ทุนการศึกษาไต้หวันประจำปี 2554

ลบ แก้ไข

ทุนการศึกษาไต้หวันประจำปี 2554
1.สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย มีนโยบายดำเนินการเรื่องทุนการศึกษาไต้หวันประจำปี 2554 โดยระบุสาระสำคัญตลอดจนข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับทุนการศึกษาไว้ในระเบียบการด้านล่างนี้
2.จำนวนทุน ประเภทของทุน และค่าสวัสดิการ
จำนวนทุน : 11 ทุน
ค่าสวัสดิการ : ผู้ได้รับทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีจะได้รับทุน 25,000 ดอลล่าร์ไต้หวันต่อเดือน เป็นเวลาทั้งสิ้น 4 ปี ระดับปริญญาโทและเอกจะได้รับทุน 30,000 ดอลล่าร์ไต้หวันต่อเดือน เป็นเวลาทั้งสิ้น 2 ปีและ 3 ปีตามลำดับ ซึ่งจำนวนเงินข้างต้นจะรวมค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ค่าเล่าเรียน ค่าอาหารและที่พัก ค่าประกันและค่าใช้จ่ายอื่นๆ แล้ว
สำหรับผู้ที่ต้องการจะเรียนปรับพื้นฐานภาษาจีนก่อน จะได้รับทุน 25,000 ดอลล่าร์ไต้หวันต่อเดือน เป็นเวลาทั้งสิ้น 1 ปี
ระยะเวลารับสมัคร : ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2554 ถึง 31 มีนาคม 2554 (ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก)
สถานที่รับสมัคร : ผู้สมัครทุนการศึกษาสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์
http://www.taiwanembassy.org/th กรุณากรอกใบสมัครให้ครบถ้วน แล้วพิมพ์ออกมา ลงชื่อผู้สมัครให้เรียบร้อย แล้วส่งจดหมายแบบลงทะเบียนมาที่ :
ฝ่ายวัฒนธรรมการศึกษา
สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย
ชั้น 20 อาคาร Empire Tower
195 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
(ผู้ที่กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือผู้ที่ไม่ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อย จะไม่ได้รับการพิจารณาใดๆ สำหรับผู้ที่ส่งจดหมายแบบไม่ได้ลงทะเบียนนั้น หากเกิดการสูญหาย ทางเราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น)
3.ระยะเวลาการรับทุน : ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายนของทุกปี จนถึง 31 สิงหาคมของปีถัดไป ผู้ที่ได้รับทุนต้องดำเนินการขอรับทุนในระยะเวลาที่กำหนด และต้องดำเนินการลงทะเบียนเรียนกับทางมหาวิทยาลัยตรงตามเวลา หากผู้ที่ได้รับทุนไม่สามารถเดินทางไปศึกษาที่ไต้หวันได้ในช่วงเวลาดังกล่าว จะต้องสละสิทธิ์ทุนและไม่สามารถรักษาสถานะการขอรับทุนไปในปีถัดไปได้ ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับอนุญาตจากทางมหาวิทยาลัยและกระทรวงศึกษาธิการไต้หวันในการขอเลื่อนช่วงเวลาที่จะเดินทางไปศึกษาที่ไต้หวัน จะไม่รวมอยู่ในข้อจำกัดข้างต้น
4.คุณสมบัติผู้สมัคร :
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1.)จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป มีผลการเรียนและพฤติกรรมดี้นท์ออกมาและลงชื่อให้เรียบร้อย หลัก)
2.)จะต้องไม่เป็นบุคคลที่ถือสัญชาติไต้หวัน
3.)จะต้องไม่เป็นบุคคลที่มีเชื้อสายไต้หวัน
4.)สำหรับผู้ที่เคยศึกษาในประเทศไต้หวัน หากเคยเรียนปรับพื้นฐานภาษาจีนหรือสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญานั้นๆ แล้วจะไม่สามารถยื่นขอทุนเรียนซ้ำในระดับที่ตนเคยศึกษามาได้
5.)ในระยะเวลารับทุน มหาวิทยาลัยของไต้หวันที่ผู้สมัครจะสมัครเรียนนั้นจะต้องเป็นมหาวิทยาลัยที่ไม่มีการเซ็นสัญญาแลกเปลี่ยนนักเรียนกับมหาวิทยาลัยในไทย
6.)ผู้ที่ได้รับทุนแต่ละระดับรวมถึงการเรียนปรับพื้นฐานภาษาจีนนั้น ระยะเวลาที่เรียนทั้งหมดจะต้องไม่เกิน 5 ปี
7.)จะต้องไม่เป็นบุคคลที่เคยถูกยกเลิกทุนนี้หรือถูกยกเลิกทุนเรียนภาษาจีนของกระทรวงศึกษาธิการ
8.)ในระหว่างที่ได้รับทุนนี้จะต้องไม่ได้รับทุนช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐบาลหรือมหาวิทยาลัยในไต้หวัน
5.หลักฐานการสมัคร :
1.)ใบสมัครทุน
2.)สำเนาหนังสือเดินทางหรือหลักฐานอื่นๆ ที่ระบุสัญชาติชัดเจน
3.)สำเนาหลักฐานใบแสดงคุณวุฒิสูงสุดและสำเนาใบแสดงผลการศึกษา (จะต้องมีตราประทับของทางสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย)
4.)หลักฐานที่แสดงว่าได้สมัครเรียนกับทางมหาวิทยาลัยในไต้หวันแล้ว (เช่น สำเนาใบสมัครเรียนกับทางมหาวิทยาลัยในไต้หวัน)
5.)ผลสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาจีน (TOCFL, Test of Chinese as a Foreign Language) หรือใบสมัครสอบ หรือใบเสร็จของปีนี้ การสมัครสอบ TOCFL จะหมดเขตในวันที่ 31 มีนาคม 2554 (การสอบ TOCFL จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2554 ณ สมาคมจงหัว กรุงเทพฯ สามารถดูรายละเอียดหรือติดต่อสอบถามได้ที่ www.chonghua.or.th หรือทางเบอร์โทรศัพท์ 02-679-7137, 02-679-7138 ต่อ 117)
6.)หลักฐานผลการสอบ TOEFL PBT 550 คะแนน (CBT 213 คะแนน และ iBT 79 คะแนน) ขึ้นไป หรือผลสอบภาษาอังกฤษของ IELTS 6.5 หรือ TOEIC 605 คะแนนขึ้นไป ซึ่งเทียบเท่ากับ TOEFL PBT 550 คะแนน
7.)สำหรับผู้สมัครที่ยื่นขอเรียนปรับพื้นฐานภาษาจีนก่อน จะต้องส่งหลักฐานการสมัครเรียนภาษาจีนกับทางสถาบันภาษาจีนของมหาวิทยาลัยในไต้หวันมาพร้อมกับเอกสารอื่นๆ (เช่น สำเนาใบสมัครเรียนกับทางมหาวิทยาลัย เป็นต้น ซึ่งเอกสารเหล่านี้จะต้องระบุช่วงเวลาที่จะเข้าเรียนให้ชัดเจน)
8.)ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องดำเนินการจัดส่งสำเนาใบตอบรับเข้าศึกษาจากทางมหาวิทยาลัยในไต้หวันมายังฝ่ายวัฒนธรรมการศึกษา สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2554 หากไม่ดำเนินการจัดส่งเอกสารภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การขอรับทุนทันที และทางสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย จะให้สิทธิ์แก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวสำรองในอันดับต่อไป สำหรับผู้ที่ได้รับใบตอบรับเข้าศึกษาจากทางมหาวิทยาลัยในไต้หวันแล้ว จะถือว่าเป็นผู้ได้รับทุนโดยสมบูรณ์
กรุณาส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์หรือมาส่งด้วยตนเอง ณ สำนักเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2554 ทั้งนี้ทางเราจะไม่รับเอกสารใดๆ เพิ่มเติมจากที่ดำเนินการจัดส่งมาในครั้งแรก
6.ขั้นตอนการคัดเลือก :
1.)รอบคัดเลือก : ดูจากผลการเรียน และเอกสารอื่นๆ ของผู้สมัคร แล้วคัดเลือกผู้ที่มีผลคะแนนดีเด่น
2.)รอบสัมภาษณ์ : สัมภาษณ์ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรก ส่วนเวลาและสถานที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
3.)การคัดเลือกรอบสุดท้ายจะพิจารณาผู้ที่สมัครเรียนในระดับปริญญาตรี โท เอก ก่อน โดยไม่มีการสมัครขอเรียนปรับพื้นฐานภาษาจีน
7.อื่นๆ
1.)หากมีข้อสงสัยใดๆ กรุณายึดตามระเบียบการในการสมัครทุนนี้เป็นหลัก สำหรับข้อกำหนดอื่นๆ เกี่ยวกับทุนการศึกษา สามารถพิจารณาได้จากสาระสำคัญของการสมัครทุน
2.)ใบสมัครกรุณากดที่ดาวน์โหลดเอกสาร (ด้านล่าง)
3.)ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา จะต้องนำหนังสือตอบรับจากมหาวิทยาลัยและประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองวุฒิการศึกษาที่ผ่านการรับรองจากสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย มายื่นก่อนวันที่ 30 มิถุนายน ศกนี้
4.)หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ 02-670-0200 ต่อ 326
5.)ผู้ที่สมัครขอรับทุนการศึกษานี้จะต้องดำเนินการยื่นสมัครขอเข้าศึกษากับมหาวิทยาลัยในไต้หวันโดยตรง

 http://www.taiwanembassy.org/ct.asp?xItem=184163&ctNode=1796&mp=232
 

2011-2012 The Taiwan Scholarship Program for Thailand Students
Post Date:2011/2/23
2011-2012 The Taiwan Scholarship Program for Thailand Students
January 13, 2011

Introduction
The Taiwan Scholarship is sponsored by the government of Republic of China (Taiwan). The purpose of this program is intended to enhance academic cooperation between Thailand and Taiwan.

Amount of Scholarships
The scholarship is funded by the Ministry of Education (MOE), Republic of China. Total number of scholarships is 11 for the 2011-2012 academic year.

(1). Undergraduate scholarships: A stipend of NT$25,000 (about US$780) per month will be provided for each Thai student who wants to pursue undergraduate study at university/college in Taiwan.
(2). Master and Ph.D. scholarships: A stipend of NT$30,000 (about US$930) per month will be provided for each Thai student who want to pursue master or Ph.D. degrees in Taiwan.

Scholarship stipends will disburse to recipients on a monthly basis by the university in Taiwan. Recipients will be responsible for their own registration fees, tuition fee as well as their accommodation, round trip airplane ticket, insurance and other miscellaneous expenses.

Duration of Award
The award period for each study program varies as follows:
a. Undergraduate program: maximum 4 years.
b. Master program: maximum 2 years.
c. Doctoral program: maximum 3 years.
d. LEP( Language Enrichment Program: maximum 1 year.

For any combination of the study programs above, the whole duration for obtaining the scholarship should not exceed five years.
If the recipient chose to take the LEP course, the study period must be undertaken in the first year, it will be included in the total award period of the recipient’s choosing.
Annual award periods are from September 1st through August 31st. If recipients fail to arrive in Taiwan to study during this period, their award status will be cancelled and cannot be extended for another year. If recipients begin studies after the semester/term/quarter starts, their award period will become effective from the month they arrive in Taiwan to matriculate at their individual universities/colleges/Mandarin training centers. The LEP program should be taken for a duration of one year, moreover, its award period should end no later than in August. In terms of the actual award period for one study program, it will begin from the month that recipients arrive in Taiwan to matriculate at their intended educational institutions. All awards will end the month their specified award period is completed.
However, if recipients graduate, drop out, are expelled from institutions, or their scholarships are revoked, whichever comes first, the award will be terminated.

Eligibility

An applicant must meet all of the following criteria:
a.Be a high school graduate or above, have an excellent academic performance in his/her most recent formal educational study experience, be of good moral character and does not have any criminal records.
b.Is not an R.O.C. (Taiwan) national.
c.Does not have the status of being an overseas compatriot student.
d.Has never enrolled at any educational institution in Taiwan for the same level of degree or LEP that he/she intends to matriculate.
e.Is not an exchange student in accordance with any agreement of cooperation between an international university/college and an educational institute in Taiwan, at the time of receiving a Taiwan Scholarship.
f.Is not applying for a study program leading to the same level of degree as previously undertaken under the Taiwan Scholarship Program.
g.Does not have any revocation record regarding the Taiwan Scholarship Program nor from the Ministry of Education Huayu Enrichment Scholarship Program.
h.Is not a recipient of any other scholarship or subsidy offered by the Taiwan government or at any other educational institutions in Taiwan.

Application and Selection Process
For application, applicants must send their completed documents to:
Cultural Division
Taipei Economic and Cultural Office in Thailand
20th Fl., Empire Tower, 195 S. Sathorn Road, Bangkok 10120
Tel:02-670-0200 Ext. 326

The application period will be from March 1 through March 31, 2011. The application guidelines and forms can be downloaded from website:

http://www.taiwanembassy.org/TH

A complete application includes the following materials:
a. One copy of the completed application form.
b. One photocopy of applicant’s passport or other nationality certificates (e.g. Thai ID).
c. One photocopy of the highest-level diploma and a complete grade transcript. (Note: These documents must be authenticated by Taipei Economic and Cultural Office in Thailand or a Taiwan overseas representative office, if issued by international educational institutions.)
d. Supporting admission application materials (e.g. photocopy of application forms for language training centers or for a degree program at universities/colleges in Taiwan. The exact academic year that applicants would be enrolled as full-time students at these institutions must be clearly specified on these documents).
e. A TOEFL 550 (CBT 213 or IBT 79) Test Score report or IELTS 6.5, TOEIC 605 or above English test scores.
f. A copy of this year’s application form of taking the Test of Chinese as a Foreign Language (TOCFL). The deadline for the application is March 31, 2011. The test will be held on Sunday, April 24, 2011. Please visit http://www.chonghua.or.th or call 02-6797137 for more test information.

g. A copy of already applied language center application form should also be submitted if one wishes to take the LEP program.

h. Scholarship applicants who have gone through the first round of the preliminary selection and has obtained the letter from the Taipei Economic and Cultural Office in Thailand should submit admission letter from university and admission from language center (if applicable) no later than 30th of June, 2011.

Application forms should be done on a typewriter or computer, and sent by certified mail or turned in personally to the Cultural Division, Taipei Economic and Cultural Office in Thailand. An application form without a complete required supplementary document will not be accepted.

All the documents mentioned above should be posted no later than 31st of March, 2011. We do not accept late or incomplete application.

Selection Procedures: Preliminary selection and interview. Those who pursue degree studies will be prioritized in receiving the scholarship.

Re-Applying

Upon completion of a degree program, recipients may re-apply for a Taiwan Scholarship to undertake another degree program, by following the application process as specified above. The maximum duration of each recipient’s total award period is 5 years.

Renewal
To review recipients’ award qualifications for the next academic year, individual universities/ colleges will conduct an evaluation process regarding the Taiwan Scholarship award status for renewal by February 28 of each year.
Each educational institution may set their own grading criteria for the required passing minimum academic average for each semester, or may employ the current grading criteria, which is 60 out of 100 for undergraduates and 70 for postgraduates.
For recipients in the 3rd year of their doctoral programs, this evaluation should be conducted in accordance with the regulations of their individual institutions, since systems vary from discipline to discipline, in terms of requirements for session credits and scheduling of the writing of their dissertations.

Suspension and Revocation
(I) Suspension
A. Degree Programs:
If a recipient fails to achieve a specified minimum academic average for a semester, his/her stipends will be suspended for one month.
If a recipient fails to achieve a specified minimum academic average for two consecutive semesters, he/she will be permanently disqualified from receiving any Taiwan Scholarship awards, effective and beginning from the next academic term (semester).

B. LEP Program:
a. Attendance Records:
Except for a serious illness or accident, if a recipient is absent from his/her required language sessions for 12 hours or more during a single month, his/her stipends will be suspended for one month.
b. Academic Performance:
Beginning from the second study term/quarter in Taiwan, if a recipient’s academic average for each study term/quarter is less than 80 out of 100, his/her stipends will be suspended for one month .
c. TOCFL Rating:
A one-month-stipend suspension will be imposed if a recipient fails to submit to his/her Mandarin training center, a photocopy of a TOCFL (Test of Chinese as a Foreign Language) certificate with results rated at the level For basic level or above, by June 30. Registration fees for this TOCFL test are the full responsibility of the recipient.

(II) Revocation:
A recipient may be permanently disqualified from receiving a Taiwan scholarship and the remaining stipends will be cancelled, if one of the following situations arises:
A. Degree Programs:
a.Failure to submit at the time of matriculation for each study term/quarter, an Alien Resident Certificate (ARC) with the reason “Pursuing Studies,” by the deadlines as specified by his/her university/college.
b.Failure during the annual renewal evaluation of his/her Taiwan scholarship.
c.Failure to submit a photocopy of from acceptable English /TOCFL proficiency certificate to the university/college, depending on the language of instruction, when transferring to a new program of study.
d.Dropping out, being expelled from school, violating R.O.C. laws, or being imposed with any major demerits.
e.Being simultaneously in receipt of another scholarship or subsidy offered by the Taiwan government or educational institutions.
f.Recipients facing disqualification situations will have their cases reviewed of officials from the university and/ or the Mandarin training center, in addition to the MOE.

B. LEP Program:
a.Failure to submit at the time of matriculation for each study term/quarter, an Alien Resident Certificate (ARC) with the reason “Pursuing Studies,” by the deadlines as specified by his/her Mandarin training center.
b.Failure to achieve an average academic score of 80 or above out of 100 for two consecutive terms/quarters of study, beginning from the second term/quarter of his/her study.
c.Missing a final achievement score for any study term/quarter, with the exception of a serious illness or accident.
d.Dropping out, being expelled from school, violating R.O.C. laws, or being imposed with any major demerit.
e.Being simultaneously in receipt of another scholarship or subsidy offered by the Taiwan government or educational institutions.

Scholarship Granting
In principle, stipends are granted by the 10th day of each month, through the universities/colleges or Mandarin training centers which the recipients attend, and following methods specified by the individual institutions.

Health Insurance
It is mandatory that recipients, who carry an award period for a period of six months or more, participate in Taiwan’s National Health Insurance Plan and purchase policies for Student Accident Insurance during the period of their residence and study in Taiwan. The recipients’ educational institutions will deduct fees for these insurance plans from the recipients’ stipends, before processing and distributing funds to them.

As a requirement for matriculation, at their intended educational institutions, recipients must prepare medical/health insurance policies before their departure to Taiwan, and these documents must be valid for a minimum of 4 months, beginning from the date of their arrival in Taiwan. These policies must bear the authentication of a Taiwan Embassy or overseas Representative Office.
Please refer to the attachment for the application form.


Note: 1. In case of any discrepancies, “ The Introduction To
Scholarship Program of Taiwan” Chinese version shall prevail.

2. ผู้ได้รับทุนการศึกษาจะต้องนำหนังสือตอบรับเข้าศึกษาจากมหาวิทยลัยในไต้หวันมายื่นก่อนวันที่ 30 มิถุนายน ศกนี้
3. สำนักงานฯเปิดให้สมัครขอรับทุนการศึกษาเท่านั้น ผู้สมัครต้องดำเนินการยื่นสมัครขอเข้าศึกษาต่อกับมหาวิทยลัยในไต้หวันโดยตรง

 ดาวโหลดใบสมัครที่
http://www.taiwanembassy.org/ct.asp?xItem=183835&ctNode=1796&mp=232

Download:
•2011-2012 The Taiwan Scholarship Program for Thailand Students Application Form

 loading...


โดย werw ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 7 มี.ค. 54 12:17 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 180 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 180 ครั้ง ตอบ 1 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย par
IP : 122.155.5.***
ขอถามหน่อยคะ

คือ อยากได้ทุนไปเรียน ภาษา 1 ปี
เเต่วันนี้โทรไปถามที่สำนักงานเค้าบอกว่า ไม่มีทุนเรียนภาษา
มีเเต่ต่อปริญญาตรี-เอกเลย

แปลว่า ถ้าจะไปเรียนภาษาปีนึงก็คือไม่มีทุนให้เลยหรอคะ


ช่วยตอบกลับทางเมลล์ด้วยคะ
ขอบคุณมากกคะะ

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement