วิศวกรรมอัตโนมัติ คือ...
วิศวกรรมอัตโนมัติ คือศาสตร์ที่ผสมผสานระหว่างงานเชิงวิศวกรรมกับการจัดการทางด้านสารสนเทศ
ที่มุ่งเน้นให้ ระบบต่าง ๆ สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกๆ ด้าน อาทิเช่น ต้นทุนการผลิต คุณภาพและ มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ความปลอดภัยในการทำงาน สภาวะของสิ่งแวดล้อม ความสามารถในการปรับอัตราการผลิต เพื่อตอบสนองต่อปริมาณความต้องการของตลาด และรวมไปถึงการบริหารและการจัดการในอุตสาหกรรม

วิศวกรอัตโนมัติคือใคร?
วิศวกรอัตโนมัติคือวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถในการออกแบบ สร้าง พัฒนา และจัดการระบบต่าง ๆ
เช่น ระบบโรงงานอัตโนมัติ (Factory Automation) กระบวนการผลิตอัตโนมัติ (Process Automation)
ตลอดจนอาคารที่อยู่อาศัยอัจฉริยะ (Building and Home Automation) เพื่อให้ระบบต่าง ๆ เหล่านี้
ี้สามารถทำงานได้โดยตัวเองหรือพึ่งพาผู้ปฏิบัติงานน้อยที่สุด

วิศวกรรมอัตโนมัติเรียนเกี่ยวกับอะไร?
วิศวกรรมอัตโนมัติเป็นการบูรณาการระหว่างพื้นฐานทางวิศวกรรมสาขาต่าง ๆ ร่วมกับเทคโนโลยี สารสนเทศ และการจัดการดังนั้น

วิศวกรรมอัตโนมัติ = พื้นฐานทางวิศวกรรมสาขาต่าง ๆ + เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
Automation Engineering = Standard Engineering Fields + Management Information Technology

หมายเหตุ
• พื้นฐานทางวิศวกรรมสาขาต่าง ๆ หมายถึง ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ การวัดและควบคุม อุตสาหการและ เครื่องกล
• เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ หมายถึง เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร ระบบเครือข่าย และการบริหารการจัดการสารสนเทศ

ผู้ที่จะเข้าศึกษาจะต้องมีพื้นฐานอะไรบ้าง ?
ผู้ที่จะเข้าศึกษาในสาขาวิศวกรรมอัตโนมัติควรมีพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้ที่ชอบคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความมุ่งมั่นและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

เรียนจบแล้วสามารถทำงานที่ไหนและประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง ?
สามารถทำงานได้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในกลุ่มต่าง ๆ เช่นกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมการผลิต กลุ่ม
บริษัทผู้ออกแบบ ติดตั้ง และจำหน่ายสินค้าทางด้านระบบอัตโนมัติ ที่เกี่ยวข้องกับ
• อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
• อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ
• อุตสาหกรรม Fine chemical
• อุตสาหกรรมปูนซิเมนต์และเซรามิค
• อุตสาหกรรมเหล็ก
• อุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป
• อุตสาหกรรมกระดาษ
• อุตสาหกรรมยานยนต์
• อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับระบบอุปโภคต่าง ๆ
• อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับแก้วและกระจก
             นอกจากกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมแล้วยังมีงานที่เกี่ยวกับระบบอัตโนมัติอื่น ๆ อีกเช่น
อาคารที่อยู่อาศัยอัจฉริยะ (Building and Home Automation) จะใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมพลังงาน ระบบ
รักษาความปลอดภัย ผ่านทางระบบสื่อสารข้อมูลต่าง ๆ ที่เรียกว่า B.I.A.S. (Building Information &
Automation System) เป็นต้น

จบวิศวกรรมอัตโนมัติเรียนต่อด้านไหนได้บ้าง
วิศวกรรมอัตโนมัติสามารถจะศึกษาต่อในขั้นสูงที่เกี่ยวข้องกับวิธีคิดแก้ปัญหาเชิงนวัตกรรม (Innovation
solution) หรือปัญหาทางเทคนิคในอุตสาหกรรม (Technical problem in contemporary industrial
societies) ในระดับปริญญาโทและเอก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ หลักสูตรต่าง ๆ ที่เปิดรองรับเช่น
• วิศวกรรมอัตโนมัติ (Automation Engineering)
• วิศวกรรมกระบวนการผลิต (Manufacturing Engineering)
• การจัดการทางวิศวกรรม (Engineering Management)
• การจัดการทางอุตสาหกรรม (Industrial Management)
• เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ (Management Information Technology)
• โลจิสติกส์ (Logistics)
• การจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management)

โดย P_nui_so_happy
วันที่ 22 มีนาคม 2552
พิมพ์หน้านี้