ลาดกระบัง ออกนอกระบบเเล้วจ้า...

ลบ แก้ไข

    เรียน    คณาจารย์   ข้าราชการ  พนักงาน และบุคลากรทุกท่าน

---------------------------------------------------------------------------------
แจ้งความคืบหน้าในการดำเนินการเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ. สถาบันฯ  พ.ศ. ....
เพื่อเปลี่ยนเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ
---------------------------------------------------------------------------------

ตามที่
สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังได้จัดให้มีการประชุมในวาระพิเศษ
เมื่อวันที่  5  พฤศจิกายน  2549  ซึ่งสภาสถาบันฯ ได้พิจารณาแล้ว
มีมติเห็นชอบให้นำร่างพระราช
บัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  พ.ศ. ....
ฉบับที่ผ่านการตรวจพิจารณา
ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ส่งให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อดำเนินการต่อไป
โดยตั้งข้อสังเกตไว้ด้วยว่า  การออกนอกระบบของข้าราชการของสถาบันฯ  นั้น
ต้องเป็นไปโดยสมัครใจ
รัฐต้องสนับสนุนงบประมาณอย่างพอเพียงให้พนักงาน
และพนักงานต้องได้รับสิทธิทัดเทียมกับข้าราชการ
ในทุกเรื่องที่รัฐมีการปรับเปลี่ยนให้กับข้าราชการ  ซึ่งสถาบันฯ
ได้มีหนังสือ ที่ ศธ 0524.01(10)/540
ลงวันที่ 6  พฤศจิกายน 2549  แจ้งมติสภาสถาบันฯ  ให้ สกอ.
ทราบและดำเนินการต่อไป โดยคณะรัฐมนตรี
ในการประชุมครั้งที่  8/2549  เมื่อวันที่  28  พฤศจิกายน  2549
ได้มีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร
และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ให้นำเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป  นั้น

ต่อมา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ได้มีหนังสือ ที่ ศธ 0509.6(1.4)/8754
ลงวันที่
26 มิถุนายน 2550 แจ้งว่า
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติให้ชะลอ
การเสนอร่าง พ.ร.บ. ทั้ง  3  ฉบับออกไปอีกระยะหนึ่งจนกว่าจะถึงเวลาที่เหมาะสม
และคณะรัฐมนตรีใน
การประชุมเมื่อวันที่  29  พฤษภาคม  2550  ได้พิจารณาแล้ว
เห็นชอบตามที่คณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติเสนอ

บัดนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีหนังสือที่ ศธ 09.6(1.4)/4583
ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2550
เสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณานำเสนอร่าง พ.ร.บ. ทั้ง  3
ฉบับข้างต้นต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
ซึ่งขณะนี้ร่าง พ.ร.บ.ทั้ง  3
ฉบับได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้ว
เมื่อวันที่  13  พฤศจิกายน  2550
และคาดว่าจะถูกบรรจุเข้าวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติในวันพุธ
ที่ 21 พฤศจิกายน  2550
เพื่อให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติเห็นชอบและแต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณา
ร่าง พ.ร.บ. ทั้ง 3 ฉบับต่อไป อย่างไรก็ตาม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติจะปิดสมัยการประชุมในวันพุธที่ 19 ธันวาคม
2550  ซึ่งหากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมเป็นประการใด   สถาบันฯ
จะได้นำแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบต่อไป

สรุปประเด็นสำคัญของร่าง พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 4
แห่งที่ผ่านสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้ว
(ซึ่งร่าง พ.ร.บ. ของสถาบันฯ จะมีรูปแบบที่ไม่แตกต่างกัน
โดยทุกท่านสามารถดูรายละเอียดได้ที่
 https://www.itrector.kmitl.ac.th/prb/prb1.pdf
หรือ
 http://161.246.85.158/prb/prb1.pdf)


1.สิทธิในการเลือกใช้สิทธิประกันสังคม
    ข้าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  (อายุราชการตั้งแต่
10 ปีขึ้นไปถ้าเลือกรับบำนาญ
จะมีฐานะเป็นข้าราชการบำนาญ)
จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายประกันสังคม แต่ไม่ตัดสิทธิที่จะ
ประกันตนตามกฎหมายประกันสังคมหรือไม่ก็ได้ตามความสมัครใจของตนเอง

2.  รายได้ของมหาวิทยาลัยจากรัฐ
   2.1
รัฐบาลต้องจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่มหาวิทยาลัยโดยตรงเป็นจำนวนที่เพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็น
ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
และการพัฒนาการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย
   2.2  ในกรณีที่รัฐบาลได้ปรับเงินเดือน  เงินประจำตำแหน่ง
ค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดแก่ข้าราชการ
ให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปเพิ่มเติมให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย
รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ
 ตามความจำเป็นของมหาวิทยาลัยด้วย

3. ทุนสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
     มหาวิทยาลัยต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ที่มหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนักศึกษาและนักศึกษาที่ขาดแคลน
ทุนทรัพย์อย่างแท้จริงให้มีโอกาสเรียนจนสำเร็จปริญญาตรีโดยจัดให้มีกองทุนการศึกษาต่าง


4.  การเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยของข้าราชการ  ลูกจ้างประจำ
และพนักงานมหาวิทยาลัย
  4.1 ให้โอนบรรดาข้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการ และพนักงานสถาบัน
เป็นข้าราชการ ลูกจ้างของ
ส่วนราชการ และพนักงานสถาบันตาม พ.ร.บ. นี้ (มาจากร่าง พ.ร.บ. สจล.
ฉบับผ่านสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา)
  4.2 ให้สิทธิข้าราชการ
ลูกจ้างประจำในการเลือกที่จะเปลี่ยนสถานภาพหรือไม่เปลี่ยนสถานภาพเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัยก็ได้
  4.3  หากข้าราชการ
ลูกจ้างประจำประสงค์จะเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ให้มีสิทธิเลือกดำเนินการได้ภายใต้ระยะเวลาและเงื่อนไขที่กำหนด
  4.4  ข้าราชการซึ่งเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ให้ถือว่าเป็นการออกจากราชการ
เพราะทางราชการเลิกหรือยุบตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกฎหมาย
ว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วแต่กรณี  (ผู้ที่มีอายุราชการตั้งแต่ 1
ปีขึ้นไปแต่ไม่ถึง  10 ปีจะได้รับบำเหน็จ
ผู้ที่มีอายุราชการตั้งแต่  10  ปีขึ้นไปจะได้รับบำเหน็จหรือบำนาญ
ในกรณีของผู้ที่ขอรับบำนาญ จะยังคงมีสิทธิ
เบิกค่ารักษาพยาบาลของตนเอง  คู่สมรส  บุตร
และบิดามารดาจากโรงพยาบาลของรัฐได้เช่นเดียวกับข้าราชการ)
  4.5 ข้าราชการซึ่งเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
สามารถเลือกที่จะเป็นสมาชิก กบข. ต่อไป
หรือเลือกจะลาออกจากสมาชิก กบข. ได้  โดยผู้ที่ขอลาออกจากสมาชิก กบข.
จะได้รับเงินประเดิม เงินชดเชย
เงินสะสม  และเงินสมทบครบตามเกณฑ์ที่กำหนด
  4.6
ลูกจ้างประจำซึ่งเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยให้ถือว่าเป็นการออกจากงาน
เพราะทางราชการยุบตำแหน่งและให้มีสิทธิได้รับบำเหน็จตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง
  4.7 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตาม
พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐนี้

5.  การนับวาระของผู้บริหาร
5.1  ตำแหน่งผู้บริหารที่ต้องเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ได้แก่ 
อธิการบดี  รองอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี  คณบดี  ผู้อำนวยการสำนัก  หัวหน้าภาควิชา
หัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มี
ฐานะเทียบเท่าคณะหรือภาควิชา รองคณบดี รองหัวหน้าภาควิชา
รองหัวหน้าส่วนราชการ  และผู้ช่วยหัวหน้า
ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะหรือภาควิชา
5.2  ให้นับวาระของผู้บริหารตาม พ.ร.บ.เดิม  ต่อเนื่องเป็นวาระตาม พ.ร.บ.
มหาวิทยาลัยในกำกับนี้ด้วย
(ซึ่งกำหนดให้ผู้บริหารดำรงตำแหน่งไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน)

อนึ่ง ร่าง พ.ร.บ.
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐที่ผ่านสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้ว  ได้แก่

1).พ.ร.บ.  มหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ. 2550  ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่
16 ตุลาคม  2550
 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่  17  ตุลาคม  2550 แล้ว
2).ร่าง พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ....  และร่าง
พ.รบ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ  พ.ศ. ....  ขณะนี้อยู่ระหว่างการรอลงพระปรมาภิไธย
3).ร่าง พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยทักษิณ  พ.ศ. ....  ผ่านความเห็นชอบจาก สนช.  แล้ว
แต่มีข้อแก้ไขเล็กน้อย  อยู่ระหว่างการแก้ไข


จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน


รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ  ตีรเศรษฐ
อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
14 พฤศจิกายน 2550
 loading...


โดย P_nui_so_happy ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 21 พ.ย. 50 14:51 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 13,236 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 13,236 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement