ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม พระธิดาองค์เดียว ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ

     
        ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม พระธิดาใน สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และพันเอกอร่าม รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ เกิดเมื่อวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2488 ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

          เมื่ออายุ 6 ขวบ ได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เดินทางกลับประเทศไทยโดยทางเรือ จากนั้นได้ศึกษาต่อที่โรงเรียนมาแตร์เดอี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

          ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ เดินทางไปศึกษาต่อที่สวิตเซอร์แลนด์ และได้พบกับนายสินธู ศรสงคราม ซึ่งรับราชการอยู่ที่สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงเบิร์น ได้รับพระราชทานสมรสกับนายสินธู ศรสงคราม เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2516 มีบุตรชาย 1 คน คือ ร้อยโทจิทัศ ศรสงคราม

          ปัจจุบันคุณสินธู ศรสงคราม อดีตเอกอัครราชทูตหลายประเทศ เกษียณอายุราชการ และเป็นเจ้าของตลาดบองมาเช่ ย่านประชาชื่น ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม เคยเป็นอาจารย์สอนหนังสืออยู่ที่ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ เป็นท่านผู้หญิง เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2529

          ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม เป็นพระราชนัดดาที่ใกล้ชิดกับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มากที่สุด เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2538 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชกระแสรับสั่ง ถึงวันที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สวรรคต ความตอนหนึ่งว่า

          ".........เมื่อสวรรคตก็ดีใจอยู่อย่างที่ลูกของท่านทั้งสองคนอยู่ด้วย จับพระหัตถ์อยู่ และหลานที่ท่านรักที่สุดเพราะท่านเลี้ยงมาก็จับพระหัตถ์ทั้งสามคน...... "

          นอกจากนั้น ครั้งหนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงขุดเรือใบฝีพระหัตถ์จำนวนมาก ทรงสร้างได้แนบเนียนน่าพิศวง ตามรูปร่างอย่างแบบเรือใบแข่งเพรียวลมด้วยการย่อส่วนอย่างถูกต้องตามหลักวิชา เรือใบที่สำเร็จขึ้นโดยฝีพระหัตถ์เหล่านี้ มีอยู่ลำหนึ่งซึ่งโปรดกว่า ลำอื่น พระราชทานชื่อว่า "ทัศนาวลัย" อันเป็นชื่อของพระภาติยะซึ่งเป็นพระธิดาในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาและพระราชทานเป็นพระปรมาภิไธย "ภ.อ." ติดที่เรือใบด้วย

 

     
        ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม พระธิดาใน สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และพันเอกอร่าม รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ เกิดเมื่อวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2488 ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

          เมื่ออายุ 6 ขวบ ได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เดินทางกลับประเทศไทยโดยทางเรือ จากนั้นได้ศึกษาต่อที่โรงเรียนมาแตร์เดอี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

          ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ เดินทางไปศึกษาต่อที่สวิตเซอร์แลนด์ และได้พบกับนายสินธู ศรสงคราม ซึ่งรับราชการอยู่ที่สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงเบิร์น ได้รับพระราชทานสมรสกับนายสินธู ศรสงคราม เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2516 มีบุตรชาย 1 คน คือ ร้อยโทจิทัศ ศรสงคราม

          ปัจจุบันคุณสินธู ศรสงคราม อดีตเอกอัครราชทูตหลายประเทศ เกษียณอายุราชการ และเป็นเจ้าของตลาดบองมาเช่ ย่านประชาชื่น ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม เคยเป็นอาจารย์สอนหนังสืออยู่ที่ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ เป็นท่านผู้หญิง เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2529

          ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม เป็นพระราชนัดดาที่ใกล้ชิดกับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มากที่สุด เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2538 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชกระแสรับสั่ง ถึงวันที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สวรรคต ความตอนหนึ่งว่า

          ".........เมื่อสวรรคตก็ดีใจอยู่อย่างที่ลูกของท่านทั้งสองคนอยู่ด้วย จับพระหัตถ์อยู่ และหลานที่ท่านรักที่สุดเพราะท่านเลี้ยงมาก็จับพระหัตถ์ทั้งสามคน...... "

          นอกจากนั้น ครั้งหนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงขุดเรือใบฝีพระหัตถ์จำนวนมาก ทรงสร้างได้แนบเนียนน่าพิศวง ตามรูปร่างอย่างแบบเรือใบแข่งเพรียวลมด้วยการย่อส่วนอย่างถูกต้องตามหลักวิชา เรือใบที่สำเร็จขึ้นโดยฝีพระหัตถ์เหล่านี้ มีอยู่ลำหนึ่งซึ่งโปรดกว่า ลำอื่น พระราชทานชื่อว่า "ทัศนาวลัย" อันเป็นชื่อของพระภาติยะซึ่งเป็นพระธิดาในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาและพระราชทานเป็นพระปรมาภิไธย "ภ.อ." ติดที่เรือใบด้วย


ขอขอบคุณข้อมูลดีจาก มติชนออนไลน์โดย P_nui_so_happy
วันที่ 4 มกราคม 2551
พิมพ์หน้านี้