และเป็นดนตรีที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง โดยการศึกษาเน้นเนื้อหาของดนตรีโดยเฉพาะ เช่นประวัติศาสตร์ดนตรี นักดนตรี คีตกวี บทประพันธ์เพลง (การประสานเสียง ทำนองเพลง จังหวะ การเลือกใช้เครื่องดนตรี) การบรรเลงดนตรี ทฤษฎีดนตรี จิตวิทยาดนตรี การวิจารณ์ดนตรี  โดยเน้นการศึกษาข้อมูลจากหลักฐานเอกสารเป็นสำคัญ สำหรับการศึกษาดนตรีไทยในเรื่องประวัติดนตรีไทย ทฤษฎีดนตรีไทย ลักษณะบทเพลงไทย อาจเรียกได้ว่าเป็นการศึกษาดนตรีวิทยาไทย เช่นเดียวกับดนตรีวิทยาอินเดีย ที่เป็นนักวิชาการกลุ่มแรก ที่ขยายวงล้อมนิยามของดนตรีวิทยา
 

                มานุษยดนตรีวิทยา (Ethnomusicology) มีพัฒนาการมาจากดนตรีวิทยาเปรียบเทียบ (Comparative Musicology) และเป็นสาขาวิชาที่มีความมั่นคงขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อนักมานุษยดนตรีวิทยาเริ่มเข้าไปศึกษาดนตรีในทวีปต่างๆ นอกยุโรปมากขึ้น เป็นการเริ่มต้นการศึกษาดนตรีในแง่ของความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี วัฒนธรรม วิถีชีวิต และสังคม ทำให้การศึกษาของมานุษยดนตรีวิทยา มีวิชาต่างๆ เกี่ยวข้องได้แก่มานุษยวิทยา สังคมวิทยา จิตวิทยา ปรัชญา
    

                มานุษยดนตรีวิทยาเป็นการศึกษาดนตรีที่กำลังดำเนินอยู่ในปัจจุบัน ของสังคมใดสังคมหนึ่ง โดยศึกษาตัวดนตรี สังคม และวัฒนธรรม โดยศึกษาคีตกวี นักดนตรี ผลงาน แนวคิดทางดนตรีของผู้คน การสร้างเครื่องดนตรี รูปแบบของดนตรี บทเพลง การขับร้อง การบรรเลง บทบาทหน้าที่ และการใช้ดนตรีในโอกาสต่างๆ การดำรงอยู่และการเปลี่ยนแปลงของดนตรีในสังคม การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับสังคม และวัฒนธรรมของมนุษย์ในท้องถิ่นต่างๆ เป็นการศึกษาดนตรีที่ไม่ตายตัว และไม่มีวันจบสิ้น เนื่องจากดนตรีมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสังคมอยู่เสมอ  การศึกษาของมานุษยดนตรีวิทยา โดยมากเป็นการศึกษาดนตรีที่มีการสืบทอดแบบมุขปาฐะ การทำงานจึงเป็นการวิจัยภาคสนาม โดยการหาข้อเท็จจริงจากแหล่งต่างๆ ที่ปรากฏในขณะนั้น โดยไม่จำกัดเวลา สถานที่ และประเภทของดนตรี

                นักมานุษยดนตรีวิทยา จำเป็นต้องมีความรู้ในหลักวิชาการต่างๆ ได้แก่ หลักวิชามานุษยดนตรีวิทยา เทคนิคการศึกษาภาคสนาม การสัมมนาทางมานุษยดนตรีวิทยา มานุษยวิทยา สังคมวิทยา จิตวิทยา ปรัชญา ทฤษฎี ประวัติดนตรีตะวันตก  การวิเคราะห์ดนตรี ประวัติดนตรีไทย พื้นฐานวิชาดนตรีวิทยา ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับดนตรีวัฒนธรรมต่าง ๆ ในโลก วิชาเกี่ยวกับการวิจัย ภาษาที่ใช้เป็นเครื่องมือการวิจัย เช่นภาษาท้องถิ่นที่เข้าไปทำงานวิจัยภาคสนาม นักมานุษยดนตรีวิทยา ต้องเป็นผู้มีใจกว้าง เป็นธรรม ปราศจากอัตตาคติ และแนวคิดที่ควรคำนึงได้แก่ การถ่ายโยงทางวัฒนธรรม ทฤษฎีการกำเนิดดนตรี ทฤษฎีการแพร่กระจาย รู้และเข้าใจว่าคุณค่าของดนตรีในทุกวัฒนธรรมมีความเท่าเทียมกัน ความคิดที่เกี่ยวกับดนตรีและความแตกต่างระหว่างเพศชายและเพศหญิง เช่น การห้ามผู้หญิงจับเครื่องดนตรีบางชนิดที่เกี่ยวกับดนตรีของวัฒนธรรมนั้นๆ เห็นความสำคัญในการบันทึกโน้ตเพลง จากการบันทึกเสียงและถอดโน้ตเพลง เพราะทางวิชาการต้องการลายลักษณ์ในการอธิบาย

แนวคิดของนักมานุษยดนตรีวิทยา
                เมอร์เรียม (Merriam,1964) แสดงความเห็นว่าเป็นการศึกษาดนตรี ที่ต้องทำความเข้าใจในวัฒนธรรมอย่างถ่องแท้ ทำการศึกษาดนตรีในเชิงลึกมากกว่าการวิเคราะห์เนื้อหาของดนตรี มีการศึกษาความคิดเชิงปรัชญา สังคม และเรื่องราวของคนที่เกี่ยวกับดนตรีในสังคมนั้นๆ แนวคิดดังกล่าวเป็นการศึกษาทั้งเรื่องของดนตรี และบริบทที่เกี่ยวกับดนตรีที่กำลังศึกษา
 

            Bruno Nettl กล่าวว่าเป็นการศึกษาดนตรีสมัยดั้งเดิม หรือดนตรีท้องถิ่นต่างๆ ที่ไม่ใช่ดนตรีตะวันตก  มองดนตรีเหมือนกับเป็นวัฒนธรรม  มีความมุ่งหมายในการศึกษาระบบของดนตรีทั้งโลก และหาความเป็นสากล  บรูโนให้ความสำคัญกับการวิจัยภาคสนาม (Fieldwork) มาก เพราะการออกภาคสนามที่มีคุณภาพมีผลอย่างลึกซึ้งต่อการวิจัย
 

                Jaap Kunst เป็นผู้ริเริ่มใช้ศัพท์คำว่า Ethnomusicology เพราะเหตุว่าการศึกษาในสาขานี้ไม่ใช่การศึกษาดนตรีเปรียบเทียบ ดั่งคำเรียกเดิม เป็นผู้ที่สนใจวัฒนธรรมดัช โดยเฉพาะบทเพลงและการเต้นรำ ต่อมาสนใจศึกษาดนตรีกัมเมลัน และเก็บรวบรวมข้อมูลดนตรีของอินโดนีเซียไว้จำนวนมาก

                ปัญญา  รุ่งเรือง (2546: 11) เสนอแนวคิดทางมานุษยดุริยางวิทยาว่า เป็นการศึกษาดนตรีที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยศึกษาตัวดนตรี สังคม และวัฒนธรรมที่ดนตรีดำรงอยู่ แนวคิดในการสร้างดนตรี การใช้ดนตรี  การดำรงอยู่และการเปลี่ยนแปลงของดนตรีในท้องถิ่นต่างๆ โดยดนตรีที่ศึกษามักเป็นแบบมุขปาฐะ มุ่งศึกษางานภาคสนามเป็นสำคัญ โดยการหาข้อเท็จจริงจากแหล่งข้อมูล รวมทั้งการศึกษาจากเอกสาร


*** บทความนี้ ไม่ได้บันทึกเอกสารอ้างอิงไว้ ขออภัยไว้ ณ ที่นี่ด้วยค่ะ***

           ฝากอีกนิดหนึ่งค่ะ....ในการศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอกในแต่ละสถาบัน ส่วนใหญ่จะใช้ชื่อหลักสูตรว่า Ethnomusicology ซึ่งใช้ชื่อภาษาไทยแตกต่างกันไป สำหรับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ใช้ชื่อสาขาดนตรีวิทยา (Musicology) โดยเน้นการศึกษาดนตรีที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ทั้งดนตรีไทย ดนตรีไทยสากล ดนตรีพื้นเมือง ดนตรีชนเผ่า ดนตรีสากล ในเนื้อหาทางประวัติศาสตร์ และดนตรีที่ปรากฎขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกับสาขา Ethnomusicology นั่นเองค่ะ


           ปรึกษา หรือคำถามเพิ่มเติมที่ www.facebook.com/khruaehome.singing 
           ยินดีตอบทุกคำถามค่ะ....^_^ 

 โดย khruae ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 4 ม.ค. 55 00:37 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 5,973 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 5,973 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่คำฮิต

โรงเรียน7 วิชาสามัญ , enn gat pat 57 , open house ,Asean , twitter , เด็ก กยศ , กสพท , เกมคณิตศาสตร์ , เกมคิดเลข , อาเซียน , เกมส์คิดเลข , ขยายเวลา , ข่าวการศึกษาต่างประเทศ , ม.ต้น ,ข่าวอาเซียน , ค้นหาตัวเอง , ค่าย , คำขวัญวันเด็ก , เคล็ดลับเรียนเก่ง , ของเล่นเคลียริ่งเฮ้าส์ , โควตา , จุฬาฯ , วันสันติภาพไทยทุนการศึกษา , แท๊บเล็ต , เหรียญ 10คาถาชินบัญชร ประชาคมอาเซียน , ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต , ประวัติวันแม่ , เฟสบุ๊ค , ม.ทักษิณ , อาเซียน 10 ประเทศ , ม.รังสิต 57 , มมส 57 มศว. , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยพะเยา , รับตรง เกษตรศาสตร์ 57 , รับตรง มข 57 , ประกาศผลสอบ Admissions 57 ประถมศึกษารับตรงศิลปากร , เรียนต่อ , เรียนฟรี , ลาดกระบังฯ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลวันตรุษจีน , สทศ , สมัคร clearing house , สอบตรง , อ.วิริยะ , เว็บโรงเรียนตัวอย่างงานวิจัย,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ , โครงงานวิทยาศาสตร์ , สารสนเทศโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT  , วันช้างไทย , วันสตรีสากล ณเดชน์ , เครื่องบินตก , อุ้มบุญ , โค้ชเช , วันสงกรานต์GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , Ice Bucket Challenge , บัตรสอบ , เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , บันทึกความดี , แฟ้มสะสมผลงาน , วันจักรี , วันรพี , Portfolio , ประกาศผล GAT/PAT 57 , วันอาสาฬหบูชาสทศ.Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , มุดพกความดี , วันแม่ , วันวิสาขบูชา , รับน้อง , เขียน Blog ที่ไหนดี ? ประกาศผลรับตรงโควตา ม.ศิลปากร ประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ , U-NET , ประกาศผลธรรมศาสตร์ , ประกาศผลจุฬา , ประกาศผลศิลปากร โควตา 28 จังหวัด , Variety , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

คำค้นหา

สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , เหรียญ 10ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , วันสันติภาพไทยรถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , เขียน Blog ที่ไหนดี? , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ Ice Bucket Challenge , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , อุ้มบุญเกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันแม่ , แฟ้มสะสมผลงาน , อุเทนถวาย , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , วันรพี , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตวันจักรี , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ ,  , วันแม่แห่งชาติ , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , รับน้อง , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติณเดชน์