โรงเรียนราชินีบน คว้าแชมป์ประกวดคลิป “ชีวิตดี๊ดีฯ ซีซั่น2” ที่ ม.รามคำแหง

ลบ แก้ไข

โรงเรียนราชินีบน คว้าแชม

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญชาล  ทองประยูร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานมอบรางวัลให้แก่ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดคลิปเชิงสร้างสรรค์“ชีวิตดี๊ดี Study @Ramkhamhaeng season 2” (รอบตัดสิน) ชิงเงินรางวัลรวม 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารคณะนิติศาสตร์

โรงเรียนราชินีบน คว้าแชม

                   ทั้งนี้มีนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมศึกษาทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัดสนใจส่งผลงานเข้าประกวดจำนวนมาก ซึ่งมีทีมที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบตัดสิน จำนวน 10 ทีม มานำเสนอแนวคิดของผลงานต่อคณะกรรมการรอบตัดสิน โดยผลการประกวดมีดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Maneemeenor จากโรงเรียนราชินีบน ชื่อผลงาน ชัดเจน ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ทีม R-TECH STUDIO  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ ชื่อผลงาน C2=RU “เปลี่ยนอสมการให้เป็นโอกาสของคุณ” ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ทีม SWT09 จากโรงเรียนสารสาสน์วิเทศธนบุรี ชื่อผลงาน ปรับ เปลี่ยน ก่อน 4.0 ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท และรางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ ทีม Santichon Production House จากโรงเรียนอิสลามสันติชน ชื่อผลงาน  ชีวิตวุ่น Why? และทีม 2.9 จากโรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี ชื่อผลงาน จุดเปลี่ยน ได้รับเงินรางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตรทุกรางวัล รวมถึงเงินสนับสนุนการผลิตสื่อให้แก่ทีมที่ผ่านเข้ารอบตัดสิน ทั้ง 10 ทีม ทีมละ 3,000 บาท รวม 30,000 บาท

โรงเรียนราชินีบน คว้าแชม  โรงเรียนราชินีบน คว้าแชม

                   สำหรับผลงาน “ชัดเจน” ทีม Maneemeenor  จากโรงเรียนราชินีบน  นั้น คณะกรรมการตัดสินมีมติให้คลิปนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศ เนื่องจากเป็นคลิปที่มีเทคนิคการนำเสนอเรื่องที่น่าสนใจด้วยการตัดสลับภาพ เนื้อหากระชับเข้าใจง่าย และแสดงถึงระบบการศึกษา Pre-degree ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้เป็นอย่างดี สามารถเข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้อย่างน่าติดตามตั้งแต่ต้นจนจบ คณะกรรมการจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ได้รับรางวัลชนะเลิศในครั้งนี้
โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลีนา  ลิ่มอภิชาต รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ ม.ร. กล่าวว่า  โครงการประกวดคลิปเชิงสร้างสรรค์“ชีวิตดี๊ดีStudy@Ramkhamhaeng” จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 แล้ว เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรง โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ได้แสดงความสามารถในการผลิตคลิปที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการศึกษาในมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่แสดงถึงภาพลักษณ์เชิงบวกเข้าประกวด ชิงเงินรางวัลรวม 100,000 บาท
                ทั้งนี้ ได้เปิดรับผลงานคลิประหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 12 ธันวาคม 2561 มีทีมจากโรงเรียนต่างๆทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด ส่งเข้าประกวดเป็นจำนวนมาก และมีทีมที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบตัดสิน จำนวน 10 ทีม ได้แก่ 1) โรงเรียนสารสาสน์วิเทศธนบุรี ชื่อผลงาน ปรับ เปลี่ยน ก่อน 4.0 2) โรงเรียนสารวิทยา ชื่อผลงาน เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง 3) โรงเรียนราชินีบน ชื่อผลงาน ชัดเจน 4) โรงเรียนบางกะปิ ชื่อผลงาน Bang-up 5) วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ ชื่อผลงาน C2=RU “เปลี่ยนอสมการให้เป็นโอกาสของคุณ” 6) โรงเรียนอิสลามสันติชน ชื่อผลงาน  ชีวิตวุ่น Why? 7) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ชื่อผลงาน เงิน 25 บาท ทำอะไรได้บ้าง 8) โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี ชื่อผลงาน จุดเปลี่ยน 9) โรงเรียนลาซาล ชื่อผลงาน Loop  และ 10) โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ชื่อผลงาน อนาคตกำหนดได้ที่ตัวเอง
                   สำหรับ คณะกรรมการตัดสิน ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์วาริศา พลายบัว อาจารย์คณะสื่อสารมวลชน อาจารย์บัณฑิต สัตย์เพริศพราย อาจารย์คณะสื่อสารมวลชน  อาจารย์อนุรักษ์  จันทร์ดำ อาจารย์คณะสื่อสารมวลชน อาจารย์เอกลักษณ์  อนันตสมบูรณ์ อาจารย์พิเศษคณะสื่อสารมวลชน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สรตี ปรีชาปัญญากุล อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์

โรงเรียนราชินีบน คว้าแชม  

                   ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญชาล  ทองประยูร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กล่าวว่า การประกวดคลิปเชิงสร้างสรรค์ครั้งนี้ เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ปวช. ได้ดึงความสามารถออกมาถ่ายทอดความคิดผ่านบทแสดง อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้การลงมือทำจริง และผลิตผลงานขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
                   นอกจากนี้ ด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่นักเรียนได้ศึกษาหาข้อมูลถ่ายทอดผ่านคลิปวีดีโอ ทำให้นักเรียนได้รู้จักมหาวิทยาลัยรามคำแหงในเบื้องต้นมาบ้างแล้ว ผมจึงขอยืนยันถึงการให้โอกาสทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ถ้าใครมีความพร้อมก่อน ก็สามารถสมัครเรียนระบบ Pre-degree สะสมหน่วยกิตล่วงหน้า เรียนไปพร้อมกับการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้ หรือเมื่อเรียนจบ ม.6 รามคำแหงก็เป็นสถาบันที่มีสาขาวิชาให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความต้องการและเรียนสาขาที่ตรงใจ ด้วยค่าหน่วยกิตถูกที่สุด หน่วยกิตละ 25 บาท ที่ค่าหน่วยกิตถูกเช่นนี้ เพราะรามคำแหงต้องการให้เยาวชนจากทั่วทั้งประเทศได้เข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน  
                   “มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอขอบคุณนักเรียน และอาจารย์จากโรงเรียนมัธยมศึกษาทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด ที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวดคลิปที่เกี่ยวกับการศึกษาในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ผมเชื่อว่าเมื่อนักเรียนสามารถผลิตคลิปส่งเข้าประกวด และผ่านการคัดเลือกจนเข้ารอบตัดสินได้นั้น ถือเป็นการแสดงศักยภาพของเยาวชนที่นอกจากจะใช้เวลาเรียนหนังสือในห้องเรียนแล้ว ยังใช้เวลาว่างทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์นอกห้องเรียนด้วย และ ท้ายที่สุดนี้ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าประกวดทุกคน ไม่ว่าผลการประกวดออกมาเป็นอย่างไรขอให้เคารพ การตัดสินใจของคณะกรรมการ มีสปริต และมีน้ำใจต่อกัน เพราะเชื่อว่าสิ่งที่นักเรียนจะได้รับนอกจากรางวัลแล้ว คือความภาคภูมิใจ ประสบการณ์ที่ได้ช่วยกันผลิตผลงาน และความสามัคคีในหมู่เพื่อนนั้นมีความสำคัญ มากกว่าเงินรางวัลที่ได้รับ ขอให้มีความภูมิใจในตัวเอง เพราะสิ่งเหล่านี้จะอยู่ติดตัวเราไปตลอด
 loading...


โดย NEWs_RU ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 29 ม.ค. 62 14:36 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 270 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 270 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง