มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2552

ลบ แก้ไข

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2552

-------------------------

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

ประจำปีการศึกษา 2552 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. คุณลักษณะเฉพาะสาขา

ตามรายละเอียดสาขาวิชาที่รับสมัคร

2. สาขาวิชาและจำนวนที่รับสมัคร

หลักสูตร 4 ปี (วิทยาเขตบางพระ)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา รหัส

วิชาเอก

วุฒิการศึกษาที่รับ จำนวนรับ

1. เกษตรกลวิธาน 101 . 6 สายวิทย์ – คณิต หรือเทียบเท่า

ปวช. สาขาเกษตรกรรม 10คน

2. พืชศาสตร์ 102 . 6 สายวิทย์ – คณิต หรือเทียบเท่า

ปวช. สาขาเกษตรกรรม 20คน

3. การบริหารธุรกิจเกษตร 103 . 6 สายวิทย์ – คณิต หรือเทียบเท่า

ปวช. สาขาเกษตรกรรม 40คน

4. สัตวศาสตร์ 104 . 6 สายวิทย์ – คณิต หรือเทียบเท่า

ปวช. สาขาเกษตรกรรม 10คน

5. ประมง 105 . 6 สายวิทย์ – คณิต หรือเทียบเท่า

ปวช. สาขาเกษตรกรรม 30คน

6. วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ 106 . 6 สายวิทย์ – คณิต หรือเทียบเท่า

ปวช. สาขาเกษตรกรรม 10คน

7. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 107 . 6 สายวิทย์ – คณิต หรือเทียบเท่า

ปวช. สาขาเกษตรกรรม 20คน

8. พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 108 . 6 สายวิทย์ – คณิต หรือเทียบเท่า

ปวช. สาขาเกษตรกรรม 10คน

9. เทคโนโลยีชีวภาพ 109 . 6 สายวิทย์ – คณิต หรือเทียบเท่า

ปวช. สาขาเกษตรกรรม 10คน

10. เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 110 . 6 สายวิทย์ – คณิต หรือเทียบเท่า

ปวช. สาขาเกษตรกรรม 10คน

 

หลักสูตร 4 ปี (วิทยาเขตบางพระ)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ต่อ)

สาขาวิชา รหัส

วิชาเอก

วุฒิการศึกษาที่รับ จำนวนรับ

11. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 111 . 6 สายวิทย์ – คณิต หรือเทียบเท่า  20คน

12. วิทยาศาสตร์การบิน 126 . 6 ทุกแผนการเรียน ความสูงไม่ต่ำกว่า

160 ซม. น้ำหนักตามเกณฑ์มาตรฐาน

ร่างกายไม่ผิดปกติหรือพิการไม่เป็นโรค

ผิวหนัง สายตาปกติไม่บอดสี การได้ยินของ

หูไม่ผิดปกติระบบหัวใจและหลอดเลือด

ระบบทางเดินหายใจ ระบบประสาท ระบบ

จิต ฟันและเหงือกปกติ และต้องเข้ารับการ

ตรวจร่างกายอย่างละเอียดจากสถาบันเวช

ศาสตร์การบิน 40คน

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา รหัส

วิชาเอก

วุฒิการศึกษาที่รับ จำนวนรับ

1. วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ 112 . 6 สายวิทย์-คณิต

ปวช. ช่างอุตสาหกรรม

10คน

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา รหัส

วิชาเอก

วุฒิการศึกษาที่รับ จำนวนรับ

1. เศรษฐศาสตร์ 113 . 6 ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า

ปวช. ทุกสาขาวิชา

40คน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา รหัส

วิชาเอก

วุฒิการศึกษาที่รับ จำนวนรับ

1. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 115 . 6 ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า

ปวช. ทุกสาขาวิชา

20คน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชา รหัส

วิชาเอก

วุฒิการศึกษาที่รับ จำนวนรับ

1. เทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง 114 . 6 ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า

ปวช. ทุกสาขาวิชา

60คน

2. การจัดการ - การจัดการทั่วไป 128 . 6 ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า

ปวช. ทุกสาขาวิชา

60คน

 

หลักสูตร 6 ปี (วิทยาเขตบางพระ)

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา รหัส

วิชาเอก

วุฒิการศึกษาที่รับ จำนวนรับ

1. สัตวแพทยศาสตร์ 129 . 6 วิทย์ – คณิต 10คน

หลักสูตร 2 ปี (วิทยาเขตบางพระ)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา รหัส

วิชาเอก

วุฒิการศึกษาที่รับ จำนวนรับ

1. เกษตรกลวิธาน 117 ปวส. (ช่างกลเกษตร)

ปวส. (เกษตรกรรม – ช่างกลเกษตร) ปวส.

เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร หรือ

เทียบเท่า

20คน

2. พืชศาสตร์ - พืชไร่นา 118 ปวส. เกษตรกรรม หรือเทียบเท่า 20คน

3. พืชศาสตร์ - พืชสวน 119 ปวส. เกษตรกรรม หรือเทียบเท่า 20คน

4. สัตวศาสตร์ 120 ปวส. เกษตรกรรม หรือเทียบเท่า 20คน

5. ประมง 121 ปวส. (ประมง) หรือเทียบเท่า 20คน

6. วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ 122 ปวส. (สัตวรักษ์) หรือเทียบเท่า

และเรียนวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์

ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต

20คน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชา รหัส

วิชาเอก

วุฒิการศึกษาที่รับ จำนวนรับ

1. การจัดการ – การจัดการทั่วไป (ภาคปกติ) 124 ปวส. บริหารธุรกิจทุกสาขา 30คน

2. การจัดการ – การจัดการทั่วไป (ภาคสมทบ) 125 ปวส. บริหารธุรกิจทุกสาขา 30คน

 

หลักสูตร 4 ปี (วิทยาเขตจันทบุรี)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา รหัส

วิชาเอก

วุฒิการศึกษาที่รับ จำนวนรับ

1. เกษตรกลวิธาน 201 . 6 สายวิทย์ – คณิต หรือเทียบเท่า

ปวช. สาขาเกษตรกรรม

20คน

2. พืชศาสตร์ - พืชสวน 202 . 6 สายวิทย์ – คณิต หรือเทียบเท่า

ปวช. สาขาเกษตรกรรม

20คน

3. สัตวศาสตร์ 203 . 6 สายวิทย์ – คณิต หรือเทียบเท่า

ปวช. สาขาเกษตรกรรม

20คน

4. ประมง 204 . 6 สายวิทย์ – คณิต หรือเทียบเท่า

ปวช. สาขาเกษตรกรรม

20คน

5. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 205 . 6 สายวิทย์ – คณิต หรือเทียบเท่า

ปวช. สาขาเกษตรกรรม

20คน

6. พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 206 . 6 สายวิทย์ – คณิต หรือเทียบเท่า

ปวช. สาขาเกษตรกรรม

10คน

7. เทคโนโลยีชีวภาพ 207 . 6 สายวิทย์ – คณิต หรือเทียบเท่า

ปวช. สาขาเกษตรกรรม

10คน

8. เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและธุรกิจ

อาหาร

208 . 6 สายวิทย์ – คณิต หรือเทียบเท่า

ปวช. สาขาเกษตรกรรม

20คน

9. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 209 . 6 สายวิทย์ – คณิต หรือเทียบเท่า 20

10. เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 210 . 6 สายวิทย์ – คณิต หรือเทียบเท่า

ปวช. สาขาเกษตรกรรม

15คน

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา รหัส

วิชาเอก

วุฒิการศึกษาที่รับ จำนวนรับ

1. เศรษฐศาสตร์ 211 . 6 ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า

ปวช. ทุกสาขาวิชา

10คน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชา รหัส

วิชาเอก

วุฒิการศึกษาที่รับ จำนวนรับ

1. การจัดการ - การจัดการทั่วไป 212 . 6 ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า

ปวช. ทุกสาขาวิชา

20คน

2. การบัญชี - การบัญชีการเงิน 214 . 6 ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า

ปวช. ทุกสาขาวิชา

10คน

3. ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 215 . 6 ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า

ปวช. ทุกสาขาวิชา

20คน

4. เทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง 216 . 6 ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า

ปวช. ทุกสาขาวิชา

20คน

 

หลักสูตร 4 ปี (วิทยาเขตจันทบุรี)

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา รหัส

วิชาเอก

วุฒิการศึกษาที่รับ จำนวนรับ

1. เทคโนโลยีไฟฟ้า 213 . 6 วิทย์-คณิต หรือเทียบเท่า

ปวช. ช่างไฟฟ้า

30คน

หลักสูตร 2 ปี (วิทยาเขตจันทบุรี)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา รหัส

วิชาเอก

วุฒิการศึกษาที่รับ จำนวนรับ

1. เกษตรกลวิธาน 217 ปวส. (ช่างกลเกษตร)

ปวส. (เกษตรกรรม – ช่างกลเกษตร) ปวส.

เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร หรือ

เทียบเท่า

20คน

2. พืชศาสตร์ - พืชสวน 218 ปวส. เกษตรกรรม หรือเทียบเท่า 10คน

3. สัตวศาสตร์ 219 ปวส. เกษตรกรรม หรือเทียบเท่า 15คน

4. ประมง 220 ปวส. (ประมง) หรือเทียบเท่า 10คน

5. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 221 ปวส. (เทคโนโลยีการอาหาร) หรือเทียบเท่า 10คน

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา รหัส

วิชาเอก

วุฒิการศึกษาที่รับ จำนวนรับ

1. เทคโนโลยีอุตสาหการ 222 ปวส. ช่างโลหะ ช่างโลหะอุตสาหกรรม

และช่างเทคนิคการผลิต จะต้องมีพื้น

ฐานความรู้ ปวช. ช่างกลโรงงานหรือ

เทียบเท่า

20คน

2. เทคโนโลยีไฟฟ้า 227 ปวส. ช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้า

หรือเทียบเท่า โดยเทียบโอนรายวิชาจาก

หลักสูตร 4 ปี

15คน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชา รหัส

วิชาเอก

วุฒิการศึกษาที่รับ จำนวนรับ

1. การจัดการ – การจัดการทั่วไป (ภาคปกติ) 224 ปวส. บริหารธุรกิจทุกสาขา 30คน

2. ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 225 ปวส. บริหารธุรกิจทุกสาขา 20คน

3. การบัญชี (กลุ่ม 2 เทียบโอน) 226 ปวส. บริหารธุรกิจทุกสาขา 20คน

--------------------------------

 

หลักสูตร 4 ปี (วิทยาเขตอุเทนถวาย)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา รหัส

วิชาเอก

วุฒิการศึกษาที่รับ จำนวนรับ

1. วิศวกรรมโยธา 301 . 6 สายวิทย์-คณิต

ปวช. ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างเทคนิค

สถาปัตยกรรมหรือเทียบเท่า

35คน

2. วิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง 305 . 6 สายวิทย์-คณิต

ปวช. ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างเทคนิค

สถาปัตยกรรมหรือเทียบเท่า

20คน

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา รหัส

วิชาเอก

วุฒิการศึกษาที่รับ จำนวนรับ

1. เทคโนโลยีสถาปัตยกรรมศาสตร์ (5 ปี) 302 . 6 สายวิทย์-คณิต

ปวช. ช่างอุตสาหกรรม

30คน

2. ออกแบบอุตสาหกรรม (5 ปี) 303 . 6 ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า

ปวช. สายช่างอุตสาหกรรมศิลปกรรม

20คน

3. สถาปัตยกรรมภายใน 304 . 6 ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า

ปวช. ทุกสาขาวิชา

20คน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชา รหัส

วิชาเอก

วุฒิการศึกษาที่รับ จำนวนรับ

1. เทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง 306 . 6 ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า

ปวช. ทุกสาขาวิชา

30คน

หลักสูตร 2 ปี (วิทยาเขตอุเทนถวาย)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา รหัส

วิชาเอก

วุฒิการศึกษาที่รับ จำนวนรับ

1. วิศวกรรมโยธา (ภาคปกติ) 307 ปวส. ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างสำรวจ

เทคโนโลยีขนส่ง การบริหารงานก่อสร้าง

ช่างเขียนแบบโยธา หรือเทียบเท่า

20คน

2. วิศวกรรมโยธา (ภาคสมทบ) 308 ปวส. ช่างเขียนแบบก่อสร้าง หรือเทียบเท่า 20คน

3. วิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง 314 ปวส. ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างสำรวจ

เทคโนโลยีขนส่ง การบริหารงานก่อสร้าง

ช่างเขียนแบบโยธา หรือเทียบเท่า

0

7

หลักสูตร 2 ปี (วิทยาเขตอุเทนถวาย)

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา รหัส

วิชาเอก

วุฒิการศึกษาที่รับ จำนวนรับ

1. เทคโนโลยีโยธา (ภาคปกติ) 309 ปวส. ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างสำรวจ

เทคโนโลยีขนส่ง เขียนแบบโยธา

การบริหารก่อสร้าง หรือเทียบเท่า

15คน

2. เทคโนโลยีโยธา (ภาคสมทบ) 310 ปวส. ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างสำรวจ

เทคโนโลยีขนส่ง เขียนแบบโยธา

การบริหารก่อสร้าง หรือเทียบเท่า

15คน

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา รหัส

วิชาเอก

วุฒิการศึกษาที่รับ จำนวนรับ

1. เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (ภาคสมทบ) 311 ปวส.ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม จากสถาบัน

ที่ผ่านการรับรองหลักสูตรจากสภา

สถาปนิก

20คน

2. เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (ภาคปกติ) 312 ปวส.ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม จากสถาบัน

ที่ผ่านการรับรองหลักสูตรจากสภา

สถาปนิก

15คน

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

สาขาวิชา รหัส

วิชาเอก

วุฒิการศึกษาที่รับ จำนวนรับ

1. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ภาคสมทบ) 313 ปวส. สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ ศิลปกรรม

ศิลปะประยุกต์ สถาปัตยกรรม จิตกรรม

สาขาที่เกี่ยวข้องทางด้านศิลปะหรือ

เทียบเท่า

15คน

-----------------------------

หลักสูตร 4 ปี (วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา รหัส

วิชาเอก

วุฒิการศึกษาที่รับ จำนวนรับ

1. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 401 . 6 สายวิทย์ – คณิต หรือเทียบเท่า 30

2. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 402 . 6 ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า

ปวช. ทุกสาขาวิชา

30คน

 

หลักสูตร 4 ปี (วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ)

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

สาขาวิชา รหัส

วิชาเอก

วุฒิการศึกษาที่รับ จำนวนรับ

1. เทคโนโลยีมัลติมิเดีย 403 . 6 ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า

ปวช. ทุกสาขาวิชา

20คน

2. เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 404 . 6 ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า

ปวช. ทุกสาขาวิชา

20คน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา รหัส

วิชาเอก

วุฒิการศึกษาที่รับ จำนวนรับ

1. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 405 . 6 ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า

ปวช. ทุกสาขาวิชา

40คน

2. การท่องเที่ยว 406 . 6 ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า

ปวช. ทุกสาขาวิชา

20คน

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา รหัส

วิชาเอก

วุฒิการศึกษาที่รับ จำนวนรับ

1. เศรษฐศาสตร์ 407 . 6 ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า

ปวช. ทุกสาขาวิชา

25คน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชา รหัส

วิชาเอก

วุฒิการศึกษาที่รับ จำนวนรับ

1. การจัดการ - การจัดการทั่วไป 408 . 6 ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า

ปวช. ทุกสาขาวิชา

40คน

2. การตลาด – การบริหารการตลาด 409 . 6 ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า

ปวช. ทุกสาขาวิชา

20คน

3. การบัญชี – การบัญชีการเงิน 410 . 6 ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า

ปวช. ทุกสาขาวิชา

30คน

4. ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-คอมพิวเตอร์

ธุรกิจ

411 . 6 ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า

ปวช. ทุกสาขาวิชา

20คน

5. เทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง 412 . 6 ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า

ปวช. ทุกสาขาวิชา

20คน

 

หลักสูตร 2 ปี (วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา รหัส

วิชาเอก

วุฒิการศึกษาที่รับ จำนวนรับ

1. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ภาคสมทบ) 413 ปวส. ทุกสาขาวิชา 40คน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชา รหัส

วิชาเอก

วุฒิการศึกษาที่รับ จำนวนรับ

1. การจัดการ – การจัดการทั่วไป (ภาคปกติ) 414 ปวส. สาขาบริหารธุรกิจทุกสาขาวิชา 40คน

2. การจัดการ – การจัดการทั่วไป (ภาคสมทบ) 415 ปวส. สาขาบริหารธุรกิจทุกสาขาวิชา 20คน

3. การจัดการ – การจัดการสำนักงาน (ภาคปกติ) 416 ปวส. สาขาบริหารธุรกิจทุกสาขาวิชา 20คน

4. การจัดการ – การจัดการอุตสาหกรรม 1

(ภาคสมทบ)

417 ปวส.บริหารธุรกิจทุกสาขาวิชาและสาขา

อื่นนอกเหนือจากสาขบริหารธุรกิจ

30คน

5. การตลาด – การบริหารการตลาด (ภาคปกติ) 418 ปวส. สาขาบริหารธุรกิจทุกสาขาวิชา 40

6. การตลาด – การบริหารการตลาด (ภาคสมทบ) 419 ปวส. สาขาบริหารธุรกิจทุกสาขาวิชา 40

7. การบัญชี – การบัญชีการเงิน (ภาคปกติ) 420 ปวส. การบัญชี 80คน

8. การบัญชี – การบัญชีการเงิน (ภาคสมทบ) 421 ปวส. การบัญชี 80คน

9. ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ภาคปกติ)

422 ปวส. สาขาบริหารธุรกิจทุกสาขาวิชา 30คน

10. ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ภาคสมทบ 1)

423 ปวส. สาขาบริหารธุรกิจทุกสาขาวิชา 30คน

3. การรับสมัครสอบคัดเลือก

3.1 จะพิจารณาอันดับที่เลือกเรียน อันดับ 1 เป็นสาขาแรก

3.2 สมัครได้ 3 รูปแบบ ดังนี้

3.2.1 รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต

ผู้ประสงค์จะสมัครทางอินเตอร์เน็ต จะต้องดำเนินการระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม 2551 ถึงวันที่ 30 มกราคม

2552 โดยปฏิบัติดังนี้

􀁹 เลือกวิทยาเขตที่ต้องการเรียน

􀁹 เลือกสาขาวิชาที่อยู่ในกลุ่มสอบเดียวกัน

􀁹 กรอกข้อมูลการสมัคร

􀁹 พิมพ์ใบชำระเงิน (Bill payment)

􀁹 ชำระเงิน ณ ธนาคาร

- ธนาคารที่ชำระเงินได้

วิทยาเขตบางพระ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารนครหลวงไทย สาขาหนองมน

ชื่อบัญชี ลงทะเบียนนักศึกษา

เลขที่บัญชี 514-1-00910-4

10

วิทยาเขตจันทบุรี โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

สาขาจันทบุรี

ชื่อบัญชี เงินฝากผลประโยชน์ วิทยาเขตจันทบุรี

เลขที่บัญชี 204-6-00819-7

วิทยาเขตอุเทนถวาย โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

สาขาสยามสแควร์

ชื่อบัญชี วิทยาเขตอุเทนถวาย (เงินนอกงบประมาณ)

เลขที่บัญชี 052-6-08238-0

วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

สาขาย่อยวิภาวดีรังสิต (จักรพงษภูวนารถ)

ชื่อบัญชี มทร.ตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

เลขที่บัญชี 163-3-00058-0

􀁹 ตรวจสอบสถานะหลังการชำระเงิน 1 สัปดาห์

3.2.2 รับสมัครทางไปรษณีย์

วิทยาเขตบางพระ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ วิทยาเขตจันทบุรี และวิทยาเขตอุเทนถวาย รับสมัคร

ระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม 2551 ถึงวันที่ 30 มกราคม 2552 ผู้สนใจสามารถสมัครโดยส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ไปยัง

สถานที่ที่ผู้สมัครเลือกเรียนอันดับหนึ่ง

การชำระเงินค่าสมัครทางไปรษณีย์

- กรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ได้ข้อความครบถ้วน ถูกต้อง

- ชำระเงินค่าสมัครสอบทางธนาณัติ จำนวน 200 บาท (สำหรับสาขาวิทยาศาสตร์การบินค่าสมัคร

500

 โดย newdiary ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 26 ก.พ. 52 21:17 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 21,506 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 21,506 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่คำฮิต

โรงเรียน7 วิชาสามัญ , enn gat pat 57 , open house ,Asean , twitter , เด็ก กยศ , กสพท , เกมคณิตศาสตร์ , เกมคิดเลข , อาเซียน , เกมส์คิดเลข , ขยายเวลา , ข่าวการศึกษาต่างประเทศ , ม.ต้น ,ข่าวอาเซียน , ค้นหาตัวเอง , ค่าย , คำขวัญวันเด็ก , เคล็ดลับเรียนเก่ง , ของเล่นเคลียริ่งเฮ้าส์ , โควตา , จุฬาฯ , วันสันติภาพไทยทุนการศึกษา , แท๊บเล็ต , เหรียญ 10คาถาชินบัญชร ประชาคมอาเซียน , ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต , ประวัติวันแม่ , เฟสบุ๊ค , ม.ทักษิณ , อาเซียน 10 ประเทศ , ม.รังสิต 57 , มมส 57 มศว. , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยพะเยา , รับตรง เกษตรศาสตร์ 57 , รับตรง มข 57 , ประกาศผลสอบ Admissions 57 ประถมศึกษารับตรงศิลปากร , เรียนต่อ , เรียนฟรี , ลาดกระบังฯ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลวันตรุษจีน , สทศ , สมัคร clearing house , สอบตรง , อ.วิริยะ , เว็บโรงเรียนตัวอย่างงานวิจัย,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ , โครงงานวิทยาศาสตร์ , สารสนเทศโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT  , วันช้างไทย , วันสตรีสากล ณเดชน์ , เครื่องบินตก , อุ้มบุญ , โค้ชเช , วันสงกรานต์GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , Ice Bucket Challenge , บัตรสอบ , เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , บันทึกความดี , แฟ้มสะสมผลงาน , วันจักรี , วันรพี , Portfolio , ประกาศผล GAT/PAT 57 , วันอาสาฬหบูชาสทศ.Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , มุดพกความดี , วันแม่ , วันวิสาขบูชา , รับน้อง , เขียน Blog ที่ไหนดี ? ประกาศผลรับตรงโควตา ม.ศิลปากร ประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ , U-NET , ประกาศผลธรรมศาสตร์ , ประกาศผลจุฬา , ประกาศผลศิลปากร โควตา 28 จังหวัด , Variety , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

คำค้นหา

สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , เหรียญ 10ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , วันสันติภาพไทยรถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , เขียน Blog ที่ไหนดี? , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ Ice Bucket Challenge , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , อุ้มบุญเกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันแม่ , แฟ้มสะสมผลงาน , อุเทนถวาย , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , วันรพี , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตวันจักรี , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ ,  , วันแม่แห่งชาติ , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , รับน้อง , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติณเดชน์