มารู้จัก!! คณะนิเทศศาตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ลบ แก้ไข


คณะนิเทศศาตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
เปิดสอน 4 สาขาดังนี้
สาขาสื่อสารการตลาดดิจิทัล
สาขาวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์
สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
สาขาการสื่อสารการแสดงดิจิทัลปรัชญา
ความรู้คู่คุณธรรม เลิศล้ำปฏิบัติ

ปณิธาน          
ให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถและทักษะด้านการสื่อสารเพื่อธุรกิจ
พันธกิจ

จัดการเรียนการสอนเพื่อถ่ายทอดความรู้และทักษะด้านนิเทศศาสตร์แก่นักศึกษา
พัฒนาองค์ความรู้แก่คณาจารย์เพื่อสร้างงานวิจัย งานวิชาการรูปแบบอื่นๆ ทางด้านนิเทศศาสตร์ให้เป็นที่ปรากฏและยอมรับแก่สังคม
ให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยนำความรู้ทางด้านนิเทศศาสตร์มาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม
ปลูกฝัง พัฒนาและสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักศึกษา

วิสัยทัศน์
ผลิตบัณฑิตนิเทศศาสตร์ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการและมีมาตรฐานวิชาชีพ ที่ถึงพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม
ด้านการพัฒนาบัณฑิต

ได้กำหนดลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 6 ประการ คือ
มีความรู้
มีทักษะการคิดเป็นระบบ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบได้มาตรฐาน
มีทักษะการวิเคราะห์และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
มีการพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรม
การมีจิตสำนึกต่อส่วนรวม

พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษา
การมีจิตอาสา
การตรงต่อเวลา
ความซื่อสัตย์สุจริต
ความสำรวมทั้งกาย และวาจา 
ความมีวินัย
เอกลักษณ์หรือวัฒนธรรม

คณะนิเทศศาสตร์เป็นคณะที่จัดการเรียนการสอนว่าด้วยการสื่อสาร อัตลักษณ์ของความเป็นนักนิเทศศาสตร์ที่คณะกำหนดเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน คือ อาจารย์และบุคลากรต้องมีทักษะและความสามารถในการสื่อสาร นำความสามารถทั้งวิชาการและวิชาชีพมาผนวกเข้าด้วยกัน โดยมีจริยธรรมคุณธรรมเป็นพื้นฐานที่สำคัญ เรียกได้ว่าบุคลากรของคณะนิเทศศาสตร์จะต้อง "รอบรู้เชิงวิชาการ เชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ"

จรรยาบรรณของอาจารย์
จรรยาบรรณของอาจารย์คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ตั้งปณิธานในการผลิตบัณฑิตว่า “ บัณฑิตต้องถึงพร้อมทั้งคุณธรรมและคุณวุฒิ” ในฐานะของอาจารย์ผู้สอนมีหน้าที่บ่มเพาะขัดเกลาศิษย์ตามปณิธานที่กำหนด หน้าที่สำคัญของอาจารย์ทุกคนคือจะต้องปฏิบัติงานอย่างมีจรรยาบรรณ จึงเห็นสมควรประกาศจรรยาบรรณของอาจารย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เพื่อให้อาจารย์ได้ถือปฏิบัติเพื่อประโยชน์ของศิษย์ ของตัวอาจารย์เอง และสังคมโดยรวม ดังต่อไปนี้

อาจารย์พึงมีคุณธรรมและดำรงตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์และบุคคลทั่วไป ทั้งด้านส่วนตัวและการงาน
อาจารย์พึงสอนศิษย์อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม สอนสาระที่ทันสมัยตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และใช้วิธีการสอนที่เน้นนักศึกษาเป็นสำคัญ
อาจารย์พึงสอนและดูแลศิษย์ด้วยความยุติธรรม
อาจารย์พึงดูแลให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ และปฏิบัติต่อศิษย์อย่างมีเมตตาและเป็นกัลยาณมิตร
อาจารย์พึงหมั่นศึกษา ค้นคว้า ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
อาจารย์พึงเป็นนักวิจัยที่มีจรรยาบรรณนักวิจัย ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยที่ถูกต้องและเหมาะสม และรายงานผลการวิจัยอย่างถูกต้องตามข้อเท็จจริงและหลักวิชาการ
อาจารย์พึงปฏิบัติงานอย่างมีเสรีภาพทางวิชาการ โดยไม่ถูกครอบงำด้วยอิทธิพล หรือผลประโยชน์ใด
อาจารย์พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน ซื่อสัตย์ สุจริต
อาจารย์พึงปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานเยี่ยงกัลยาณมิตร ช่วยเหลือ ส่งเสริม และเกื้อกูลซึ่งกันและกัน สร้างและส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ และมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย
อาจารย์พึงปฏิบัติตนด้วยความรับผิดชอบต่อผู้อื่น หมู่คณะ มหาวิทยาลัย สังคม และประเทศชาติ

ให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถและทักษะด้านการสื่อสาร เพื่องาน ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคธุรกิจเอกชน สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อองค์กรหรือสถานประกอบการมีความเข้าใจกว้างขวางลึกซึ้งเพียงพอ ที่จะพัฒนาตนเองให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ทั้งมีแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องในการศึกษาค้นคว้าวิจัย การประเมินผล และการวางแผน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือพัฒนาการทำงานด้านนิเทศศาสตร์ หรือการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น

สามารถเป็นผู้มีบทบาทด้านการสื่อสารของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นนักหนังสือพิมพ์ นักเขียน นักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ พิธีกร นักแสดง หรือผู้ผลิตภาพยนตร์ นอกจากนี้ยังอาจเริ่มธุรกิจใหม่ๆ เช่นบริษัทรับผลิตรายการทางวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ บริษัทรับจัดกิจกรรมพิเศษ การเปิดนิตยสารใหม่ เปิดกิจการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการขาย


มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
StartupUniversity มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำ มุ่งเน้นสร้างความรู้ทางด้านธุรกิจ New Business DNA พร้อมก้าวเข้าสู่ Thailand 4.0 และ AEC + China

คณะนิเทศศาตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

http://www.dpu.ac.th/commarts
https://business.facebook.com/CommArtsDPUhttps://business.facebook.com/CommArtsDPU

โทรศัพท์ :02-954-7300 ต่อ 300
อีเมล :commarts@dpu.ac.th

 loading...


โดย คณะนิเทศศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 9 ส.ค. 60 09:18 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 995 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 995 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement