เกี่ยวกับผู้เขียน

Photo tanoy
tanoy
  • ประเภท : Blogger (พี่แนะนำน้อง)
  • จำนวนเรื่อง : 726 เรื่อง
  • ผู้ชม : 12,904,787 ครั้ง
  • ผู้ติดตาม : 143 คน
  • ระดับ : เพชร

ติดตามคนนี้ ดูเนื้อหาทั้งหมด

เรื่องทั้งหมดของผู้เขียนคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ลบ แก้ไข

 ปริญญาตรี
  หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี 2 หลักสูตร ได้แก่
  หลักสูตรวิชาเอกการวัดผลการศึกษา
  หลักสูตรวิชาเอกจิตวิทยาและการแนะแนว
  หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี 6 หลักสูตร ได้แก่
  หลักสูตรวิชาเอกคณิตศาสตร์
  หลักสูตรวิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา
  หลักสูตรวิชาเอกภาษาอังกฤษ
  หลักสูตรวิชาเอกภาษาไทย
  หลักสูตรวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
  หลักสูตรวิชาเอกสังคมศึกษา
 ประกาศนียบัตรบัณฑิต
  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 ปี
  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตบริหารการศึกษา
 ปริญญาโท
  หลักสูตรปริญญาโทหลักสูตร 2 ปี (ครุศาสตรมหาบัณฑิต)
   หลักสูตรปริญญาโทสาขาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา
  หลักสูตรปริญญาโทสาขาการบริหารการศึกษา
  หลักสูตรปริญญาโทสาขาหลักสูตรและการสอน
 
 โครงการพัฒนาผู้บริหารประจำการให้ได้รับวุฒิ ประกาศณียบัตร บัณฑิต
การบริหารการศึกษา
 โครงการพัฒนาครูประจำการให้ได้รับวุฒิ ประกาศณียบัตรวิชาชีพครู
 โครงการอบรมหลักสูตรวิชาชีพครู
 สรุปรายงานสถานภาพของมหาวิทยาลัย และผลการดำเนินงาน ในปี 2548
 โรงเรียนในฝัน
 ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต 8 หลักสูตร
 ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์ ประกาศนียบัณฑิต 1 หลักสูตร
 ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต 2 หลักสูตร
 สร้างหลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต 1 หลักสูตร
   
 
 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ขอเชิญท่านเข้ารับการอบรมหลักสูตร ระยะสั้น
ตามหัวเรื่องต่างๆข้างล่างนี้
  อบรมการเรียนรู้การใช้งานทาง "อินเทอร์เน็ต" ขั้นพื้นฐาน 2 วัน (1,000 บาท)
  อบรมการสร้างเว็บไซต์ (Website) เพื่อการศึกษา 3 วัน (1,500 บาท)
  อบรมการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI) โดยใช้ โปรแกรม Microsoft
Power Point2000 3 วัน (1,500 บาท)
  อบรมการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI) โดยใช้ โปรแกรม Macromedia
Authorware 7.0 4 วัน (2,000 บาท)
  อบรมการสร้างแบบฝึกหัดประกอบบทเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ 1 วัน (500 บาท)
  อบรมการสร้าง Graphic เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 2 วัน (1,000 บาท)
  อบรมการผลิตสื่อการเรียนการสอนประเภทภาพและเสียง จากภาพถ่ายด้วย
ระบบดิจิตอล 4 วัน (2,000 บาท)
  อบรมการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 4 วัน (2,000 บาท)
  การสังเคราะห์งานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
  การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ T-Test และ F-Test ด้วยโปรแกรม SPSS
  การทำผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะของครู
  การทำผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะของผู้บริหารสถานศึกษา
  ดูรายละเอียดการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ตามหัวเรื่องต่างๆทั้งหมด โดยกดที่นี่
 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู 
 ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ประจำ คณะครุศาสตร์ เพื่อให้
นักศึกษาสายการศึกษาได้เพิ่ม ทักษะการ ใช้คอมพิวเตอร์
และการหาข้อมูลจาก internet และในศูนย์แห่งนี้ได้ให้
บริการเครื่องพิมพ์ อีกด้วย
     
การพัฒนาตัวบ่งชี้และการศึกษาคุณลักษณะความเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ ของบุคลากรทางการศึกษาในภาคกลาง
 บทคัดย่อ(Abstract)
 ตัวบทความ
 เอกสารอ้างอิง
     
โปรมแกรมสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ รายวิชาภูมิศาสตร์
ประเทศไทย รายวิชาแผนที่และการแปลความหมายจาก
แผนที่และรายวิชาเอเชียศึกษาโดยอาจารย์วินัยธร วิชัยดิษฐ์
และอาจารย์สุมาลี ศุภสีมานนท์ ได้นำนักศึกษาภาคปกติ
จำนวน 22 คนออกฝึกปฏิบัติการภาคสนามระหว่างวันที่
8-11 กุมภาพันธ์ 2551 ณ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัด
บุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัด
อุบลราชธานี
เนื่องในปี 2551 เป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช มีพระชนมายุ 80 พรรษา ประชาชนชาวไทย
ต่างได้จัดพิธีเฉลิมฉลอง ดังนั้นคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎธนบุรี เห็นควรจัดกิจกรรมสดุดีเทิดพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติครูพร้อมทั้ง
จัดประชุมวิชาการจัดประกวดแสดงผลงานทางวิชาการที่เอื้อ
ประโยชน์ต่อสังคม เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและเทิด
พระเกียรติต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมี
    - การบรรยายและสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "ครูแห่งแผ่นดิน:
     ครูในฐานะข้ารับใช้เบื้องพระยุคลบาทด้านการศึกษา" ที่
     ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 วันที่ 9
     กรกฎาคม 2550 เวลา 9.00 - 12.00 น.
    - การแสดงนิทรรศการครูของแผ่นดิน (สถานที่ อาคาร 7 ชั้น
      3:โรงพลศึกษา) วันที่ 6 – 12 กรกฎาคม 2550
      เวลา 8.30 – 16.30 น.
    - การประกวด ร้องเพลง เทิดพระเกียรติในหลวง ที่ อาคาร 7
     ชั้น 3: โรงพลศึกษา วันที่ 9 กรกฎาคม 2550
     เวลา 9.00 – 16.30 น.
พิธีเปิดการอบรมและปฐมนิเทศก์ โครงการพัฒนาครู
และผู้บริหารประจำการ ให้ได้รับวุฒิประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 2 และวุฒิประกาศนียบัตร
บัณฑิตบริหาร การศึกษา รุ่นที่ 4 เมื่อวันเสาร์ที่ 16
มิถุนายน 2550 ณ ห้องประชุม เฉลิมพระเกียรติ
อาคาร 2 ชั้น 8
งานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาศมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 80 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2551
โครงการครุศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 16-18 มกราคม
2550 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
   - ความเป็นมาและความสำคัญ
   - ตารางเวลาการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
 
เชิญร่วมประกวดร้องเพลง Sing for Teacher Singing   
Contest ชิงรางวัล เงินสดพร้อมเกียรติบัตร เนื่องในงาน
ครุศาสตร์วิชาการ วันที่ 16 มกราคม 2551 ณ โรงฝึกพลศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สนใจสมัครได้ที่ คณะครุศาสตร์
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง 10 มกราคม 2551 รายละเอียด
การ ประกวดรับได้ในวันรับสมัคร
 
วันครูประจำปี ๒๕๔๙ - ๒๕๕๑
คณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมให้มีพิธไหว้ครูของคณะ
ครุศาสตร์ขึ้นรวมทั้งกำหนด ให้มีการจัดกิจกรรมบายศรี
สู่ขวัญรับน้องใหม่ ตลอดจนการคัดเลือกดาวเดือนของ
คณะฯ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐
ระหว่างเวลา ๐๘:๐๐-๑๒๐๐น. ณ ห้องประชุมเฉลิม
พระเกียรติ อาคาร ๒ ชั้น ๘
คณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมร้อยดวงใจ รำลึกพระคุณ
ครูและกิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกครูเนื่องในวันครู
๑๔ - ๑๖ มกราคม ๒๕๕๑ เพื่อให้นักศึกษาได้แสดง
ความรู้สึกและรำลึกถึงพระคุณครูตลอดจนได้สำนึก
ในหน้าที่ และความรับผิดชอบของตนในฐานะศิษย์
และฐานะครู
   
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ได้มีส่วนร่วมกับการดำเนินกิจกรรม
ร่วมกับทางสถาบัน และชุมชนใกล้เคียง เช่น แห่เทียนเข้า
พรรษากีฬาธนบุรีเกมส์ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ฯลฯ
 
 
นายบุญคิด วัชรศาสตร์ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถด้าน
หลักสูตรและการสอน โดยเฉพาะ อย่างยิ่งมีความเชี่ยวชาญ
พิเศษในสาขาอักษรภาษาล้านนาในระดับดีเลิศ จนได้รับ
คัดเลือกเป็น “ครูภูมิ ปัญญาไทย” ด้านภาษาและวรรณกรรม
ไทย จึงเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน สมควรได้รับพระราชทาน
ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขาหลักสูตร
และการสอน
นางอรรคพร ทับทิมทอง นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตร
และการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
คณะครุศาสตร์มีส่วนร่วมในการส่งผลงานในการประชุม
วิชาการ การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน
ครั้งที่ 1
 
       
โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย ได้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบ
เครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (TCU-LMS) ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2550 - เดือนกันยายน 2551
โดย ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ดังนี้
หลักสูตร
จำนวน
(ชั่วโมง)
ระยะเวลา
(นับจาก
วันที่ลง
ทะเบียนเรียน)
การสร้างเว็บเทคโนโลยี่โดยใช้โปรแกรม WORD
ดูรายละเอียดที่เว็บ

http://www.thaicyberu.go.th/officialtcu/main/advcourse/
advWD/index.html
9
6 สัปดาห์
การผลิตหนังสืออิเล็คทรอนิกส์จากเว็บ ดูรายละเอียดที่เว็บ
http://www.thaicyberu.go.th/officialtcu/main/advcourse/
advbm/index.html
9
6 สัปดาห์
รอบรู้เท่าทันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต
ดูรายละเอียดที่เว็บ

http://www.thaicyberu.go.th/officialtcu/main/advcourse/
advBC/index.html
24
10 สัปดาห์
การสร้างสื่อการสอนอิเล็คทรอนิกส์ ดูรายละเอียดที่เว็บ
http://www.thaicyberu.go.th/officialtcu/main/advcourse/
adveXe/index.html
 โดย tanoy ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 31 มี.ค. 51 13:40 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 33,466 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 33,466 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่คำฮิต

โรงเรียน7 วิชาสามัญ , enn gat pat 57 , open house ,Asean , twitter , เด็ก กยศ , กสพท , เกมคณิตศาสตร์ , เกมคิดเลข , อาเซียน , เกมส์คิดเลข , ขยายเวลา , ข่าวการศึกษาต่างประเทศ , ม.ต้น ,ข่าวอาเซียน , ค้นหาตัวเอง , ค่าย , คำขวัญวันเด็ก , เคล็ดลับเรียนเก่ง , ของเล่นเคลียริ่งเฮ้าส์ , โควตา , จุฬาฯ , วันสันติภาพไทยทุนการศึกษา , แท๊บเล็ต , เหรียญ 10คาถาชินบัญชร ประชาคมอาเซียน , ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต , ประวัติวันแม่ , เฟสบุ๊ค , ม.ทักษิณ , อาเซียน 10 ประเทศ , ม.รังสิต 57 , มมส 57 มศว. , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยพะเยา , รับตรง เกษตรศาสตร์ 57 , รับตรง มข 57 , ประกาศผลสอบ Admissions 57 ประถมศึกษารับตรงศิลปากร , เรียนต่อ , เรียนฟรี , ลาดกระบังฯ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลวันตรุษจีน , สทศ , สมัคร clearing house , สอบตรง , อ.วิริยะ , เว็บโรงเรียนตัวอย่างงานวิจัย,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ , โครงงานวิทยาศาสตร์ , สารสนเทศโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT  , วันช้างไทย , วันสตรีสากล ณเดชน์ , เครื่องบินตก , อุ้มบุญ , โค้ชเช , วันสงกรานต์GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , Ice Bucket Challenge , บัตรสอบ , เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , บันทึกความดี , แฟ้มสะสมผลงาน , วันจักรี , วันรพี , Portfolio , ประกาศผล GAT/PAT 57 , วันอาสาฬหบูชาสทศ.Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , มุดพกความดี , วันแม่ , วันวิสาขบูชา , รับน้อง , เขียน Blog ที่ไหนดี ? ประกาศผลรับตรงโควตา ม.ศิลปากร ประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ , U-NET , ประกาศผลธรรมศาสตร์ , ประกาศผลจุฬา , ประกาศผลศิลปากร โควตา 28 จังหวัด , Variety , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

คำค้นหา

สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , เหรียญ 10ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , วันสันติภาพไทยรถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , เขียน Blog ที่ไหนดี? , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ Ice Bucket Challenge , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , อุ้มบุญเกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันแม่ , แฟ้มสะสมผลงาน , อุเทนถวาย , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , วันรพี , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตวันจักรี , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ ,  , วันแม่แห่งชาติ , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , รับน้อง , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติณเดชน์