ม.รามคำแหงขานรับ No Gift Policy ผู้บริหารและบุคลากร งดรับ/งดให้ของขวัญในเทศกาลปีใหม่
ม.รามคำแหงขานรับ No Gift

                 ตามที่องค์กรต่อต้านคอรัปชัน (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ACT ประกาศนโยบายงดรับของขวัญทุกชนิด หรือ No Gift Policy  ในเทศกาลต่าง ๆ และขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ นำไปปฏิบัติ เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่โปร่งใสและลดการทุจริต  นั้น

                   ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง  เปิดเผยว่า ในเทศกาลปีใหม่ 2562 นี้ มหาวิทยาลัยรามคำแหงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว โดยขอความร่วมมือจากคณะผู้บริหารและบุคลากร งดรับ/งดให้ของขวัญทุกชนิดในเทศกาลปีใหม่นี้ ทั้งนี้ เพื่อสร้างบรรทัดฐานใหม่ของมหาวิทยาลัย และให้การดำเนินงานของ มหาวิทยาลัยสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

                   “ผมใคร่ขอความร่วมมือจากประชากรชาวรามคำแหงในการปฏิบัติตามนโยบาย  No Gift Policy  ด้วยการไม่มอบของขวัญทุกชนิด แก่ อธิการบดี และคณะผู้บริหาร หากท่านประสงค์จะอวยพรหรือส่งความสุขในเทศกาลปีใหม่ ให้ส่งความปรารถนาดีดังกล่าวผ่านบัตรอวยพร หรืออวยพรผ่านสื่อสังคมออนไลน์แทน ขอขอบคุณในความร่วมมือและความปรารถนาดี ของทุกท่านมา ณ โอกาสนี้”
โดย NEWs_RU
วันที่ 13 ธันวาคม 2561
พิมพ์หน้านี้